velikost textu

Mezi tradicí a experimentem: Evangelické komunity v Německu - historie a součastnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezi tradicí a experimentem: Evangelické komunity v Německu - historie a součastnost
Název v angličtině:
Between Tradition and Experiment: Evangelic Communities in Germany - History and Today
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Frühbauerová, DiS.
Vedoucí:
prof. ThDr. Pavel Filipi
Oponent:
doc. Petr Sláma, Th.D.
Id práce:
57852
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem práce je představit německé evangelické komunity. Komunity tvoří experiment z tradice vzniklý i experiment s tradicí. Ve svém vzniku a životě navazovaly a navazují na biblické a reformační základy komunitního způsobu následování Krista. Komunity následují komunitární model života jeruzalémského sboru (Sk. 2, 42 a Sk 4, 32-37); tím je dána zároveň odlišnost komunit od zemských církví, které následují pavlovský model církve. Přesto se komunity cítí být povolány tvořit spolu s místními sbory i zemskými církvemi jedno jediné tělo Kristovo. Uprostřed evangelických církví vzniklé a žijící komunity se odkazují zejména na M. Luthera, který svou kritikou tehdejšího mnišství položil základ pro život v evangelických komunitách. Mohou se také odkazovat na poreformační komunitní tradici. A nyní, po 58 a více letech od založení, také na tradici vlastní komunity. Konkrétním výrazem spirituality komunity představují slibované a žité sliby. Pojednala jsem sliby obecně i konkrétně v současných komunitách. Podrobně jsem se věnovala dvěma komunitám, Communität Casteller Ring a Ev. Marienschwesternschaft. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
My main intention in my thesis is to introduce protestant Christian communities, which are similar to some catholic orders. These communities rise from the tradition and they go along with the tradition. They were (are) in close connection with biblical and reformed tradition even though they were (are) teaching and living in the radical following of Christ. These communities follow communal pattern of life according to early Jerusalem community (Act 2,42 and Act 4,32-37). They are different from state churches (Landeskirche) that mainly follow Paul’s theological pattern of a church. Despite this fact these communities have certain meaning about their call to serve to local churches and they feel to be “one body” with state churches (Landeskirchen). These communities refer to critiques of M.Luther in they way he denounced the condition of monkshood. They also refer to after reformed tradition community tradition. And finally they can refer to their own tradition. One of the concrete expressions of spirituality represents oath and their keeping through daily life. In my thesis I wrote about the oath in common communities in general and practical way. I focused on two communities: Communität Casteller Ring a Ev. Marienschwesternschaft (Sisterhood of Mary). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Frühbauerová, DiS. 708 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Frühbauerová, DiS. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Frühbauerová, DiS. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. ThDr. Pavel Filipi 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Petr Sláma, Th.D. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 40 kB