velikost textu

Veřejná podpora v mezinárodním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veřejná podpora v mezinárodním právu
Název v angličtině:
State Aid in the international law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Vojtěch Pavel Traurig, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
JUDr. Ing. Bohumil Poláček
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D.
Id práce:
56663
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
veřejná podpora, právo hospodářské soutěže, mezinárodní právo
Klíčová slova v angličtině:
state aid, competition law, international law
Abstrakt:
Právo veřejné podpory je jednou z nejvýznamnějších oblastí hospodářské soutěže v Evropské Unii. Stát jako takový má ve srovnání s ostatními soutěžiteli nezměrnou výhodu: stát disponuje značnými finančními prostředky, které může snadno distribuovat ve prospěch zvýhodněných podniků. V takovém případě existuje podstatné riziko narušení hospodářské soutěže; striktní pravidla pro veřejnou podporu jsou proto nezbytná. Tato práce je rozdělena do 5 částí: úvod, část zaměřující se na mezinárodní smlouvy, všeobecná část, zvláštní část a závěr. Druhá část této práce se zaobírá příslušnými mezinárodními smlouvami, které jsou podstatné pro mechanismy veřejné podpory. Smlouvy jsem rozdělil do tří skupin: dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních přijatá v rámci WTO, opatření proti veřejné podpoře v rámci Evropského hospodářského prostoru a protisubvenční opatření vůči třetím státům (tedy nečlenům EHP či WTO). Tato část popisuje výše uvedené mechanismy a jejich společné principy. Část třetí je věnována všeobecným ustanovením. Kapitola 3.1 se věnuje pojmu „veřejná podpora“, popisuje hlavní kritéria klasifikace podpory jako podpory neslučitelní s vnitřním trhem. Zaměřil jsem se rovněž na dva rozsudky Tribunálu, které považuji za důležité pro argumentaci, která je v nich použita. Podstatná pozornost byla v podkapitole 3.1.1 věnována analýze principu soukromého investora. Jsem toho názoru, že tento princip podstatně pomáhá při rozhodování, zda režim podpory narušuje hospodářskou soutěž, či tuto soutěž ohrožuje; pouze ten postup, který není v souladu se standardním chováním účastníka trhu, je nelegální. Na druhou stranu princip soukromého investora neznamená, že investor je nucen hledat nejrychlejší cestu k úspěchu. Princip soukromého věřitele pak funguje obdobně. Procesní aspekty jsou popsány v podkapitole 3.1.3. Považuji za přínosné, že procesní pravidla zdůrazňují rychlost samotné schvalovací procedury. Je zřetelné, že pravidla se zaměřují na ověření obsahu režimu veřejné podpory, než na formální proceduru. Zvláštní ustanovení, popsaná ve čtvrté části práce, se zaměřují na vybrané blokové výjimky. Zvolil jsem ta zvláštní ustanovení, která nejsou v české literatuře detailněji popsána a která jsou zajímavá pro specifické režimy veřejné podpory, kterých se týkají. Kapitola 4.1 popisuje prvky veřejné podpory v podobě záruk (tato forma je v současné době využívána v rámci finanční krize), kapitola 4.2 se věnuje veřejné podpoře při nemovitostních transakcích prováděných orgány veřejné moci. Kapitola 4.3 je věnována jednomu z nejdůležitějších režimů veřejné podpory – veřejné podpoře pro podnik v obtížích; to je oblast veřejné podpory, kdy může snadno dojít k narušení soutěže a proto musela být popsána velmi precizně. Kapitola 4.4 se zaměřila na veřejnou podporu v oblasti životního prostředí, přičemž se dílčím způsobem věnovala i veřejné podpoře v systému obchodování s emisními povolenkami. Kapitola 4.5 popisuje prvky veřejné podpory v oblasti vývoje a výzkumu. Kapitola 4.6 je věnována národní regionální podpoře. Kapitola 4.7 se zaměřila na veřejnou podporu rizikovému kapitálu v malých a středně velkých podnicích. Poslední kapitola čtvrté části popisuje veřejnou podporu v oblasti lidských zdrojů.
Abstract v angličtině:
State aid law is one of the most important categories of the competition law in the European Union. The state as such has an unprecedented advantage compared to other competitors: the state disposes of a huge amount of funds which could be easily distributed in favor of the privileged undertakings. The risk of the distorting effect on competition is high; thus, strict rules are necessary. The thesis is divided into five parts: introduction, the part focusing on international treaties, the general part, specific provisions and the conclusion. Part two of this thesis deals with the respective international treaties relevant for the aid schemes. There are three groups of such international treaties: the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures adopted in the WTO system, the anti-aid measures in the European Economic Area and the anti- subsidies mechanism towards the third countries (i.e. non-members of EEA or WTO). This part describes these three mechanisms and their common principles. Part three of the thesis is dedicated to the general provision. Section 3.1 deals with the term “state aid”, describes the main criteria for qualification of the aid as a state aid incompatible with the internal market. I also focused on two judgments of the Tribunal which I considered important for the used argumentation. Substantial efforts were dedicated to the analysis of the private investor principle in paragraph 3.1.1 of the thesis. I am of the opinion that this principle helps substantially in the course of analysis whether the aid scheme distorts or threatens the competition; it means that only such approach which is not in line with the standard market behavior is illegal. On the other hand, the private investor principle does not mean that the investor is forced to looking for the quickest way to the success. The private creditor principle works on the same basis. The procedural aspects are described in paragraph 3.1.3. I consider as an advantage that the procedural rules emphasize the rapidness of the whole approval procedure. It is obvious that the rules are focused on the verification of the state aid scheme as to its contents rather than on formal procedures. Specific provisions, described in the third part of the thesis, are focusing on the selected block exemptions. I have chosen those specific provisions which are not very well described in the Czech literature and which are specific for the specific kind of the state aid they deal with. Section 4.1 describes the state aid elements in the form of guarantees (this form is currently used due to the financial crisis), section 4.2 in real estate transactions performed by public authorities. Section 4.3 is dedicated to one of the most important state aid schemes – the state aid for the undertaking in difficulties; this is the area of the state aid which can easily distort the competition and therefore must be described very precisely. Section 4.4 is focusing on the environmental state aid and particularly on the state aid in the emission allowances trading system. Section 4.5 describes the state aid elements in research and development and innovation programs. Section 4.6 is dedicated to the national regional aid. Section 4.7 is focusing on the state aid to promote risk capital investments in small and medium-sized enterprises. The last section of the part four describes the state aid in the field of human resources.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Vojtěch Pavel Traurig, Ph.D. 979 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Vojtěch Pavel Traurig, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Vojtěch Pavel Traurig, Ph.D. 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 349 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Bohumil Poláček 515 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D. 493 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 332 kB