velikost textu

Kardiopulmonální resuscitace - vybavení pomůckami (metodika, stav pomůcek)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kardiopulmonální resuscitace - vybavení pomůckami (metodika, stav pomůcek)
Název v angličtině:
Cardiopulmonary resuscitation - equipment (recommendations, instruments)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Kateřina Fialová
Vedoucí:
Mgr. Ivana Kupečková
Oponenti:
Bc. Zuzana Klicperová
Mgr. Radek Mathauser, DiS.
Id práce:
57635
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Kateřina Fialová Instituce : Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce : Kardiopulmonální resuscitace - vybavení pomůckami (stav pomůcek metodika) Vedoucí práce : Mgr. Ivana Kupečková Počet stran : 98 Počet příloh : 3 Rok obhajoby : 2008 Klíčová slova : historie resuscitace, guidelines 2005, resuscitační pomůcky, metodika v poskytování kardiopulmonální resuscitace V teoretické části jsme se zabývala historií resusucitace od pravěku až ke Guidelines 2000 a doporučenými postupy v resuscitaci Guidelines 2005. Pak jsem vypsala pomůcky používané k rozšířené KPR. V poslední části teorie jsem se zamýšlela nad legislativou, která souvisí s poskytováním laické i rozšířené kardiopulmonální resuscitace. Druhá, empirická část zkoumá celkovou vybavenost pomůckami, přístroji a léky pro KPR v Oblastní nemocnici v Náchodě a dále přítomnost standardů pro kontrolu a užití těchto resuscitačních pomůcek. Dotazníková akce probíhala od 4. 12. 2007 do 10. 1. 2008 v ONN, a. s. metodou osobního šetření a výsledky dotazníků jsem použila k tvorbě dvou návrhů na standardy. Vytvořila jsem standard „Standardní vybavení pomůckami, přístroji a léky pro neodkladnou resuscitaci v ONN, a. s“ a „Metodika poskytování kardiopulmonální resuscitace v ONN, a. s“.
Abstract v angličtině:
Annotation In the theory part I was dealing with history of resuscitation from the prehistory to Guidelines 2000 and with the recomended procedure in resuscitation guidelines 2005.After that I wrote up the equipment which is used for the advanced cardiopulmonary resuscitation. In the last part I was taking a think about legislativity which is conected with providing the laic and advanced cardiopulmonary resuscitation. The second, empiric part is researching the whole equipment (facilitations, gear and drugs), for cardiopulmonary resuscitation in the regional hospital in Náchod and participation of standards for inspection and usage of this equipment for resuscitation. The questionary action was proceeding from 4.12.2007 to 10.1.2008 in regional hospital in Náchod, a. s. by method of personal investigation. I used the questionaires results for creating two standards. I created standard „Default facilitations, gear and drugs in regional hospital in Náchod a. s.“ and „Methodics of providing cardiopulmonary resuscitation in regional hospital in Náchod a. s“.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Fialová 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Fialová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Fialová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ivana Kupečková 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Zuzana Klicperová 1.34 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radek Mathauser, DiS. 1.52 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.77 MB