velikost textu

Žďárští ze Žďáru. Osudy šlechtického rodu na Kladensku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žďárští ze Žďáru. Osudy šlechtického rodu na Kladensku
Název v angličtině:
The Žďárští of Žďár. The history of aristocrats' family in Kladno region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Hynek Fridrich
Vedoucí:
doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Antonín Kostlán, CSc.
Id práce:
57136
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (M7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Rodina Žďárských ze Žďáru příslušela až do 17. století do nižšího šlechtického stavu a nosila titul rytířů. Rytíři Žďárští vzešli ze severozápadních Čech z oblasti Doupovských hor (severovýchodně od Karlových Varů), kde byla jejich hlavním sídlem gotická tvrz a později renesanční zámek ve Žďáru nedaleko městečka Doupova. Rod patřil do velkého českého panského rozrodu Janoviců, do něhož se počítali i velice významní a mocní páni z Kolovrat, páni z Janovic, páni z Vimperka a rytířské rody Zručských z Chřenovic a Čejků či Dvořeckých z Olbramovic. První písemné prameny o Žďárských se objevují již v roce 1295, kdy je v jedné listině připomínán jako svědek „Stanizlaus de Zar“. Je však jisté, že rodina byla ještě starší. Ve 14. a 15. století se rod značně rozrostl, ale nadále žil převážně v oblasti Doupovska, kde většinou sídlil na několika tvrzích. Během 15. století se vytvořily čtyři rodové linie, z nichž jedna zašla již v 16. století, dvě vymřely v 17. století a jedna žije dodnes v Německu (Sasku) pod jménem Sahrer von Sahr von Schönberg. V první polovině 15. století rod výrazně proslavil Jan Šmikouský ze Žďáru, který byl v době husitských občanských válek na královské straně, ale v první polovině třicátých let se stal vojenským hejtmanem druhé – husitské strany. Husité jej zlákali do svých služeb, neboť Jan byl velmi schopný velitel. Stal se tak jedním z vojenských představených radikálního křídla husitů – tzv. sirotků, s nimiž vytáhl do Slezska a do Uher, kde několik let do roku 1434 spravoval mocnou husitskou pevnost Topoľčany. Po návratu do Čech se opět připojil na stranu panovníka císaře Zikmunda a poté krále Albrechta Rakouského a bojoval za zájmy jejich rodu.
Abstract v angličtině:
The subject of this thesis is family history of Central Bohemian, Kladno or catholic line of the family of Žďárší of Ždár. The family belonged to lower nobility and was using title of knights. Knights Žďárský of Ždar came from western part of Bohemia from Doupov region (North East of well know town of Karlovy Vary). Their main residence was gothic fortress and later renaissance chateau in Žďár close to small town Doupov. The family belonged into great Bohemian house of Janovic part of which was also important and powerful lords of Kolovrat, lords of Janovice, lords of Vimperk and knights families of Zručský of Chřenovice and Čejka of Olbramovice and Dvořecký of Olbramovice. First written resources about Žďárský appeared already in 1295, when he is mentioned in one of the papers as a witness „Stanizlaus de Zar“. It is certain, that family is even older. From 1300 - 1500 the family grew significantly, but continue to reside in the area of Doupov where they resided in only few fortresses. During 15th century there were formed four family lines. One of them died out already in 16th century, two other ones died out in 17th century and the last one continues until today in Germany. Under the name of Sahrer von Sahr von Shönberg. In the first part of 15th century the family was made known by Jan Šmikouský of Ždár, who was during the hussite civil wars on royal side, but in first part of thirties this very brilliant commander became one of commanders of radical wing of hussites, so called orphans. He took them to Silesia and Ungarn, where he for a few years ruled over powerful fortress Topoľčany until 1434. After his return to Bohemia again joined the army of emperor Sigismund and the King Albrecht of Austria and was fighting for their interests.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Hynek Fridrich 24.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Hynek Fridrich 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Hynek Fridrich 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Antonín Kostlán, CSc. 360 kB