velikost textu

Kriminální recidiva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kriminální recidiva
Název v angličtině:
Criminal recidivism
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Andrea Vejběrová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. Ph.D.
Id práce:
56676
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo III - Ústavní právo, trestní právo, kriminalistika, kriminologie (VIII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
recidiva, trest odnětí svobody, pachatel, doživotí, trestní zákoník
Klíčová slova v angličtině:
recidivism, life sentence, Criminal Code, offender
Abstrakt:
Abstrakt Práce, jak již vyplývá z jejího názvu, svou pozornost zaměřuje na kriminální recidivu jakožto celospolečenský fenomén, který je považován za jeden ze základních problémů kriminální politiky. Vzhledem k tomu, že v posledních letech byla recidiva v odborné literatuře spíše opomíjena, pokouší se tato práce o celkové shrnutí problematiky kriminální recidivy, přičemž se snaží zmínit nejvýznamnější aspekty s recidivou úzce související. Cílem této práce je seznámit čtenáře s některými aspekty kriminální recidivy, zejména z pohledu kriminologického a trestněprávního. Má býti jakýmsi exkurzem a širším seznámením s danou problematikou, a to zejména se zaměřením na aktuální právní úpravu. Vzhledem k tomu, že od 80. let minulého století nebyla zpracována samostatná práce na kriminální recidivu se zaměřující, pokusila se autorka o její zpracování tak, aby zahrnovala co možná nejvíce kritických aspektů s touto problematikou související. Ve své práci autorka upozorňuje na možná úskalí jednotného zacházení s recidivisty, analýzou platné právní úpravy se pokusila o zevrubný popis a zhodnocení přístupu k recidivě, jak jej nastavil nový trestní zákoník. Zároveň se však autorka snaží zhodnotit efektivitu nejčastějších postupů užívaných v souvislosti s kriminálními recidivisty, a to především s ohledem na současnou právní úpravu, a to i v zahraničí. Předkládaná práce je členěna vedle úvodu a závěru do osmi kapitol, které jsou dále strukturovány dle otázek, jimž se jednotlivé kapitoly věnují. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na obecný výklad o kriminální recidivě, tedy na vymezení pojmu, druhy kriminální recidivy, výklad o kriminální kariéře a osobnosti recidivního pachatele. V kontextu se zahraničními právními úpravami a zejména s aplikací doživotního trestu v nejzávažnějších případech recidivy v některých státech (včetně předchozí právní úpravy v ČR) jako obligatorního trestu, je v této práci věnován nemalý prostor institutu „Třikrát a dost“ (Three Strikes law), aplikovaný převážně v USA a v nedávné době též u našich slovenských sousedů. Tato právní úprava zavádějící povinnost soudů nejčastěji při třetím odsouzení pachatele za závažný trestný čin uložit doživotní trest je značně diskutabilní, avšak lze ji považovat za natolik výrazný prostředek boje s recidivou, že v práci soustředící se na tuto problematiku jej nelze opomenout. Součástí této části práce je polemika nad vhodností aplikace tohoto institutu, když autorka s ní vyslovuje svůj nesouhlas a spíše doporučuje recidivní pachatele závažných trestných činů izolovat od společnosti za pomoci ochranného opatření detence. V opačném případě by docházelo k přepínání trestní represe a k rezignaci na výchovné působení trestu. Navazující část práce se zaměřuje na stav a vývoj recidivy z pohledu policejní, justiční a vězeňské statistiky, a to se zvláštním přihlédnutím k účinnosti trestu odnětí svobody. Zvláštní část práce je věnována možnému vlivu výkonu trestu odnětí svobody na recidivu jako významného činitele dalšího kriminálního chování. S problematikou recidivy je neoddělitelně spojena otázka osobnosti recidivního pachatele a kriminální kariéra vůbec, proto jsou i tato témata zahrnuta do textu práce. Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2010 vešel v účinnost nový trestní kodex, který na kriminální recidivu pohlíží mnohem komplexněji než předchozí právní úprava, je část práce věnována právě trestnímu zákoníku z pohledu úpravy kriminální recidivy a jejímu srovnání s předchozími legislativními pokusy o uchopení recidivy, kdy byla tato problematika v předchozí právní úpravě reflektována jen minimálně a neuceleně. Autorka se zejména zamýšlí nad systematikou zohlednění recidivy jako okolnosti zvláště přitěžující ve zvláštní části trestního zákona a popisuje další ustanovení recidivu zohledňující. Dále je stručně popsáno zohlednění problému recidivy ve slovenském, německém a ruském právu, když tyto představují tři odlišné přístupy k recidivě v rámci trestního postihu pachatelů. V samotném závěru autorka získané poznatky shrnuje a zobecňuje.
Abstract v angličtině:
Summary The submitted work, as follows from its title, is concerned with criminal recidivism, in the first part primarily from a criminological perspective, while the second part of the work then deals particularly with the perspective of criminal law. As there has been a tendency to neglect recidivism in the professional literature in recent years, this work attempts to provide an overall summary of the subject of criminal recidivism while endeavouring to mention the most important aspects that are closely related to recidivism. Consequently, the introductory part of the work is devoted to a general delimitation of criminal recidivism and its various forms. The work attempts to make a basic excursion into this subject area while simultaneously endeavouring to evaluate the effectiveness of the commonest approaches employed in connection with criminal recidivism, primarily in relation to the current legislation in this country and abroad. In the context of foreign legislation and especially of the application of life sentences in the most serious cases of recidivism in some countries (including the former legislation in the Czech Republic) as obligatory punishment, considerable space is devoted here to the “three strikes law”, which is applied primarily in the U.S.A. and, recently, also by our Slovak neighbours. This legislation, which introduces the obligation of the courts to impose a life sentence, most frequently for the third conviction of an offender for a serious criminal offence, is highly disputable; however, it can be considered to be a sufficiently strong tool in battling recidivism and thus works concentrating on this subject area cannot be neglected. This paper also includes a discussion of the suitability of employing this instrument, where the author states her disagreement and tends rather to recommend that recidivist offenders committing serious criminal acts be isolated from society using the protective measure of detention. Otherwise, criminal repression would be overextended while giving up on the educational effect of punishment. A brief description is also given of the legislation on recidivism in Slovak, German and Russian law, representing three quite different approaches to recidivism in the context of the criminal punishment of offenders. A further part of the work is concerned with the state and development of recidivism from the viewpoint of police, judicial and prison statistics, with special emphasis on the effectiveness of punishment by imprisonment. A special section of the work deals with the possible effect of serving imprisonment on recidivism as an important factor in further criminal conduct. The subject of recidivism is inseparably connected with the aspect of the personality of the recidivist offender and a criminal career in general and thus these subjects are also included in the text of the work. As the new Criminal Code came into effect on January 1, 2010, taking a far more comprehensive view of criminal recidivism than the previous legislation, part of the work is also devoted to the Criminal Code from the viewpoint of the treatment of criminal recidivism and comparison with the previous legislative attempts to deal with recidivism, where this subject area was only minimally and incomprehensively resolved in the previous legislation. The author pays special attention to a systematic view of recidivism as an especially aggravating circumstance in the special part of the Criminal Code and describes other provisions taking recidivism into account.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Andrea Vejběrová, Ph.D. 915 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Andrea Vejběrová, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Andrea Vejběrová, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Andrea Vejběrová, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 2.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. Ph.D. 507 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 225 kB