velikost textu

Influence of Solid Solution Elements and Precipitate Formation on the Mechanical Behaviour of Magnesium Alloys

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Influence of Solid Solution Elements and Precipitate Formation on the Mechanical Behaviour of Magnesium Alloys
Název v češtině:
Fyzikální a mechanické vlastnosti nových slitin na bázi Mg, vliv příměsí
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kseniya Illková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Miroslav Karlík, Dr.
Ing. Michal Landa, CSc.
Id práce:
57532
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
magnesium, akustická emise, extruze, mechanické vlastnosti
Klíčová slova v angličtině:
magnesium alloys, acoustic emission, extrusion, mechanical properties
Abstrakt:
Název práce: Fyzikální a mechanické vlastnosti nových slitin na bázi Mg, vliv příměsí Autor: Mgr. Kseniya ILLKOVÁ Katedra / Ústav: katedra fyziky materiálů, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Vedoucí doktorské práce: Doc.RNDr.František Chmelík, CSc., katedra fyziky materiálů, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Mg-1 hm.% Mn slitiny obsahující přibližně 1 hm.% vápníku (MX10), hliníku (AM11), ceru (ME11), yttria (MW11), neodymu (MN11) a 8 hm.% hliníku (AM81) byly nepřímo extrudovány dvěma různými rychlostmi. Mikrostruktura a její změny způsobené plastickou deformací byly studovány rentgenovou difrakcí, mikroskopií a metodou difrakce zpětně odražených elektronů. Částečně rekrystalizovaná mikrostruktura s bimodálním rozdělením velikosti zrn byla nalezena u MX10, AM11, ME11 a MW11 po pomalé extruzi. Pouze v případě AM81 a MN11 byla nalezena plně rekrystalizovaná mikrostruktura, a to v důsledku odlišné rychlosti nukleace zrn během rekrystalizace. Tyto slitiny ukázaly nejslabší texturu a nejnižší asymetrii mechanických vlastností. Akustická emise byla použita k identifikaci dislokačních procesů a dvojčatění v oblastech s různou texturou v průběhu tahových a tlakových zkoušek. Byla zjištěna přímá souvislost mezi akustickou emisí během deformačních zkoušek a mikrostrukturou, texturou a distribucí částic.
Abstract v angličtině:
Title: Influence of Solid Solution Elements and Precipitate Formation on the Mechanical Behaviour of Magnesium Alloys Author: Mgr. Kseniya ILLKOVÁ Department / Institute: Department of Physics of Materials, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague Supervisor of the doctoral thesis: Doc.RNDr.František Chmelík, CSc. Department of Physics of Materials, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague Abstract: Mg-1 wt. % Mn alloys containing about 1 wt.% of calcium (MX10), aluminium (AM11), cerium(ME11), yttrium (MW11), neodymium (MN11) and 8 wt.% of aluminium (AM81) were indirectly extruded with two different speeds. The partially recrystallised microstructures obtained in MX10, AM11, ME11 and MW11 after slow extrusion exhibited bimodal grain size distributions. Only in the case of AM81 and MN11 a fully recrystallised microstructure was found, indicating differences in the grain nucleation rate during recrystallisation. In these alloys, the weakest texture and, correspondingly, the lowest asymmetry in mechanical properties were also observed. The acoustic emission technique was used to reveal dislocation or twin controlled deformation in differently textured fractions of the microstructure during tensile and compression testing. A direct correlation between the acoustic emission during mechanical testing and the microstructure, texture and particle distribution was found.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kseniya Illková, Ph.D. 4.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kseniya Illková, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kseniya Illková, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kseniya Illková, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. František Chmelík, CSc. 357 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Miroslav Karlík, Dr. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Michal Landa, CSc. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 96 kB