text size

Influence of Solid Solution Elements and Precipitate Formation on the Mechanical Behaviour of Magnesium Alloys

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Influence of Solid Solution Elements and Precipitate Formation on the Mechanical Behaviour of Magnesium Alloys
Title (in czech):
Fyzikální a mechanické vlastnosti nových slitin na bázi Mg, vliv příměsí
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Kseniya Illková, Ph.D.
Supervisor:
doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
Opponents:
prof. RNDr. Miroslav Karlík, Dr.
Ing. Michal Landa, CSc.
Thesis Id:
57532
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Study programm:
Physics (P1701)
Study branch:
Physics of Condensed Matter and Materials Research (4F3)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
16/09/2013
Defence result:
Pass
Language:
English
Keywords (in czech):
magnesium, akustická emise, extruze, mechanické vlastnosti
Keywords:
magnesium alloys, acoustic emission, extrusion, mechanical properties
Abstract (in czech):
Název práce: Fyzikální a mechanické vlastnosti nových slitin na bázi Mg, vliv příměsí Autor: Mgr. Kseniya ILLKOVÁ Katedra / Ústav: katedra fyziky materiálů, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Vedoucí doktorské práce: Doc.RNDr.František Chmelík, CSc., katedra fyziky materiálů, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Mg-1 hm.% Mn slitiny obsahující přibližně 1 hm.% vápníku (MX10), hliníku (AM11), ceru (ME11), yttria (MW11), neodymu (MN11) a 8 hm.% hliníku (AM81) byly nepřímo extrudovány dvěma různými rychlostmi. Mikrostruktura a její změny způsobené plastickou deformací byly studovány rentgenovou difrakcí, mikroskopií a metodou difrakce zpětně odražených elektronů. Částečně rekrystalizovaná mikrostruktura s bimodálním rozdělením velikosti zrn byla nalezena u MX10, AM11, ME11 a MW11 po pomalé extruzi. Pouze v případě AM81 a MN11 byla nalezena plně rekrystalizovaná mikrostruktura, a to v důsledku odlišné rychlosti nukleace zrn během rekrystalizace. Tyto slitiny ukázaly nejslabší texturu a nejnižší asymetrii mechanických vlastností. Akustická emise byla použita k identifikaci dislokačních procesů a dvojčatění v oblastech s různou texturou v průběhu tahových a tlakových zkoušek. Byla zjištěna přímá souvislost mezi akustickou emisí během deformačních zkoušek a mikrostrukturou, texturou a distribucí částic.
Abstract:
Title: Influence of Solid Solution Elements and Precipitate Formation on the Mechanical Behaviour of Magnesium Alloys Author: Mgr. Kseniya ILLKOVÁ Department / Institute: Department of Physics of Materials, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague Supervisor of the doctoral thesis: Doc.RNDr.František Chmelík, CSc. Department of Physics of Materials, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague Abstract: Mg-1 wt. % Mn alloys containing about 1 wt.% of calcium (MX10), aluminium (AM11), cerium(ME11), yttrium (MW11), neodymium (MN11) and 8 wt.% of aluminium (AM81) were indirectly extruded with two different speeds. The partially recrystallised microstructures obtained in MX10, AM11, ME11 and MW11 after slow extrusion exhibited bimodal grain size distributions. Only in the case of AM81 and MN11 a fully recrystallised microstructure was found, indicating differences in the grain nucleation rate during recrystallisation. In these alloys, the weakest texture and, correspondingly, the lowest asymmetry in mechanical properties were also observed. The acoustic emission technique was used to reveal dislocation or twin controlled deformation in differently textured fractions of the microstructure during tensile and compression testing. A direct correlation between the acoustic emission during mechanical testing and the microstructure, texture and particle distribution was found.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Kseniya Illková, Ph.D. 4.8 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Kseniya Illková, Ph.D. 19 kB
Download Abstract in czech Mgr. Kseniya Illková, Ph.D. 116 kB
Download Abstract in english Mgr. Kseniya Illková, Ph.D. 64 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. František Chmelík, CSc. 357 kB
Download Opponent's review prof. RNDr. Miroslav Karlík, Dr. 141 kB
Download Opponent's review Ing. Michal Landa, CSc. 33 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 96 kB