velikost textu

Klientovo subjektivní vnímání katetrizačního vyšetření srdce s ohledem na techniku provedení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klientovo subjektivní vnímání katetrizačního vyšetření srdce s ohledem na techniku provedení
Název v angličtině:
The subjective perception of cardiac catheterization by the client considering the facture method
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Petr Slanina
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Fabera, CSc.
Oponenti:
Mgr. Michaela Votroubková
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Konzultant:
MUDr. Jaroslav Dušek, Ph.D.
Id práce:
57755
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Petr Slanina Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Klientovo subjektivní vnímání katetrizačního vyšetření srdce s ohledem na techniku provedení Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Fabera, CSc., MUDr. Jaroslav Dušek. Ph.D. Počet stran: 80 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: srdce, katetrizace, subjektivní vnímání, klient, bolest, edukace, cévní přístup Cílem této bakalářské práce je srovnat transradiální a transfemorální cévní přístup při katetrizačním vyšetření srdce z hlediska subjektivního vnímání klienta. Teoretická část rekapituluje současný stav intervenční léčby onemocnění srdce, shrnuje nejdůležitější metody této léčby a poukazuje na význam edukace klientů podstupujících katetrizační výkony. Empirická část vychází z informací získaných pomocí dotazníku od klientů katetrizační laboratoře v Hradci Králové a klade si za cíl zhodnotit subjektivní vnímám invazivního vyšetření klientem a to v závislosti na typu cévního přístupu.
Abstract v angličtině:
Annotation The goal of this bachelor´s thesis is to compare transradial and transfemoral access to vessel during the heart cathetrization. considering the subjective perception of client. It is resumpting the present status of interventional treatment of heart diseases, summarizing the most impoilant methods of this treatment and adverts to significance of educating the clients. Empirical research is based on the informations captured from the interviewed clients of the catheterization laboratory in Hradec Králové and it is proposing to evaluate subjective perception of the invasive examination by the client. considering the vessel access.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Slanina 488 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Slanina 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Slanina 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Fabera, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Votroubková 1.5 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 612 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.74 MB