velikost textu

Laboratory astrochemistry and applications of computer simulations

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Laboratory astrochemistry and applications of computer simulations
Název v češtině:
Laboratorní astrochemie a aplikace počítačových modelů
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.
Oponenti:
Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D.
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
Id práce:
57725
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (4F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
astrochemie, počítačové modelování, iontová past, dohasínající výboj
Klíčová slova v angličtině:
astrochemistry, computer modelling, ion trap, afterglow
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na laboratorní studium chemie iontů v podmínkách relevantních pro astrofyziku. Mezi tři hlavní výstupy práce patří: Za prvé: práce na experimentálním studiu rychlostního koeficientu reakce asociativního odtržení H- + H -> H2 + e-. V práci je popsáno měření rychlostního koeficientu v teplotním rozsa\-hu 10-135 K. Za druhé: návrh nové aparatury pro detekci elektronů vzniklých v iontové pasti a pro měření jejich energie. Popsány jsou počítačové modely a předběžné experimentální výsledky. Za třetí: vývoj modelu chlazení elektronů v dohasínajícím plazmatu a jeho aplikace při analýze výsledků měření rekombinace H3+.
Abstract v angličtině:
This work is focused on laboratory studies of ion chemistry at conditions relevant for astrophysics. The three main outcomes of the thesis are: (1) The experimental study of the reaction rate coefficient of the associative detachment reaction H- + H -> H2 + e-; measurement of the thermal rate coefficient at the temperatures in the range 10–135 K is described. (2) The design of a novel apparatus for detecting the electrons produced in the RF trap and measuring their energy; numerical simulations and preliminary experimental results are presented. (3) The development of a model of the electron cooling in the afterglow plasma and the application of the model in the analysis of the H3+ recombination measurements.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. 6.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. 98 kB