velikost textu

Rovné příležitosti mužů a žen v pracovněprávních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rovné příležitosti mužů a žen v pracovněprávních vztazích
Název v angličtině:
Equal Opportunities for Men and Women in Labur-Law Relationships
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Petra Sochorová, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
56655
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo II - Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, právo k nehmotným statkům, civilní proces (SII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rovné příležitosti, diskriminace, rovné odměňování
Klíčová slova v angličtině:
equal opportunities, discrimination, equal pay
Abstrakt:
ABSTRAKT Dizertační práce se věnuje právní úpravě rovných příležitostí mužů a žen v pracovněprávních vztazích. V této souvislosti se zabývá především pracovněprávními předpisy, zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), a dalšími souvisejícími právními předpisy, které tuto oblast upravují. Práce je rozdělena do devíti hlavních kapitol, přičemž její těžiště se nalézá v kapitolách 4 až 8, které obsahují podrobný rozbor úpravy rovných příležitostí mužů a žen v pracovněprávních vztazích, a to jak v právním řádu České republiky, tak i v právu Evropské unie a mezinárodních smlouvách. Kapitoly 1 až 3 představují základní úvod do problematiky, kapitola 9 následně přináší shrnutí závěrů a zjištění z dizertační práce. První kapitola obsahuje zdůvodnění, proč se předmětem dizertační práce stala oblast rovných příležitostí mužů a žen v pracovněprávních vztazích. Upozorňuje na důležitost této oblasti v mezinárodním právu, ale také v sociální politice Evropské unie. Dále poukazuje na mimořádný celospolečenský význam této problematiky. Druhá kapitola přináší rozbor základních pojmů z oblasti rovných příležitostí mužů a žen v pracovněprávních vztazích a vysvětluje význam tohoto tématu v Evropské unii. Kapitola třetí se zabývá sociálně-ekonomickou situací a postavením žen na trhu práce v České republice. Poukazem na zaměstnanost žen a jejich pozici na trhu práce, ekonomické a politické podmínky ve společnosti je demonstrován celospolečenský význam problematiky rovných příležitostí mužů a žen. Čtvrtá kapitola podrobně rozebírá úpravu rovných příležitostí mužů a žen v mezinárodním právu. V této souvislosti je také upozorňováno na otázku vykonatelnosti a vynutitelnosti mezinárodního práva, rovněž na možnost kontroly plnění závazků, vyplývajících z mezinárodních smluv ze strany zavázaných států, a možnost stížnosti jednotlivců na neplnění takovýchto závazků. Ve třech částech této kapitoly jsou následně rozebírány významné smlouvy a úmluvy Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce a Rady Evropy. Pátá kapitola se věnuje oblasti rovných příležitostí mužů a žen z pohledu práva Evropské unie. Vzhledem k tomu, že úprava problematiky rovných příležitostí a zákazu diskriminace je v evropském právu skutečně rozsáhlá a i z důvodu rozsudků Soudního dvora Evropské unie dochází k jejímu pravidelnému přezkumu a vývoji, je v této kapitole rozebráno nejen právo Evropské unie primární, ale také sekundární. Na závěr je řešena otázka vymahatelnosti komunitárního práva, včetně otázky horizontálního a vertikálního přímého účinku. V šesté kapitole dizertační práce je věnována pozornost rovným příležitostem mužů a žen v právním řádu České republiky. V této souvislosti je tato oblast rozebrána primárně z pohledu ústavního pořádku České republiky, dále jsou zdůrazněny mezinárodní úmluvy zabývající se touto problematikou, jimiž je Česká republika vázána, a následně je rozebráno těžiště této úpravy, které leží na úrovni zákona. Podrobněji je rozebrána právní úprava rovných příležitostí mužů a žen z pohledu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Sedmá kapitola se věnuje jednotlivým zásadám a principům uplatňovaným v oblasti rovných příležitostí mužů a žen v pracovněprávních vztazích; je rozdělena na tři hlavní části. Podkapitola 7.1 se podrobně zabývá zásadou rovného zacházení a zákazem 2 diskriminace, přičemž jsou v této souvislosti rozebrány nejen tyto pojmy a jejich právní úprava, ale také jejich definiční znaky. Zvláštní pozornost je pak věnována diskriminačním důvodům, pracovním podmínkám, věcným důvodům pro rozdílné zacházení a pozitivním opatřením, a to nejen z pohledu pracovněprávních předpisů, ale také z pohledu zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Vedle úpravy této oblasti v právu Evropské unie, jsou dále podrobně rozebrány i první a významná rozhodnutí českých soudů a Soudního dvora Evropské unie. Podkapitola 7.2 se věnuje zákazu diskriminace při přijímání do zaměstnání, a to primárně z pohledu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Význam