velikost textu

Kontrola na úseku finanční činnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kontrola na úseku finanční činnosti
Název v angličtině:
Control in the field of financial activities
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. David Šmíd, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponenti:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Dana Šramková
Id práce:
56660
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
finanční kontrola, Nejvyšší kontrolní úřad, státní kontrola, kontrolní řád, audit výkonnosti, interní audit, Ministersvo financí České republiky
Klíčová slova v angličtině:
financial control, Supreme Audit Office, public control, audit rules of procedure, performance audit, internal audit, Ministry of Finance of the CR
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce vychází z historického vývoje finanční kontroly na území dnešní ČR. V historickém přehledu uvádím komparaci různých kontrol plnících funkci finanční kontroly. Zejména se zabývám jejich vzájemným působením a překrýváním, kdy výkon jedné formy kontroly ovlivňoval výkon jiné formy kontroly. Z historicko-právního hlediska se nejvíce věnuji období po roce 1989. V tomto, pro právní oblast, velice plodném období poukazuji na některé nesystémové kroky v oblasti kontroly na úseku finanční činnosti. Již na tomto místě je možné konstatovat, že řada konstruktivních návrhů byla ke škodě věci zamítnuta spíše pro politický, než obecný zájem. Jinými slovy: docházelo k tomu, co bylo vyčítáno totalitnímu režimu, tedy, že odborné posouzení problematiky finanční kontroly muselo ustoupit politickým rozhodnutím. Z hlediska de lege lata posuzuji současný výkon kontroly na úseku finanční činnosti. V hrubém členění, pomineme-li některé zvláštní zákony, které řeší problematiku kontroly zvláštními ustanoveními, existují v současné době tři zákony, které upravují výkon „finanční kontroly“ v širším smyslu slova. Jsou jimi (podle data nabytí účinnosti): Zákon o státní kontrole, Zákon o NKÚ a Zákon o finanční kontrole. Komparací zmíněných právních norem odhaluji jejich vzájemné ovlivňování a částečné opisování. Různé formy kontroly, v nemálo případech, přebírají systém kontroly od „konkurence“ a nehledí na své zákonné mantinely. V tomto jejich překrývání a dublování spatřuje autor této práce jeden z největších problémů současnosti v oblasti finanční kontroly. Do budoucna je třeba se zamyslet především na ekonomickém „efektivním“ provádění „finanční kontroly“, který by přinesl faktický ekonomický profit z provedené kontroly. Ať již by to bylo následnou úpravou procesů u kontrolovaného subjektu, či ještě v rámci kontrolované činnosti u subjektu, který může ovlivnit, např. využití svěřených finančních prostředků. Dále je třeba srovnat výdaje použité na přípravu a zorganizování kontroly, samotné provedení kontroly a její vyhodnocení v kontrastu s ekonomickým přínosem takové kontroly. V současnosti se veřejná správa dostává do situace, kdy jakékoli výdaje, které jsou neefektivní, či nehospodárné není možné nadále z veřejných prostředků hradit. Finanční kontrola by neměla být činností, která si na sebe nevydělá, byť samozřejmě není možné požadovat skutečnou návratnost všech finančních prostředků, které byly finanční kontrolou zjištěny jako nehospodárné. V disertační práci rovněž poukazuji na některé nejasnosti vyplývající ze Zákona o NKÚ. V disertační práci se zaměřuji rovněž na pohled de lege ferenda, ve kterém chci nastínit možnou budoucí legislativní úpravu NKÚ včetně možných ústavních změn. V neposlední řadě uvádím mezinárodní začlenění NKÚ, který je členem několika mezinárodních organizací zabývajících se kontrolou, zde především