velikost textu

Nové skupiny potenciálních antituberkulotik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové skupiny potenciálních antituberkulotik
Název v angličtině:
New groups of potential antibuberculotics
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Adamec
Školitel:
Prof.RNDr. Karel Waisser, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Ladislav Lešetický, CSc.
prof. RNDr. PhMr. Jozef Čižmárik, DrSc.
Id práce:
57231
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
Bioorganická chemie (DB)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 3. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
8. Souhrn Tato práce se zabývá syntézou a biologickým testováním derivátů 1-aryl-5-(benzylsulfanyl)tetrazolu a hybridních molekul estronu. Na našem pracovišti byly dříve nalezeny některé nové farmakofory antimykobakteriální aktivity, jakým je například alkylsulfanyl skupina vázaná na elektronově deficitním atomu uhlíku v heterocyklech. U řady antimykobakteriálně účinných látek byla zjištěna také aktivita antimykotická. Tato práce je rozčleněna do tří tématických celků. První z nich se zabývá srovnáním antimykobakteriální aktivity skupiny derivátů 1-aryl-5-(alkylsulfanyl)tetrazolu (kde alkylem je ethyl, propyl, iso-propyl nebo allyl) a 1-aryl-5-(benzylsulfanyl)tetrazolu. Benzylové deriváty vykazovaly významně lepší aktivitu, což bylo potvrzeno QSAR analýzou. V samotné skupině benzylových derivátů se ukázalo, že substituce na benzylovém jádře vede ke snížení aktivity. Druhým studovaným tématem byla antimykotická aktivita připravených 1-aryl-5-(benzylsulfanyl)tetrazolů hodnocená na osmi klinicky významných fungálních kmenech. Významná aktivita zde byla pozorována pouze u kmene Trichophyton mentagrophytes, pro který byla také provedena QSAR analýza. Ve studované skupině dochází s rostoucí lipofilitou k poklesu antimykotické aktivity. Ve třetí části byly syntetizovány hybridní sloučeniny obsahující na steroidním jádře na kyslíku vázaný polymethylenový můstek nesoucí různé heterocyklické skupiny (vybrané deriváty tetrazolu a benzylsulfanylderiváty pyridinu). Výběr heterocyklů vycházel z látek dříve připravených na našem pracovišti, které samy o sobě vykazovaly slibnou antimykobakteriální aktivitu s cílem zjistit, zda navázáním na steroidní skelet dojde ke zvýšení biologické aktivity. Tyto látky byly hodnoceny jak proti mykobakteriím, tak i proti dalším bakteriálním agens, dále byla sledována i jejich antiproliferativní a cytotoxická aktivita. Pro biologickou aktivitu se ukázal být nezbytný náboj na sloučenině (u pyridiniových solí hybridních molekul).
Abstract v angličtině:
9. Summary This work is focused on the synthesis and biological evaluation of the derivatives of 1-aryl-5-(benzylsulphanyl)tetrazole and group of hybrid molecules of estrone. It has been found before that alkylsulphanyl group bound to an electron deficient carbon of heterocyclic system represents a pharmacophore responsible for a significant antimycobacterial activity. It has been reported that some antimycobacterial compounds are often antifungal as well. The study is subdivided into three parts. The first one compares the antimycobacterial activity of a group of derivatives of 1-aryl-5-(alkylsulphanyl)tetrazole derivatives (where ethyl, propyl, iso-propyl or allyl stands for the alkyl) and 1-aryl-5-(benzylsulphanyl)tetrazole. The benzyl derivatives exhibited significantly better activity, which was further confirmed by the QSAR analysis. Concerning the group of benzyl derivatives, it was observed that, substitution on the benzyl moiety leads to lower activity. The second studied subject was the antifungal activity of the prepared 1-aryl-5-(benzylsulphanyl)tetrazoles evaluated on eight clinically important fungal strains. The activity was negligible with the exception of Trichophyton mentagrophytes. By means of QSAR analysis, it was found out in the studied group that the increase in the lipophility causes the decrease of the activity. In the third part a group of hybrid molecules containing steroid unit linked by a polymethylene bridge to various heterocyclic moieties (selected tetrazole derivatives and benzylsulphanylderivatives of pyridine) was studied. The selection of heterocycles resulted from the previously prepared compounds that exhibited promising activity by themselves. The aim was to find out whether their connection to a steroidal unit leads to biological activity enhancement. These compounds were evaluated against several mycobacterial and other bacterial strains and their antiproliferative and cytotoxic activity was also investigated. Charge on the molecule seemed to be necessary for any of the studied activities (as in the pyridinium salts of hybrid molecules).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Adamec 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Adamec 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Adamec 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.RNDr. Karel Waisser, DrSc. 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ladislav Lešetický, CSc. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. PhMr. Jozef Čižmárik, DrSc. 761 kB