velikost textu

Program "Dobrovolníci v nemocnicích"

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Program "Dobrovolníci v nemocnicích"
Název v angličtině:
Programme "Volunteers in hospitals"
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Alena Kyrianová
Vedoucí:
Bc. Hana Ulrychová
Oponenti:
JUDr. Ludmila Rožnovská
Mgr. Jana Nováková, MBA
Id práce:
57863
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Alena Kyrianová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Program „Dobrovolníci v nemocnicích“ Vedoucí práce: Bc. Hana Ulrychová Počet stran: 109 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: dobrovolnictví, dobrovolníci, potřeby nemocných Bakalářská práce v teoretické části definuje potřeby nemocného a vztah dobrovolníka a nemoci. Následuje objasnění pojmu dobrovolnictví a typy dobrovolnických činností. Dále je představena legislativa týkající se problematiky dobrovolnictví v současné době v České republice. Navazuje část, která je věnována podrobnému popisu vývoje dobrovolnického programu „Dobrovolníci v nemocnici“ v naší republice. Hlavní pozornost je věnována realizaci programu „Dobrovolníci v nemocnicích “v Krajské nemocnici Liberec. Na teoretickou část navazuje empirické šetření, které mapuje ovlivnění psychického stavu pacientů dobrovolníky. Respondenty jsou pacienti a ošetřující personál na odděleních, kde je realizován program „Dobrovolníci v nemocnicích“. Výstupem bakalářské práce je vhodnost takto nastavené dobrovolnické činnosti jako součást kvality poskytované ošetřovatelské péče.
Abstract v angličtině:
Annotation In the theoretical part the bachelor work defines the needs of patients and the relation between a volunteer and illness. After that follows an explanation of the definition of voluntarism and types of voluntary activities.This is followed by a presentation of legislation, which deals with the contemporary problematic of voluntarism in the Czech Republic. Next part describes detailed development of the voluntary programme “Volunteers in hospitals” in our republic. Main attention has been paid to the realisation of the programme “Volunteers in hospitals” in the Regional hospital in the town of Liberec. An empirical investigation continues after the theoretical part. That surveys the affection of patient’s mental condition by the volunteers. My respondents were the patients and attendants in the hospital department, where the programme “Volunteers in hospitals” has been realized. The result of this bachelor work is to demonstrate the usability of such established voluntary work as a part of quality granted by the nursing care.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alena Kyrianová 595 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alena Kyrianová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alena Kyrianová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Hana Ulrychová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ludmila Rožnovská 1.88 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Nováková, MBA 1.17 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.6 MB