sleduji naplňování cílů a principů těchto organizací. Systém kontroly NKÚ bych rád ukázal v souvislostech, proto se věnuji finanční kontrole, kterou provádí MFČR, a jejímu vztahu k NKÚ. Uvedené průniky kontrol bych rád ukázal na praktických případech doplněných teoretickým rozborem. K oblastem finanční kontroly, o kterých bylo rozhodováno soudem, a které z hlediska rozebírané problematiky měly vliv na kontrolní procesy, je uvedena příslušná judikatura. Ve své disertační práci se pokusím spojit znalosti, které jsem získal univerzitním studiem finančního práva a souvisejících právních oborů, s praktickými zkušenostmi zaměstnanců NKÚ. Po absolvování Právnické fakulty UK jsem měl možnost přednášet Finanční právo na soukromé vysoké škole, kde jedním z témat byla kontrola NKÚ. Při konzultacích s jeho pracovníky jsem měl možnost seznámit se s pracovními postupy ve výkonu kontroly a získat cenné podněty pro svoji práci. Rovněž v oblasti finanční kontroly, podle Zákona o finanční kontrole, jsem měl možnost některé postupy konzultovat přímo s pracovníky vykonávajícími audit. Páteří této disertační práce je, po historickém přehledu, postavení kontroly na úseku finanční činnosti z hlediska de lege lata. Zde se v teoretických východiscích především zaměřuji na současnou nauku, jež se na rozebíranou problematiku vztahuje. Nastiňuji zde i dělbu moci a s ní spojené ústavní postavení jednotlivých subjektů vykonávajících kontrolu na úseku finanční činnosti. Pro mezinárodní srovnání jsem zvolil právní úpravu „finanční kontroly“, upravenou právními předpisy Slovenské republiky. Na jejich přístupu k nastíněné problematice, je někdy dobře znát zdravá úspornost. Věcnou a osobní působnost subjektů vykonávajících kontrolu na úseku finanční činnosti rozebírám podrobně, neboť se jedná o condicio sine qua non v oblasti kontroly a její možné duplicity či naopak jejího nedostatečného výkonu. Rovněž ona věta: „kdo kontroluje kontrolory“ nezůstane bez povšimnutí. Jedním z cílů této disertační práce je ukázat, jak ve společnosti výkon kontroly či dokončená kontrola působí. V praxi totiž velmi často dochází k jevu, který lze pracovně nazvat: „předpoklad správnosti“, jestliže totiž proběhne kontrola v určité organizaci, při jejímž výkonu nedojde ke zjištění zřejmých závadných skutečností, které nemohly být přehlédnuty kontrolujícím subjektem, dochází k tomu, že kontrolovaný subjekt tyto postupy či činnosti aprobuje a bude nadále vykonávat jako správné. Tento problém je samozřejmě daleko širší, jak bude v dalším textu uvedeno. Mojí snahou zároveň je, přiblížit ustanovení upravující působnost judikaturou, především se zde, tak jako i v jiných ustanoveních, snažím osvětlit možné výkladové nejasnosti. Zároveň je mým cílem upozornit na někdy ne příliš dokonalou zákonnou úpravu. Kapitola de lege ferenda akcentuje především Zákon o NKÚ, který je v některých aspektech, dále uvedených, již v současné podobě překonán. Mým cílem je ukázat pojmy, jako nezávislost či úřad a orgán i z hlediska současné nauky a možného vývoje, kterým by se například pojem nezávislost mohl ubírat. Ekonomické posouzení či snad dokonce vyčíslení efektivity prováděných kontrol není předmětem této disertační práce. Taková analýza by vydala na celou disertační práci v ekonomické oblasti. V některých částech této práce autor zdůrazňuje, či dává ke zvážení, zda je taková forma kontroly efektivní či nikoli. Cílem, který se sluší uvést v závěru této kapitoly, je nepochybně snaha o hlubší poznání kontroly, která v současnosti probíhá na úseku finanční činnosti, a zároveň svými postoji a navrhovanými řešeními přispět k dobré správě symbolizované v tomto případě dobrou kontrolou věcí veřejných.
