velikost textu

Asteroid Models from Sparse Photometry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Asteroid Models from Sparse Photometry
Název v češtině:
Modely planatek z řídké fotometrie
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Josef Hanuš, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Oponenti:
dr. Alan Harris
dr. Paolo Tanga
Id práce:
57761
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (4F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Řídká fotometrie -- planetky -- konvexní modely tvaru
Klíčová slova v angličtině:
Sparse photometry -- asteroids -- convex shape models
Abstrakt:
Zkoumáme fotometrickou přesnost řídkých dat astrometrických přehlídek, jež jsou volně k dispozici díky databázi AstDyS. Řídka data ze sedmi astrometrických přehlídek s nejlepší fotometrickou přesností používáme v kombinaci s hustou rela- tivní fotometrií a metotodou inverze světelných křivek odvozujeme ∼300 nových fyzikálních modelů planetek (tzn., konvexní tvary a rotační stavy). Pro ověrení věrohodnosti nových modelů představujeme několik metod jejich testovaní. Dále zkoumáme rotační vlastnosti našeho vzorku planetek hlavního pásu (∼450 modelů odvozených zde nebo převzatých z databáze DAMIT), zaměřujeme se převázně na rozdělení směrů rotačních os v prostoru. Z našeho vzorku modelů je zřejmé, že malé planetky (D 30 km) mají značně neizotropní rozdělení směrů rotačních os, a to i po odstranění vlivu metody inverze světelných křivek: většina rotačních os směřuje mimo rovinu ekliptiky. Pozorovanou anizotropii vysvětlujeme jako výsledek působení negravitačních sil na tato tělesa (YORP efekt), jelikož bez započtení těchto sil nedokážeme zreprodukovat pozorované rozdělení rotačních os pomocí našeho modelu vývoje rotačních stavů planetek. Odhadujeme též rozměry pro 41 a 10 planetek škálovaním jejich konvexních modelů pomocí snímků pořízených adaptivní optikou, respektive pomocí pozorovaní zákrytů hvězd plan- etkami.
Abstract v angličtině:
We investigate the photometric accuracy of the sparse data from astrometric surveys available on AstDyS. We use data from seven surveys with the best accu- racy in combination with relative lightcurves in the lightcurve inversion method to derive ∼300 new asteroid physical models (i.e., convex shapes and rotational states). We introduce several reliability tests that we use on all new asteroid mod- els. We investigate rotational properties of our MBAs sample (∼450 models here or previously derived by the lightcurve inversion), especially the spin vector dis- tribution. It is clear that smaller asteroids (D 30 km) have strongly anisotropic spin vector distribution even when we remove the bias of the lightcurve inversion, the poles are clustered towards ecliptic poles. We explain this anisotropy as a re- sult of non-gravitational torques (YORP effect) acting on these objects, because without accounting these torques, we were not able to create such anisotropic dis- tribution by our model of the spin evolution. We also estimate sizes for 41 and 10 asteroids by scaling their models to fit the adaptive optics profiles and occultation observations, respectively.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Josef Hanuš, Ph.D. 5.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Josef Hanuš, Ph.D. 11 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Josef Hanuš, Ph.D. 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Ďurech, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta dr. Alan Harris 367 kB
Stáhnout Posudek oponenta dr. Paolo Tanga 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. 70 kB