text size

Vztah mezi gradienty diverzity, geografickým rozšířením a životními strategiemi afrických ptáků

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vztah mezi gradienty diverzity, geografickým rozšířením a životními strategiemi afrických ptáků
Titile (in english):
The relationship between diversity patters, spatial distribution and life-histories in African birds
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Anna Tószögyová
Supervisor:
prof. RNDr. David Storch, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Arnošt Leoš Šizling, Ph.D.
Consultant:
RNDr. David Hořák, Ph.D.
Thesis Id:
57566
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Ecology (31-162)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Ecology (NEKO)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
15/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Slovak
Keywords (in czech):
avifauna južnej Afriky, vlastnosti a životné stratégie druhov, geografické trendy vo vlastnostiach, vzťah vlastností a prostredia, RLQ analýza, fourth-corner analýza
Keywords:
south African avifauna, life-history traits, geographical patterns in species traits, trait-environment linkages, RLQ analysis, fourth-corner analysis
Abstract (in czech):
Abstrakt Druhy so svojimi jednotlivými vlastnosťami nie sú rovnomerne rozložené skrz krajinu. Habitat poskytuje templát, na ktorom evolúcia vytvára charakteristické morfotypy a životné stratégie. Environmentálne determinanty ekologických procesov predstavujú zase filter, ktorým prejdú len určité druhy s vhodnými vlastnosťami. Je nevyhnutné pochopiť ako je ovplyvnená priestorová variabilita druhovej skladby prostredníctvom geografických javov distribúcie druhových charakteristík. Zaujímala som sa o hľadanie a určovanie vzťahov medzi druhovými vlastnosťami a environmentálnymi parametrami v rámci juhoafrickej avifauny. Skúmala som vplyv ktorých premenných prostredia mal najsilnejšie pôsobenie na kompozíciu druhov a na rozloženie ich vlastností v priestore. Vzťahy medzi environmentálnymi faktormi a vlastnosťami a životnými stratégiami druhov som zhodnotila za pomoci RLQ analýzy, mnohorozmernej ordinačnej metódy, schopnej prepojiť tabuľku s atribútmi druhov s tabuľkou environmentálnych premenných skrz tabuľku druhovej skladby. Prvá osa RLQ analýzy vysvetľovala väčšinu variability súboru všetkých dát. Pozitívne korelovala s rastúcou produktivitou, s premennými vypovedajúcimi o charaktere vegetácie a s dostupnosťou vodných zdrojov. Zvyšná variabilita bola vysvetlená latitudinálnym a altitudinálnym gradientom rôznych aspektov krajiny. Prirodzene teda aj druhová kompozícia bola riadená západovýchodným gradientom environmentálnych premenných a taktiež heterogenitou vegetácie, dostupnosťou potravných zdrojov a vertikálnou štruktúrou oblasti. V diverzifikovaných oblastiach saván hrajú rolu životné stratégie spojované s vysokou mierou prediktability prostredia a s nízkou mortalitou dospelcov; altriciálne vtáky s obhajovanými teritóriami žijú solitérne v miskovitých otvorených či uzatvorených hniezdach. Často sa jedná o druhy sedentárne a hniezdne parazitované. Signifikantný vzťah s hlavnou environmentálnou osou preukázali aj ďalšie vlastnosti; oblasti bohaté na vegetáciu a zrážky sú preferované druhmi s dlhším zobákom, živiace sa bezstavovcami alebo nektárom a často obývajúce dutinové hniezda. V opačnom smere environmentálneho gradientu, v suchých nepredikovateľných a fluktujúcich klimatických podmienkach, rastie výskyt mäsožravých druhov, druhov s dlhším tarzom a druhov s dlhšími krídlami. Hniezdia v blízkosti zeme a často sa vyznačujú vagrantným spôsobom života. V menej produktívnych oblastiach trávnatých plání a fynbosu je vyššia prítomnosť semenožravých druhov hniezdiacich na zemi s prekociálnym typom mláďat a oblasti hostia prevažne vagrantov a palearktických migrantov. Druhy väčších telesných hmotností, často tiež folivorné, prípadne žijúce koloniálne alebo dosahujúce väčších znášok, dominujú v produktívnych oblastiach travín. Použitie konceptu habitatu ako templátu poskytuje dôkladnejší a hlbší náhľad na problematiku, než bežné štúdie zaoberajúce sa len vzťahom medzi diverzitou a environmentálnymi činiteľmi, pretože vlastnosti a životné stratégie druhov, viac než druhy samotné, môžu byť priamo prepojené s podmienkami prostredia a toto spojenie umožní definovať funkčné skupiny druhov, za pomoci ktorých sa môže stanoviť funkčná diverzita a prípadný dopad environmentálnych zmien.
Abstract:
Abstract Species with particular traits are not randomly distributed across landscape. Habitats provide the templet on which evolution forges characteristic morphologies and life-history strategies and environmental determinants in an ecological processes represent a filter for certain species with appropriate traits. It is essential to understand how spatial differences in community composition are affected by geographical patterns in a distribution of species characteristics. I was interested in searching and determining the relationships between species traits and environmental parameters within avifauna of south Africa. I investigated the effect of which variables of environment most influenced bird assemblage composition and distribution of species traits in space. Relationships between the environmental factors and the species traits and life-history stategies were investigated using RLQ analysis, a multivariate ordination method able to relate a species trait table to an environmental table by way of a species presence/absence table. The first axis of the RLQ analysis was highly statistically significant and explained most of the variability. It was strongly positively related to increasing productivity, to atributes reflecting vegetation character and to availability of water sources. The rest of the variability were explained by latitudinal and altitudinal gradient of different aspects of the area. Species composition was then affected mainly by east-west gradient of environmental variables and also by vegetation heterogeneity and by availability of food sources. In the most diverse habitat of savanna there is a role for life-histories associated with environmental predictability and with low adult mortality; altricial birds with defended territories inhabit soliter open or closed nests. They are often sedentary and host nest parasites. Other traits also showed significant relathionships with the main environmental axis; the habitat with dense vegetation and rainfall is prefered by species with longer bills, eating on invertebrates or nectar and often inhabited cavity nests. In the opposite direction of the environmental gradient, in arid unpredictable and fluctuant climatic conditions, increases occurence of carnivorous species with longer tarsus and wings, breeding near the ground and often characterized by nomadic way of life. Less productive habitats of grassland and fynbos allow higher representation of granivorous species breeding on the ground with precocial young and host prevalent vagrants and temperate-zone migrants. Birds with larger body mass, often also folivorous, living colonially or certain species exhibiting larger clutches, dominate in the areas of productive grasses. The use of the habitat templet concept provides deeper insight into the problems than the common study of the species-environment relationships because life-history traits of species, rather than the species themselves, can be directly associated with environmental conditions and this connection allows the precise definition of functional groups, which can be used to characterize functional diversity and possible impact of environmental changes.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Anna Tószögyová 3.82 MB
Download Abstract in czech Mgr. Anna Tószögyová 19 kB
Download Abstract in english Mgr. Anna Tószögyová 9 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. David Storch, Ph.D. 124 kB
Download Opponent's review Mgr. Arnošt Leoš Šizling, Ph.D. 182 kB
Download Defence's report prof. RNDr. David Storch, Ph.D. 81 kB