velikost textu

Dokazování u trestných činů v dopravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dokazování u trestných činů v dopravě
Název v angličtině:
Substantiation of criminal offences in traffic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michal Jelínek
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Vladimír Vočka, Ph.D.
Id práce:
57381
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Shrnutí rigorózní práce: V předkládané rigorózní práci jsem popsal institut dokazování se zaměřením na trestnou činnost páchanou v dopravě, neboť této problematice se již téměř deset let věnuji v rámci své rozhodovací činnosti jako soudce okresního soudu. Těžiště dokazování navíc spočívá právě v hlavním líčení před nalézacím soudem. Z tohoto důvodu jsem se také snažil danou problematiku obohatit praktickými příklady vypl ývajícími z dosavadní soudní judikatury nebo uvést i konkrétní poznatky přímo ze své soudní praxe. Zvolené téma má poměrně široký záběr, protože dopravní kriminalita (resp. její následky), se dot ýká prakticky celé společnosti, to vše za situace, kdy dopravní nehodovost v České republice je stále velmi vys oká. V důsledku více než 160 000 dopravních nehod, které se v České republice každý rok stanou, umírá přibližně 1 000 lidí ročně a dalších více než 25 000 osob utrpí při nehodě zranění. I když pochopitelně neplatí rovnice, že každá dopravní nehoda je trestným činem, je zřejmé, že trestné činy v dopravě představují i svou četností nikoli nevýznamný okruh spáchané trestné činnosti. Součástí rigorózní práce b ylo rovněž definování základních pojmů této problematiky, mj. i těch, které jsem také označil jako klíčová slova. Dokazování v trestním řízení je tedy zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení, jehož účelem je umožnit těmto orgánům poznání skutečností důležit ých pro jejich rozhodnutí, vyhledat důkaz y o nich, t yto důkaz y provést a zjištěné poznatky procesně zajistit, prověřit a zhodnotit. Dokazování je tak v trestním řízení vedle rozhodování nejdůležitější procesní činností, neboť všem orgánům činným v trestním řízení umožňuje zjistit skutkový základ pro jejich vlastní rozhodování. Trestnými činy v dopravě je třeba rozumět trestné činy spáchané v souvislosti s porušením právních předpisů silničního, železničního, leteckého a plavebního provozu a provozu podzemní dráhy, přičemž v soudní praxi přitom zcela jednoznačně převažují trestné činy spáchané v souvislosti s porušením předpisů silničního provozu, konkrétně zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. V jednotlivých kapitolách své práce jsem se dále zab ýval dokazováním dopravní kriminalit y, která má určitá specifika oproti jiným druhům trestné činnosti, kdy jsem se snažil právě na t yto odlišnosti poukázat. Postupné anal ýze de lege lata jsem proto podrobil jednotlivé důkazní prostředky, které trestní řád výslovně upravuje, stručně jsem poukázal i na další důkazní prostředky, jejichž způsob provádění naopak není v trestním řádu výslovně upraven, přičemž jsem se vždy zaměřil na jejich vztah k dokazování u trestných činů v dopravě, jejich praktické využití v procesu dokazování a zaměřil se na specifika s tím související. Rovněž tak jsem popsal vývoj právní úpravy dokazování u trestných činů v dopravě a poukázal na změny, k nimž v této oblasti došlo. Tam, kde jsem to považoval za přínosné, jsem si dovolil učinit i návrhy či úvahy de lege ferenda. V závěru práce jsem shrnul zpracovanou materii a stručně poukázal na připravovanou rekodifikaci trestního práva procesního, která zřejmě přinese významné změny i do oblasti dokazování v trestním řízení, což se nepochybně dotkne i dokazování u trestných činů v dopravě.
Abstract v angličtině:
Summary: In the present PhD thesis I report on substantiation in the field of criminal offences committed in traffic, because this subject has been dealt with during m y judgement activities performed as a judge of the district court. Substantiation is decisive especiall y in the proceedings at the adjudication court. Therefore this subject is exemplified b y concrete cases of the present judicature and also b y concrete data directl y of m y judicial practice. The subject comprises an extensive area because traffic criminalit y (or its consequences) concerns almost the whole societ y even under situation when traffic accidents are very frequent in the Czech Republic. Due to over 160.000 traffic accidents traffic accidents happened yearl y, approximatel y 1 000 people die and over 25.000 persons suffer an injury during the accident. Although not every traffic accident can be considered as criminal offence, it is evident that criminal offences committed in traffic represent b y their frequency a significant delinquency. The submitted PhD thesis also presents definition of basic terms of this subject, including those taken as key words in the thesis. Substantiation in the proceedings is thus a legall y defined procedure of bodies responsible for penal proceedings the purpose of which is to allow these bodies to obtain all facts necessary for their decision-making, find these facts and procedurall y prove, verify and evaluate them. Therefore substantiation in criminal proceedings, besides judgement making, is a crucial procedural activit y because bodies responsible for penal proceedings are able to determine the facts of the case necessary for their decision. Criminal offences in traffic mean criminal offences committed in relation with infringement of legal regulations of road and railway traffic as well as air and shipping services. In judicial practice, the committed criminal offences related to infringement of the Highway Code, namel y Act No. 361/2000 of Coll. are prevailing. Individual chapters deal with substantiation in the field of traffic criminalit y displaying certain specific features compared with other t ypes of delinquency and this specificit y is pointed out. Therefore individual evidence data covered explicitl y b y the Code of Criminal Procedure are subjected to the lege lata anal ysis, briefl y presented are other evidence remedies that on the contrary are not covered explicitl y in the Code of Criminal Procedure and attention is paid to their relation to substantiation in traffic criminal offences; their practical application to substantiation process as well as associated specificit y are pointed out. The development of legal forms of substantiation in cases of traffic criminal offences is described and changes in this field are mentioned. Cases considered as important are accompanied with proposals or considerations de lege ferenda. In the conclusion, the material covered is summarized and recodification of law of criminal procedure, which is under preparation, is shortl y mentioned. This recodification will certainl y be considerabl y reflected also in the field of substantiation in criminal proceedings, including substantiation in traffic criminal offences.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michal Jelínek 1.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michal Jelínek 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michal Jelínek 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 286 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vladimír Vočka, Ph.D. 406 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 246 kB