velikost textu

Výuka deskriptivní geometrie v našich zemích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka deskriptivní geometrie v našich zemích
Název v angličtině:
Descriptive Geometry Teaching in the Czech Lands
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Vlasta Moravcová
Školitel:
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Oponenti:
Doc. RNDr. Josef Janyška, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
Id práce:
57679
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Obecné otázky matematiky a informatiky (4M8)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
deskriptivní geometrie, historie, vyučování
Klíčová slova v angličtině:
descriptive geometry, history, education
Abstrakt:
Práce dokumentuje historii vyučování deskriptivní geometrie v českých ze- mích od jeho počátků (tj. od třicátých let 19. století) do druhé světové války. Jádrem je podrobné zpracování vývoje výuky deskriptivní geometrie na reál- kách i dalších středních školách doplněné rozborem českých středoškolských učebnic a stručným srovnáním situace v našich zemích se zahraničím. Dále je charakterizována výuka deskriptivní geometrie na českých i německých vysokých školách v Praze, Brně a Příbrami včetně vysokoškolských učebnic. Připojen je nástin vývoje zobrazovacích metod a přínos českých geometrů k rozvoji deskriptivní geometrie. Práce je doplněna rozsáhlými faktografic- kými a obrazovými přílohami.
Abstract v angličtině:
This thesis documents the history of descriptive geometry teaching in the Czech lands from its beginnings (i.e. from the 1830s) to the World War II. The center of the work is the description of development of descriptive geo- metry teaching at secondary schools, especially „Realschule, supplemented with an analysis of Czech secondary school textbooks and a brief comparison between the situation in the Czech lands and foreign countries. Attention is also paid to the characterisation of descriptive geometry lectures at Czech and German polytechnics and universities in Prague, Brno and Příbram, inclusive of university textbooks. The work also mentions a brief global de- velopment of projection methods and a contribution of Czech geometers to the development of descriptive geometry. The thesis is supplemented with large factual and pictorial addenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Vlasta Moravcová 72.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Vlasta Moravcová 10 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Vlasta Moravcová 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Josef Janyška, CSc. 887 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 560 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. 29 kB