velikost textu

Structure and magnetic properties of f-electron compounds and their hydrides

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Structure and magnetic properties of f-electron compounds and their hydrides
Název v češtině:
Struktura a magnetické vlastnosti sloučenin s f-elektrony a jejich hydridů
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Silvie Mašková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.
Oponenti:
Ing. Jiří Kamarád, CSc.
prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.
Id práce:
57764
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
uranové sloučeniny, vzácné zeminy, krystalová struktura, magnetické vlastnosti, hydrogenace
Klíčová slova v angličtině:
uranium compounds, rare-earth, crystal structure, magnetic properties, hydrogenation
Abstrakt:
Název práce: Struktura a magnetické vlastnosti sloučenin s f-elektrony a jejich hydridů Autor: Silvie Mašková Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí dizertační práce: Doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc., Katedra fyziky kondenzovaných látek, Matematicko-fyzikální fakulta, Karlova Univerzita, Praha, Česká republika Abstrakt: Magnetické vlastnosti byly studovány u několika systémů na bázi aktinoidů a vzácných zemin. Nepřímo jsme ukázali, že anizotropie kompresibility a termální expanze souvisí se směrem magnetických momentů U-sloučenin. Snadněji stlačitelný směr (směr nejkratších meziuranových vzdáleností) je kolmý na magnetické momenty. Vzácnozeminné sloučeniny typu 2-2-1 mohou absorbovat mnohem větší množství vodíku než jejich uranové protějšky. Uranové sloučeniny jsou stabilnější vůči hydrogenaci v důsledku zapojení 5f- elektronů do kovové vazby. Základní elektronové vlastnosti β-Pu byly určeny pomocí simulace sloučeninou ζ-Pu19Os. Pro porovnání byly určeny i vlastnosti nízkoteplotní variety η-Pu19Os. Bylo ukázáno, že objem není primární řídící parametr vlastností plutonia, když je β-Pu nejvíce korelovanou fází. Klíčová slova: uranové sloučeniny, vzácné zeminy, krystalová struktura, magnetické vlastnosti, hydrogenace  
Abstract v angličtině:
Title: Structure and magnetic properties of f-electron compounds and their hydrides Author: Silvie Mašková Department: Deparment of Condensed Matter Physics Supervisor: Doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc., Deparment of Condensed Matter Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, The Czech Republic Abstract: Magnetic properties were studied in several types of actinide- and lanthanide-based ternary compounds. We have shown indirect that anisotropy of compressibility and thermal expansion can be related to the direction of magnetic moments at U-compounds with “soft” directions (where the closest U-U links are) perpendicular to the moments direction. Comparison of U and RE compounds of the 2-2-1 type indicates that contrary to U compounds, RE compounds can absorb much more hydrogen. The involvement of the f-states in metallic bond, which takes place at actinides and not in lanthanides, makes the U-based compounds apparently more stable against hydrogenation. Basic electronic properties were established for ζ -Pu19Os, which is a close analogy to β-Pu, and for its low-temperature variety η -Pu19Os. The results confirm that the volume is not the main parameter driving Pu properties, as β-Pu with intermediate volume is the most strongly correlated Pu phase. Keywords: uranium compounds, rare-earth, crystal structure, magnetic properties, hydrogenation  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Silvie Mašková, Ph.D. 5.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Silvie Mašková, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Silvie Mašková, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jiří Kamarád, CSc. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc. 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 95 kB