velikost textu

Kristus, duch a jednota církve v dějinách. Ekleziologie J. A. Möhlera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kristus, duch a jednota církve v dějinách. Ekleziologie J. A. Möhlera
Název v angličtině:
αThe Christ, the Spirit and the Historic Union of the Church. The Church in the Concept of J. A. Möhler
Typ:
Disertační práce
Autor:
ThLic. Prokop Brož, Th.D.
Školitel:
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
Oponenti:
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
doc.ThDr. Ľubomír Žák
Id práce:
57260
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Katolická teologie (XT)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
21. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato disertační práce pojednává o teologickém díle Johanna Adama Möhlera (1796-1838) se zvláštěním zřetelem k jeho ekleziologii. Je rozdělena do dvou částí: po nezbytné první části, která v kulturně-dějinném kontextu seznamuje s životním příběh J. A. Möhlera, je v druhé části představeno myšlenkově bohaté dílo tohoto švábského teologa. Protože zvláštním záměrem této práce je Möhlerovo pojetí církve, soustředí se druhá část na pět ekleiologicky významných Möhlerových textů: Einheit in der Kirche (1825), Athanasius (1827), Anselm (1827), Symbolik (1832) a Úvod do přednášek z církevních dějin (1837). Tyto texty jsou postupně představeny a s pomocí tří vybraných interpretů (Geiselmann, Wagner, Himes) též rozebrány. Závěr disertační práce shrnuje Möhlerovo pojetí církve do čtyř bodů. 1. Möhler byl svým zaměřením církevní historik. Proto vychází ze zásadně dějinné formy církve. Základní rozmanitost a různorodost života církve je pro něho výchozím bodem. 2. Určující charakteristikou církve je její jednota, která má svůj zdroj v působení Ducha svatého a své pole působnosti v duchovní, životem obdařené sféře stvořeného a vykoupeného světa. 3. Je-li principem jednoty církve Duch svatý, pak jejím základem je vtělené Slovo Ježíš Kristus. Proto má církev zásadně soteriologický charakter, prolíná se v ní božství a lidství a ve své viditelné podobě dostává tvar, který není možné odvodit z její čistě lidské stránky: je nositelkou tradice, která jí v její bohaté členitosti propůjčuje dar nepomíjivosti a neomylnosti, a má podstatně svátostnou formu. 4. Zásadně dějinné pojetí církve přivedlo Möhlera k dějinnému vztahu člověka a Boha, jenž se v dějinách stal tělem, člověkem. Má-li být vztah Boha k člověku zachován ve své úplnosti, tj. jak ve své rozmanitosti, tak ve vnitřní jednotě, pak Möhler nachází v církvi místo, kde se reálně tento vztah počíná, odehrává a naplňuje. Církev je schopná spojit lidskou rozmanitost v jednotě Ducha; pak se jednota církve profiluje jako duchovní jednota, která působí ve svých třech základních oblastech: v nauce, v kultu a společenské uspořádanosti. Möhlerova ekleziologie přestavuje církev, která je pozitivně Kristem jako jedna založena a současně Duchem vedena tak, aby v ní vše skutečně lidské došlo ke svému sjednocení. Církev je proto – v Duchu svatém – místem ustavičného vtělení: Kristus v sobě veškeré a každé lidství sjednotil s Bohem, aby v církvi veškeré s Bohem spojené lidství přivedl též ke znovu-sjednocenému lidství.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation discusses the theological work of Johann Adam Möhler (1796– 1838) with special emphasis on his ecclesiology. It is divided in two parts: the first part concerns Möhler’s course of life in its cultural and historical context, the second part presents the intellectual richness of this Swabian theologian. As this work deals especially with Möhler’s conception of the Church, the second part is focused on five ecclesiologically significant texts of this theologian: Einheit in der Kirche (1825), Athanasius (1827), Anselm (1827), Symbolik (1832) and Introduction to the lectures on the Church history (1837). These texts are introduced and analysed with the help of three selected interpreters (Geiselmann, Wagner, Himes). The closing part of the dissertation summarizes Möhler’s notion of the Church in four points: 1. Möhler’s orientation qualifies him as a historian of the Church. That’s why he builds on the essentially historical form of the Church. The basic variety and plurality of the Church life is his point of departure. 2. The determining character of the Church is its unity, founded in the operation of the Holy Spirit, and operating in the spiritual realm of the created and redeemed world endowed with life. 3. The Holy Spirit beeing the principle of the Church unity, its foundation is the incarnated Word Jesus Christ. Thus, the Church is radically soteriological in its character, merging in it humanity with divinity and its visible form is not deducible from its purely human aspect: the Church bears the tradition, the rich diversity of which bestowes upon it the gift of permanence and infallibility, and it has an essentially sacramental form. 4. From the fundamentally historical concept of the Church, Möhler began to conceive the historical relation of man and God who became incarnated in the history. Should the relationship of God to man retain its fullness, i.e. both in its diversity and in its inner unity, then it is the Church where Mohler finds its place; there the relationship really begins, takes place and fulfills. The Church is able to unify the human diversity in the unity of the Spirit; the unity of the Church must be then characterized as the spiritual unity, operating in its three basic regions: doctrine, cult, and social organisation. Möhler’s ecclesiology presents Church, which is positively constituted by Christ as a unity, and at the same time is lead by the Holy Spirit in such a manner that everything really human comes here to its unification. Therefore, the Church – in the Holy Spirit – is the place of the ongoing incarnation: Christ unified in himself each and every humanity with God, in order to bring every humanity unified with God in the Church also to the re-unified humanity. Keywords: Church – Ecclesiology – Ecumenism – History of doctrines 19th century – Johann Adam Möhler 1796-1838
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ThLic. Prokop Brož, Th.D. 2.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ThLic. Prokop Brož, Th.D. 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ThLic. Prokop Brož, Th.D. 33 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce ThLic. Prokop Brož, Th.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. 411 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc.ThDr. Ľubomír Žák 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 283 kB