velikost textu

Strategie podpory politické participace žen v České republice: Případová studie organizace Fórum 50 %

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategie podpory politické participace žen v České republice: Případová studie organizace Fórum 50 %
Název v angličtině:
Strategies promoting the political participation of women in the Czech republic: the case study of the NGO Fórum 50 %
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Bačová
Vedoucí:
PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Barbara Havelková, LL.M.
Id práce:
57166
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Genderová studia (GS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Strategie podpory politické participace žen v České republice: Případová studie organizace Fórum 50 % Politická participace a reprezentace žen je důležitým ukazatelem demokracie. V České republice jsou ženy v rozhodovacích pozicích výrazně podreprezentovány. Česká politická reprezentace navíc odmítá ženy v politice aktivně podporovat. Jediná organizace, která se tímto problémem zabývá, je Fórum 50 %. Tato organizace, která je předmětem této případové studie, podporuje politickou participaci a reprezentaci žen ve všech rozhodovacích pozicích. Tato studie vychází z analýzy dokumentů a šesti rozhovorů se členkami organizace a prezentuje základní informace o struktuře organizace, jejích cílech, aktivitách a strategiích. Dále jsou identifikovány bariéry jako genderová slepota politických stran, společenské stereotypy, finanční závislost organizace na grantových penězích, které organizaci výrazně omezují v jejích aktivitách. Studie představuje strategie, kterými organizace legitimizuje svou existenci stejně tak jako problém politické participace žen v rámci antifeministické atmosféry na současné české politické scéně. V závěrečné části jsou představeny posuny ve veřejném diskursu a průlomy v konzervativních postojí politiků a političek, ke kterým organizace přispěla. Klíčová slova: politická participace žen, politická reprezentace žen, nestátní neziskové organizace, ženský aktivismus, feministická organizace
Abstract v angličtině:
Strategies promoting the political participation of women in the Czech republic: the case study of the NGO Fórum 50 % The political participation and representation of women is an important indicator of democracy. In the Czech republic, the underrepresentation of women in decision-making is considerable. Moreover, the czech political representation is not favourable for active promotion of women in politics. The only organization engaged in this issue is Fórum 50 %. It promotes women participation and representation in all decision-making positions. This case study explores this NGO. Based on the examination of documents on six interviews with its members it presents the basic information on the organizational structure, on its goals, activites and strategies. Further, the study identifies barriers like gender blindness of political parties, gender stereotypes, financial dependency of the organization restraining its activities. It presents how Fórum 50 % is legitimizing its existence as well as the whole issue of the political participation of women within the antifeminist atmosphere of the czech political arena. Finally, the study presents how Fórum 50 % advances the public discourse about the issue and how it succeeds to a certain degree in „breaking“ the conservative attitude of some politicians. Keywords: political participation of women, political representation of women, NGO, womens‘ activism, feminist organization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Bačová 811 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Bačová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Bačová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Havelková, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Barbara Havelková, LL.M. 89 kB