velikost textu

Analýza bodových množin reprezentujících povrchy technické praxe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza bodových množin reprezentujících povrchy technické praxe
Název v angličtině:
Analysis of Point Clouds Representing Surfaces of Engineering Practice
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.
Oponenti:
doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
Id práce:
57678
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Obecné otázky matematiky a informatiky (4M8)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 1. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mračno bodů, rekonstrukce ploch, aproximace, ortogonální prokládání dat, 3D skenování
Klíčová slova v angličtině:
point clouds, reconstruction of surfaces, approximation, orthogonal data fitting, 3D scanning
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Analýza bodových množin reprezentujících povrchy technické praxe Autor: Petra Surynková Katedra (ústav): Katedra didaktiky matematiky Vedoucí disertační práce: Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D., Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Disertační práce Analýza bodových množin reprezentujících povrchy technické praxe se zabývá rozvojem a aplikacemi metod digitální rekonstrukce povrchů technické a stavební praxe z mračen bodů. Hlavním výsledkem práce je předložení nových postupů a metod přispívajících k jednotlivým fázím rekonstrukčního procesu vstupních množin bodů. Práce je zaměřena především na analýzu vstupních mračen bodů popisujících speciální typy povrchů. Prezentováno je několik zcela nových algoritmů a vylepšení algoritmů existujících, které řeší dílčí kroky rekonstrukce povrchů. Nové řešící postupy přitom vycházejí více z geometrických vlastností rekonstruovaného objektu. Významným výsledkem disertační práce je rovněž rozbor a zpracování nejen syntetických bodových množin, ale především reálných bodových množin, které byly získané vlastnoručním měřením. Podstatným přínosem jsou implementace navržených algoritmů v moderním programovacím jazyku a interaktivním prostředí MATLAB. Aby bylo umožněno reprodukování výsledků, jsou veškerá použitá data a vlastní programy k dispozici na přiloženém výměnném médiu. Klíčová slova: mračno bodů, rekonstrukce ploch, aproximace, ortogonální prokládání dat, 3D skenování
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Analysis of Point Clouds Representing Surfaces of Engineering Practice Author: Petra Surynková Department: Department of Mathematics Education Supervisor: Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D., Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague Abstract: The doctoral dissertation Analysis of Point Clouds Representing Surfaces of Engineering Practice addresses the development and application of methods of digital reconstruction of surfaces of engineering and construction practice from point clouds. The main outcome of the dissertation is a presentation of new procedures and methods that contribute to each of the stages of the reconstruction process from the input point clouds. The work is mainly focused on the analysis of input clouds that describe special types of surfaces. Several completely new algorithms and improvements of existing algorithms that contribute to individual steps of surface reconstruction are presented. New procedures are based on geometrical characteristics of the reconstructed object. An important result of the dissertation is an analysis of not only synthetically generated point clouds but above all an analysis of real point clouds that have been obtained from measurements of real objects. The significant contribution of the dissertation is also an implementation of all the proposed algorithms in a modern programming language and interactive environment MATLAB. All the data and programs are available on the attached removable media to allow reproducibility of presented results. Keywords: point clouds, reconstruction of surfaces, approximation, orthogonal data fitting, 3D scanning
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Petra Surynková, Ph.D. 35.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Petra Surynková, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Petra Surynková, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 589 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. 37 kB