velikost textu

Spolupráce sestry a fyzioterapeuta v péči o pacienta na jednotkách intenzivní péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spolupráce sestry a fyzioterapeuta v péči o pacienta na jednotkách intenzivní péče
Název v angličtině:
Cooperation between nurses and physiotherapists in care of patients at intensive care units
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Cellerová
Vedoucí:
Svatava Urbancová
Oponenti:
PhDr. Michaela Schneiderová
Mgr. Dana Vlášková
Id práce:
57815
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Lucie Cellerová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Odděleni ošetřovatelství Název práce: Spolupráce sestry a fyzioterapeuta v péči o pacienta na jednotkách intenzivní peče Vedoucí práce: Svatava Urbancová Počet stran: 41 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: spolupráce mezi sestrou a fyzioterapeutem, negativní dopady imobility, prevence sekundárních komplikaci, rehabilitační ošetřovatelství Bakalářská práce je zaměřena na spolupráci sestry a fyzioterapeuta v péči o pacienta na jednotkách intenzívní peče. Podává informace o negativních dopadech imobility na organismus člověka a o možnostech předcházení sekundárních komplikaci. Těžiště práce tvoři kvantitativní výzkumné šetřeni zaměřené na způsob, formu a efektivnost prováděni jednotlivých úkonů rehabilitačního ošetřování všeobecnými sestrami za úzké spolupráce s fyzioterapeuty. Zkoumaný vzorek tvoři zdravotničtí pracovnici oboru všeobecná sestra a fyzioterapie při výkonu svého povoláni v jednom královéhradeckém zdravotnickém zařízení.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor’s thesis focuses on the cooperation between a nurse and a physiotherapist in care of a patient at intensive care units. It supplies information on negative effects of immobility on human organism and the possible precautions of secondary complications. The central point of the thesis is a quantitative research aimed at the manner, form and efficiency of conducting individual tasks of the rehabilitation treatment by nurses during close cooperation with physiotherapists. The studied sample is constituted by health care personnel of the general nurse branch and physiotherapy during the execution of their professions in a health care institution in Hradec Králové.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Cellerová 6.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Cellerová 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Cellerová 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Svatava Urbancová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Schneiderová 1.31 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dana Vlášková 841 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.49 MB