velikost textu

Kvalita života u pacientů s trvalým kardiostimulátorem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života u pacientů s trvalým kardiostimulátorem
Název v angličtině:
The life quality of patients with the permanent cardiac stimulator
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Kučerová
Vedoucí:
Mgr. Michaela Votroubková
Oponenti:
doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D.
Vlasta Wasyliwová
Id práce:
57759
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Michaela Kučerová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života u pacientů s trvalým kardiostimulátorem Vedoucí práce: Mgr. Michaela Votroubková Počet stran: 77 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: kvalita života, trvalý kardiostimulátor, pacient Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kvality života u pacientů s trvalým kardiostimulátorem. Teoretická část této práce se zabývá poznatky, týkající se osob s implantovaným trvalým kardiostimulátorem a kvality jejich života. V první kapitole je popsána anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Další se zabývá problematikou kardiostimulace. Třetí kapitola je věnována ošetřovatelské péči před a po implantaci. Dále je popsána edukace pacientů. Významnou kapitolou teoretické části je kvalita života. Posledním bodem je seznámení se s pojmem home monitoring. V praxi byl proveden výzkum, jehož cílem bylo zjištění, zda došlo u pacientů po implantaci přístroje ke změně životní situace. Pro výzkum byl použit anonymní nestandardizovaný dotazník. Část otázek byla použita z dotazníku LHFQ (Liwing with heart failure questionnaire) . Výzkum byl prováděn od prosince 2007 do března 2008 v kardiologické poradně a na interním lůžkovém oddělení v Nemocnici Havlíčkově Brodě.
Abstract v angličtině:
Annotation Key words: life quality, permanent cardiac stimulator, patient This bachelor thesis is aimed at the problems of the life quality of the patients with the cardiac stimulator. The theoretical part of this work deals with the pieces of knowledge about the people with implanted permanent cardiac stimulator and their life quality. In the first chapter there is the description of anatomy and the physiology of cardiovascular system. The next one deals with the problems of cardiostimulation. The third chapter is focused on nursing care before and after the implantation. Thereinafter the education of the patiences is described. The important chapter in the theoretical part is about the life quality. The last point mentioned is the introduction with the notion home monitoring. The practical research was done to discover if there was a life change after the implantation in the patients´lives. The anonymous nonstandard questionnaire was used for this research. A few questions were used from the questionnaire LHFQ (Living with heart failure questionnaire) . The research was done from December 2007 to March 2008 in the cardiology consulting room and in internal sick-bed ward of the hospital in Havlickuv Brod.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Kučerová 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Kučerová 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Kučerová 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Votroubková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta Vlasta Wasyliwová 1.07 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.62 MB