velikost textu

Vliv sněhové pokrývky na odtok vody z povodí v zalesněném a nezalesněném prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv sněhové pokrývky na odtok vody z povodí v zalesněném a nezalesněném prostředí
Název v angličtině:
Influence of snow cover on catchment outflow in wooded and unwooded environment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ivo Hintnaus
Vedoucí:
RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
Oponent:
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Id práce:
56895
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výška sněhové pokrývky, vodní hodnota sněhu, HEC-HMS, Blanice, Zbytinský potok, Tetřívčí potok
Klíčová slova v angličtině:
snow depth, snow water equivalent, HEC-HMS, Blanice River basin, Zbytinský stream, Tetřívčí stream
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá hodnocením sněhové pokrývky a jejím prostorovým rozložením v experimentálních povodích Zbytinského a Tetřívčího potoka. V rámci terénního měření byla zjišťována výška sněhové pokrývky a vodní hodnota sněhu. Zpracování naměřených dat zahrnovalo plošnou interpolaci dat a detailní monitoring srážko-odtokového procesu v zimním půlroce v období 2009 – 2011. Analýza fyzicko-geografických faktorů ovlivňujících sněhovou pokrývku v období akumulace a tání byla zaměřena na typ pokryvu a další fyzicko-geografické faktory jako např. nadmořská výška, expozice, sklonitost, větrné proudění nebo zastínění. Z výsledků vyplývá výrazný vliv vegetace v období akumulace i tání sněhové pokrývky. Ostatní fyzicko-geografické faktory se na prostorovém rozložení podílely menší měrou. K hodnocení odtoku ve sledovaných povodích byl aplikován model HEC-HMS. Výsledky simulací zimních sezón 2010 a 2011 přinesly dobrou shodu mezi simulovaným a modelovaným průtokem. Na základě simulací průtoku a vodní hodnoty sněhu bylo objaněno, jakou měrou se podílí sněhová pokrývka na odtoku při jarním tání v zalesněném povodí Tetřívčího potoka a jak se projevuje tání sněhové pokrývky na odtok v antropogenně ovlivněném povodí Zbytinského potoka. Klíčová slova: výška sněhové pokrývky, vodní hodnota sněhu, HEC-HMS, Blanice, Zbytinský potok, Tetřívčí potok
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This work deals with the evaluation of snow cover and snow spatial distribution in experimental Zbytinský and Tetřivči stream basin. Snow mesaurements were focused on snow depth and a snow water equivalent. Interpolation metods and detailed monitoring of rainfall-flow process were applied in the period of the winter half-year 2009 – 2011. The effects of geografic factors on spatial distribution of snow cover in the accumulation period and in the snow melting period were analysed. The analysis of physical geografic factors effect was focused on vegetation, exposure, slope, wind flow and shading. Results confirmed the strong effect of vegetation in the accumulation and snow melting period. Other physical geografic effects on spatial distribution of snow cover were not so significant. The model HEC-HMS was applied to determine the runoff in both stream basins. Simulations result in the winter half-year period reached good agreement between observed and simulated hydrographs. Effects of snow cover contribution to runoff in the snow melting period in wooded Tetřívčí stream basin and also in antropogenic Zbytinský stream basin were proved based on simulations of outflow and snow water equivalent. Key words: snow depth, snow water equivalent, HEC-HMS, Blanice River basin, Zbytinský stream, Tetřívčí stream
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivo Hintnaus 4.85 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ivo Hintnaus 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivo Hintnaus 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivo Hintnaus 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. 486 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 81 kB