velikost textu

Zdravotní sestra jako oběť mobbingu na pracovišti intenzivní a resuscitační péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdravotní sestra jako oběť mobbingu na pracovišti intenzivní a resuscitační péče
Název v angličtině:
Medical Nurse as the victim of mobbing at the intensive and resuscitation care workplace
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Leona Šrámová
Vedoucí:
MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Oponenti:
Mgr. Michaela Votroubková
Mgr. Dana Vlášková
Id práce:
57633
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Leona Šrámová, DiS. Instituce Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Odděleni ošetřovatelství Název práce: Zdravotní sestra jako oběť mobbingu na pracovišti intenzivní a resuscitační peče Vedoucí práce: MUDr. Alena Vosečková, CSc. Počet stran: 147 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: mobbin,. bossing, psychický teror, agrese, konflikt, kolektiv sester, mezilidské vztahy na pracovišti, specializované pracovní týmy Tato bakalářská práce se zabývá psychickým terorizováním na zdravotnickém pracovišti. Práce si vzala za cil poznat problematiku mobbingu (bossmgu) v úzce specializovaných týmech lidí kteří poskytuji péči na pracovištích intenzivní medicíny Není pochyb o tom, že mezilidské vztahy mohou být svízelné v případech, kdy někdo využije své moci k promyšleným a opakovaným zásahům do pracovního i soukromého života jiného člověka. V teoretické rovině se zabývám projevy, příčinami a průběhem mobbingového procesu. Věnuji se psychologii osobnosti obětí i pachatele. Chci také přiblížit možnosti prevence a řešení. Těžiště práce tvoři kvantitativní průzkumné šetření ve formě dotazníku Šetření odhaluje skutečné i potenciální oběti mobbingových aktivit v sesterských kolektivech intenzivní péče. Zkoumaný vzorek respondentů tvoří sestry z 11 klinik Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Každá klinika je hodnocena zvlášť. Empirická část ukazuje konkrétní typy agresivního jednaní, jímž jsou oběti atakovány ze strany svých kolegů nebo nadřízených. Dále zjišťuje podíl stále stejného složení lidí v pracovním týmu na rozvoj mobbingu. Respondenti seznamují se svými zkušenostmi, názory a důsledky této problematiky. Z šetření vyplývá, že na všech zkoumaných pracovištích existuji oběti. Oběti jsou mezi sestrami ve vedoucích funkcích i mimo ně. Úloha managementu má stále rezervy v prevenci a řešeni tohoto typu násilí na pracovišti.
Abstract v angličtině:
Annotation Key words: mobbing, bossing, psychical terror, aggressivity, conflict, team of nurses, human relations at the workplace. specialized working teams This bachelor dissertarion is aimed on the psychical terror on the medicinal workplaces. Its purpose is to recognize the problems of the mobbing in highly specialized teams of people, renderiug the care at the intensive medicine workplaces. It is no doubt about the fact, that relations among people can be dangerous at the moment, when somebody takes the advantage of superior position to systematic intervention into the professional and private life of other people. In the teoretical level I am concentrated on the utterances, reasous and the course of mobbing process. I give attention to the psychology of the victim and of the culprit I also want to draw near the possibilities of the prevence and the solution of this problem. The core of the dissertation is in the quantitative research in form of the questionnaire. This searching discloses real as well as potential victims of mobbing activities m the uurse - teams of the intensive care. Searched example of the respondents are the nurses from 11 departments of the Faculty Hospital at Hradec Králové. Each department is examined separately. The empiric part shows concrete types of aggressive acts of the colleagues or superiors attacking the victims It also verifies the influence of permanent composition of the working team on the development of mobbing. The respondents inform about then experiences, opinions and consequnces of this problem. This research documents the existence of the victims at all examined workplaces. The victims are among nurses in the leading as well as other positions The role of management has still reserves in the prevention and solving this type of violence at the workplaces.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Leona Šrámová 2.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Leona Šrámová 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Leona Šrámová 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Alena Vosečková, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Votroubková 1.58 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dana Vlášková 782 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.67 MB