velikost textu

Vliv životního stylu na vznik obezity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv životního stylu na vznik obezity
Název v angličtině:
Influence of the life style resulting in the obesity
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Eva Holubcová
Vedoucí:
doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.
Oponenti:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Id práce:
57792
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Eva Holubcová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Vliv životního stylu na vznik obezity Vedoucí práce: Doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, Csc. Počet stran: 102 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: životní styl, nadváha, obezita, BMI, výživa Bakalářská práce pojednává o vlivu životního stylu na vznik obezity. V teoretické části jsem se zabývala definováním zdravého životního stylu a přiblížením problematiky obezity, její diagnostiky, možností léčby, riziky a důležitostí prevence obezity. Empirická část je zaměřena na rozbor dotazníkového šetření u klientů poradny pro redukci nadváhy a obezity. Snažila jsem se posoudit, jak se odráží životní styl na výživovém stavu vybrané skupiny, vyhodnotit výživový stav klientů poradny a jejich fyzickou aktivitu a zjistit přístup a chování k vlastnímu zdraví respondentů v otázkách nadváhy a obezity.
Abstract v angličtině:
Annotation Bachelor´s thesis deals with an influence of the lifestyle resulting in obesity. In the theoretical part of the thesis I focused on the definition of a healthy lifestyle and on introducing of the problematics of obesity, its diagnostics, possibilites of treatment, risks and importance of the obesity prevention. The Empirical part is focused on the analysis of the clinic´s for reduction of overweight and obesity clients questionnaire surveying. I tried to assess how the lifestyle is reflected on the nutrition condition of the selected group, to evalute the nutrition condition of clinic´s clients and their physical activity and find out their attitude to their own health together with treating with it concerning the overweight and obesity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eva Holubcová 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eva Holubcová 148 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eva Holubcová 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 1.2 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Alena Vosečková, CSc. 912 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.51 MB