velikost textu

Syntéza a studium vztahů mezi strukturou a účinkem fotosenzitizérů ze skupiny azaftalocyaninů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza a studium vztahů mezi strukturou a účinkem fotosenzitizérů ze skupiny azaftalocyaninů
Název v angličtině:
Synthesis and the structure-activity relationship study of photosensitizers from azaphtalocyanines group
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zbyněk Musil
Školitel:
Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Oponenti:
Doc.RNDr. Jiří Hartl, CSc.
Ing. Kamil Lang, CSc.
Konzultant:
Doc.PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
Id práce:
57674
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmaceutická chemie (DFCH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
1. SOUHRN Připravili jsme množství různě substituovaných prekurzorů na bázi pyrazin-2,3- dikarbonitrilu, ftalonitrilu a chinoxalin-2,3-dikarbonitrilu, které jsme následně nechali různými postupy cyklizovat za tvorby makrocyklů. Všechny komplexy jsme separovali (pokud to bylo možné), vyčistili a dostatečně charakterizovali. Takto jsme připravili několik sérií látek, na nichž jsme sledovali vliv struktury (resp. strukturních obměn) na fyzikální a fotodynamické vlastnosti. Ze získaných závislostí vyplývá, že nejlepší fotodynamické vlastnosti mají zinečnaté komplexy azaftalocyaninů, které jsou substituovány objemnými skupinami vázanými na makrocyklus přes heteroatom síry. Tyto látky vykazovaly vysokou produkci singletového kyslíku, dostatečnou stabilitu na světle, maximum absorpce při vyšších vlnových délkách a velmi nízkou agregaci, která umožňovala kvalitní inkorporaci do unilamelárních lipozomů. Na základě stejných závislostí jsme připravili fotosenzitizéry obsahující jednu funkční skupinu, které by mohly být použitelné jako fotosenzitizéry třetí generace. Vložením 4 benzenových jader do tetrapyrazinoporfyrazinového makrocyklu jsme posunuli absorpční maximum až do oblasti kolem 750 nm, které je považováno za zcela optimální z hlediska fotodynamického efektu v živých tkáních.
Abstract v angličtině:
We have prepared a number of variously substituted precursors based on pyrazine-2,3- dicarbonitrile, phthalonitrile and quinoxaline-2,3-dicarbonitrile. These substances formed macrocycles and each of them was separated (if possible), purified and sufficiently characterized. In this way were prepared several series of products which were used to elucidate the influence of structural changes on physical and photodynamical properties. We found out that the zinc complexes of azaphthalocyanines which were substituted with bulky groups binding to the macrocycle core via heteroatom of sulphur were the best from the point of view of photodynamical properties. These substances were characterized by high production of singlet oxygen, sufficient photostability, maximum absorption at longer wavelenght and poor aggregation which provides a high-quality incorporation into unilamelar liposomes. Based on aforementioned results we prepared photosensitisers containing one funtional group which could be possibly used as the third generation photosensitisers. By the incorporation of four benzene cores into tetrapyrazinoporphyrazine macrocycle was the absorption maximum shifted to the range of app. 750 nm which is cinsidered as optimal from the point of view of photodynamical effect in living tissues.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zbyněk Musil 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zbyněk Musil 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zbyněk Musil 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 284 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.RNDr. Jiří Hartl, CSc. 416 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Kamil Lang, CSc. 534 kB