velikost textu

Zvládání bolesti v I. době porodní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvládání bolesti v I. době porodní
Název v angličtině:
Pain management in the first stage of labour
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Radomíra Karešová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Bc. Veronika Rychterová
Konzultant:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Id práce:
57790
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Radomíra Karešová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Zvládání bolesti v I. době porodní Vedoucí práce: Prof. PhDr. Mareš Jiří, Csc., Mgr. Vachková Eva Počet stran: 107 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: bolest, zvládání bolesti, nefarmakologické a farmakologické metody porodnické analgezie, strach Bakalářská práce pojednává o problému zvládání bolesti v I. době porodní. Poukazuje na možnosti nefarmakologických a farmakologických metod porodnické analgezie. Důraz je kladen na edukační práci porodní asistentky při využití nefarmakologických metod snižování bolesti. Těžiště práce tvoří dotazníkové šetření zvládání porodní bolesti. Součástí výzkumu je též zjištění míry strachu z bolesti, zkoumaného pomocí dotazníku FPQ-III-CZ. Výsledky šetření jsem porovnávala se statistickými vzorky ČSÚ a se svými zkušenostmi z praxe. Ukazuje se, že věková hranice prvorodiček se posouvá do vyššího věku, ženy mají průměrný strach z bolesti a preferují nefarmakologické metody porodnické analgezie. Některé metody zvládání porodní bolesti jim nebyly zdravotnickým personálem nabídnuty. Zkoumaný vzorek tvoří 100 hospitalizovaných žen po porodu ve třech východočeských porodnicích.
Abstract v angličtině:
Annotation The Bachelor theses deals with a problem of managing of pain in the first period of delivery.It shows possibilities of non pharmacological methods of analgesia for delivery.The emphasize is in educated work of a midwife in process of taking advantage of non pharmacological methods for reducing pains. The empiric basis of the theses lies in evaluating survey through questionnaires which deal found out with the help of questionnaires FPO-III-CZ.The results of examinations I compared with statistical samples CSU and with experience which I obtained during the period of my practical training. It is known that age limit of first woman in labour is going up.They have an average fear from pain and prefer non pharmacological methods of analgesia.Some methods of dealing with labour pain were not offered them by medical staff. The surveyed sample comprises 100 women who gave birth in 3 eastern Bohemian maternity hospitals.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Radomíra Karešová 4.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Radomíra Karešová 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Radomíra Karešová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. 1.56 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Veronika Rychterová 660 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.56 MB