Abstract v angličtině:
Summary My dissertation starts with the overview of the history of financial control in the Czech lands. In the overview, I compare various controls having the power of the financial control with special attention paid to their mutual interference and overlapping. Performance of one type of control influenced implementation of other types of control. For many reasons, I decided to focus on the period starting in 1989. The years following the change of the regime in 1989 were very turbulent and rich in legislative initiatives. Some were successful, some less productive and I point out selected steps made in the area of control of financial activities, which lacked proper background and reasoning. On the other hand, many constructive proposals had been abolished for political reasons rather for their imperfectness. In other words – much alike the old totalitarian regime, the new authorities did not hesitate to make political decisions at the cost of the public interest. In the text of my dissertation, I examine the current financial control activities from the de lege lata point of view. Looking at the main body of relevant legislation – leaving aside the selected special laws which guide control by ways of special provisions – there are currently three acts, which guide the performance of “financial control” in its wider sense. It is the Act No. 552/1991 Coll. on Public Control, Act No. 166/1993 Coll. on Supreme Audit Office, and Act No. 320/2001 Coll. on Financial Control in Public Authorities and on the amendment of selected acts. When comparing the above legal norms, I disclosed their mutual interference and partial overlapping. Some forms of control – and there are quite a few of those – copy the approach from “competitors” and pay little attention to the binding legal boundaries. The overlapping, interfering, and duplicating are one of the most alarming aspects of the current financial control practice. In the future, we should consider primarily the cost “efficiency” of “financial control” which would generate profit from controls performed. The profit may be in the form of amended processes of the controlled subject which can in turn influence the handling of finance managed by the subject in question. Furthermore, it is necessary to harmonize the costs of preparing and organizing the control, performing such control, and drafting its final evaluation with the economic impact of such control. The public authorities may no longer invest their money in inefficient and ineffective activities. Financial control should be efficient enough to pay for itself. Of course, it would not be realistic to expect or require the return in full of the damage caused by the practice found to be inefficient. In my dissertation, I point out certain discrepancies deriving from the Act on the Supreme Audit Office. In my view of de lege ferenda, I have attempted to envisage the form which the potential future instrument guiding the activities of the Supreme Audit Office, including possible constitutional changes, may adopt. Last but not least, I focused on the international position of the Supreme Audit Office, which is a member of several international audit and control organizations, and on the tasks and principles of these organizations. I wish to present the audit exercises performed by the Supreme Audit Office in a wider context and therefore I decided to focus primarily on financial control activities by the MFCR and their relevance for the Supreme Audit Office. I listed several examples of such intersecting control exercises and included their theoretical analysis. Those aspects of the financial control imposed by a court decision and having a potential to influence the control process as such are complemented by the respective case law. In my dissertation, I intend to combine the knowledge gained in the course of my university studies of financial law and related subjects with the practical experience of the Supreme Audit Office staff. After having graduated from the Charles University, Department of Law, I joined the faculty of a private college where I started teaching the financial law. One of the topics the college covered was the Supreme Audit Office and its activities. In numerous consultations with the Supreme Audit Office staff I gained insight in the audit practice and gathered precious information and data for my deliberations. Moreover, having closely cooperated with experts performing audits in practice, I had a rare opportunity to consult with them selected aspects of financial control in keeping with the Act on Financial Control. The backbone of my dissertation, after the short introduction in the history of the subject, is financial control as part of financial control activities from the de lege lata point of view. In the theoretical part, I focus on the current knowledge, division of powers, and related constitutional position of subjects, which perform control of financial activities. To compare the Czech situation with international norms and practice, I selected Slovak “financial control” instruments. The Slovak approach to financial control is sound and, in some aspects, quite cost efficient. I chose to go in detail in the field of material and personal responsibility of subjects performing control of financial activities, since it concerns condicio sine qua non in the field of financial control and its potential duplicity or, on the other hand, its insufficiency. I also wish to draw the attention to the notion of “who controls the controllers”. One of the objectives of my dissertation is to demonstrate the impact of a financial control, be it in course or completed, on the society. In practice, many subjects immerse in a feeling which we can call “the assumption of correctness”. Should an organisation undergo a control exercise and there be no material deficiency found by the controlling authority, the controlled organisation adopts the processes and activities cleared as proper and will be performing them as correct. As I point out in the text, it is a complex issue which is worth noticing. I also strive to present and explain provisions which derive their coverage from the case law. Moreover, I wish to cast light on potential interpretation problems. At the same time, I draw the readers´ attention to the relevant legislation which is not always perfect. The de lege ferenda chapter accentuates primarily the Act on the Supreme Audit Office, which I perceive as, in some aspects, obsolete. I strive to present selected terms – such as independence, office, or body from the point of view of the most recent knowledge as well as the direction the interpretation of some of them – e.g. independence - may take in the future. I decided not to tackle the issue of cost efficiency or economy of the controls performed. Such analysis would require a separate dissertation in the economic field. In some aspects, however, I point out selected forms of control and their potential cost effectiveness. My efforts were led by one clear objective – to gain deeper insight in the control which is currently undergo in the field of financial activities. I wish my dissertation contributed, with my position to the matter as well as with proposed solutions, to the proper public management symbolized – in this case – by good public governance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. David Šmíd, Ph.D. 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. David Šmíd, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. David Šmíd, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 841 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dana Šramková 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 250 kB