velikost textu

Dítě s poruchou pozornosti a hyperaktivitou - syndrom ADHD

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dítě s poruchou pozornosti a hyperaktivitou - syndrom ADHD
Název v angličtině:
The child with disorded of attention and hyperactivity - syndrom ADHD
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Martina Czibulková
Vedoucí:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Oponenti:
PaedDr. Anna Chaloupková
Marie Šmídová
Id práce:
57813
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Martina Czibulková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Dítě s poruchou pozornosti a hyperaktivitou – syndrom ADHD Vedoucí práce: PhDr. Mariana Bažantová Počet stran: 97 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: ADHD, hyperaktivita, impulzivita, porucha pozornosti, EEG biofeedback. Bakalářská práce se zabývá problematikou hyperaktivity v dětském věku. Pojednává o poruše pozornosti spojené s hyperaktivitou, vyzdvihuje příčiny a projevy provázející syndrom ADHD a nastiňuje historii tohoto problému. Rovněž vysvětluje specifické poruchy učení a jejich souvztažnost v komorbiditě s ADHD a poukazuje na možná nápravná řešení včetně metody EEG biofeedback. Podstatou bakalářské práce je kvantitativní průzkumné šetření, které zjišťuje názor rodičů na potíže svého dítěte a pohled na problematiku ADHD ve smyslu informovanosti o příčinách potíží a možnostech nápravy. Zkoumaný vzorek tvoří rodiče dětí s ADHD a rodiče dětí bez ADHD.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor work deals with the problems of the hyperactivity in the childhood it discusses the disorder of attention connected with the hyperactivity. It nighlights the causes and tde display accompaning the syndrom ADHD and outlines the history of this problem. It explains the specific disorders with the learning at the same time and their mutual connection with ADHD and shows possible corrective solutions inclusive the method of EEG Biofeedback. The substance of the bachelor work is qvantitative research inqviry, that finds out the parents` opinion on the complaints of their childern and the view at the theme of ADHD in the sence of information about causes of these problems and possibilities of the remedy. The investigated sample is made with patente of childern with ADHD and parents of children without ADHD.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Czibulková 947 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Czibulková 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Czibulková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Anna Chaloupková 2.05 MB
Stáhnout Posudek oponenta Marie Šmídová 1023 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.51 MB