velikost textu

Kultická očista v politických koncepcích Judského vazalského státu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kultická očista v politických koncepcích Judského vazalského státu
Název v angličtině:
Cultic Purge in Political Concepts of Vassal Judah
Typ:
Disertační práce
Autor:
ThDr. Alena Hanzová, Th.D.
Školitel:
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.
doc. ThDr. Petr Chalupa, Th.D.
Konzultant:
doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
Id práce:
57424
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra biblistiky (28-02)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
19. 1. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Kultická očista v politických koncepcích Judského vazalského státu ThDr. Alena Hanzová V úvodu autorka charakterizuje svou práci jako mezioborovou. Vychází z historické analýzy vymezeného období biblického Izraele a interpretuje příslušné starozákonní texty. Autorka nejprve přibližuje přístupy nejznámějších badatelů (M. Noth, A. Alt, F. W. Albright, G. E. Mendelhall) k archeologii a dějinám Izraele. Seznamuje s takzvaným revizionistickým přístupem k dějinám Izraele a uvádí chronologii starověkého Izraele. Dále se zaměřuje na izraelské náboženství v kontextu 8. a 7. století př. Kr. na území Izraele a Judska, dopodrobna zkoumá významově velmi bohatý jev náboženských kultů. Další část přináší charakteristiky judských králů, popis nejvýznamnějších kultických reforem v politických koncepcích judského vazatelského státu. V závěru autorka konstatuje, že „Judsko i přes své nezpochybnitelné vazalské vazby a povinnosti si uchovalo svůj svébytný kultický a náboženský charakter“.
Abstract v angličtině:
KULTICKÁ OČISTA V POLITICKÝCH KONCEPCÍCH JUDSKÉHO VAZALSKÉHO STÁTU CULTIC PURGE IN POLITICAL CONCEPTS OF VASSAL JUDAH ThDr. Alena HANZOVÁ In the introduction, the author characterise his work as interdisciplinary based historical analysis of specified period of Biblical Israel and interprets relevant Old Testament texts. The author first brings the best-known approaches of researchers (M. Noth, A. Alt, FW Albright, GE Mendelhall) in archaeology and history of Israel. She introduce the so-called revisionist approach to history of Israel and presents a chronology of ancient Israel and also focuses on Israel´s religion in the context of the 8th and 7th centuries BC on the territory of Israel and Judah. She examines in detail the semantically very rich phenomenon of religious cults, other part of the work explains the characteristics of the kings of Judah and offers description of the most important cult reforms and the political concepts of Judah vassal state. Finally, the author notes that "Judah despite its unquestioned vassal ties and obligations retains its distinctive cultic and religious character ".
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ThDr. Alena Hanzová, Th.D. 13.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ThDr. Alena Hanzová, Th.D. 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ThDr. Alena Hanzová, Th.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. 2.11 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Petr Chalupa, Th.D. 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. 97 kB