této zásady je zdůvodněn tím, že dochází-li k diskriminačnímu jednání již před vznikem pracovněprávního vztahu, nemůže pak úspěšně dojít k uplatňování ani ostatních zásad a principů z oblasti rovného zacházení s muži a ženami. Rovněž jsou v této podkapitole podrobně rozebrány výjimky ze zákazu diskriminace při přijímání do zaměstnání, a to s poukazem na rozhodovací praxi českých soudů a Soudního dvora Evropské unie. Poslední podkapitola 7.3 zdůrazňuje důležitost zásady rovného odměňování pro muže a ženy. V této souvislosti jsou rozebrány pojmy „stejná práce“ a „práce stejné hodnoty“, pozornost je rovněž věnována samotnému pojmu „odměňování“ a jeho obsahu. Dizertační práce poukazuje i na rozdíl mezi českou právní úpravou a právem Evropské unie, co se týče zajištění rovného odměňování pro všechny zaměstnance. Závěrem jsou rozebrány soudní případy, kterými se zabývaly české soudy a Soudní dvůr Evropské unie. Kapitola osmá podrobně rozebírá problematiku právní ochrany rovných příležitostí mužů a žen, přičemž je rozdělena na pět hlavních částí. Podkapitola 8.1 se věnuje veřejnoprávním prostředkům ochrany rovných příležitostí mužů a žen, v rámci které se zdůrazňuje jedna ze stěžejních zásad soukromého práva, a to zásada prevence. Dizertační práce poukazuje na jednotlivé možnosti kontroly dodržování zásady rovného zacházení z pohledu veřejného práva, včetně existence sankcí 3 za porušení této zásady. V podkapitole 8.2 je podán rozbor soukromoprávních prostředků ochrany rovných příležitostí mužů a žen. V této souvislosti je zdůrazněn rozdíl mezi diskriminačními žalobami a žalobami podle právní úpravy ochrany osobnosti a je rovněž poukázáno na nejasnosti týkající se zejména práva požadovat vedle morální satisfakce také náhradu nemajetkové újmy v penězích. V podkapitole 8.3 je pak podrobně rozebrána otázka obráceného důkazního břemene v diskriminačních sporech upraveného v § 133a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a aplikační obtíže, které tento princip přináší. Podkapitola 8.4 popisuje právní ochranu rovných příležitostí mužů a žen z pohledu práva Evropské unie, včetně související rozhodovací činnosti Soudního dvora Evropské unie. Podkapitole 8.5 je věnován závěr k této otázce. V závěrečné kapitole pak dizertační práce shrnuje předchozí výklad, závěry z učiněných zjištění a uvádí doporučení de lege ferenda, a to v případech, kdy by se jiná právní úprava mohla jevit vhodnější či v případě právní úpravy, která by v praxi mohla způsobovat výkladové obtíže. 4
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The dissertation deals with the provisions of law applicable to equal opportunities of women and men in labour-law relationships. In this context, it mainly focuses on employment laws; Act No. 198/2009 Coll. on equal treatment and on legal remedies against discrimination and on amendment of some other acts (the Discrimination Act); and other related laws and regulations applicable in this area. The dissertation is divided into nine main chapters. Its core is comprised of chapters 4 through 8, which contain a detailed analysis of the statutory provisions governing the equal opportunities of women and men in employment in Czech laws, EU laws, and international treaties. Chapters 1 through 3 offer a general introduction to the domain of equal opportunities, while chapter 9 summarises the conclusions and findings of the dissertation. The first chapter explains why the dissertation deals with equal opportunities of women and men in labour-law relationships, and highlights the importance of this issue in international law and in the EU’s social policies. This chapter also underlines the extraordinary community-wide significance of this issue. The second chapter contains an analysis of the basic terms used with regard to equal opportunities of women and men in labour-law relationships, and explains the significance of this issue within the European Union. The third chapter analyses the socio-economic situation of women and their position in the labour market in the Czech Republic. With reference to the women’s employment rate, their position in the labour market, and the overall economic and political situation in the society, this chapter demonstrates the universal importance of equal opportunities for women and men. The fourth chapter contains a detailed analysis of how equal opportunities for men and women are provided for in international law. A reference is also made in this context to the question of the executability and enforceability of international law, the possibility of review of performance by the obligated states of their duties stemming from international treaties, and the ability of individuals to lodge complaints regarding the non-fulfilment of such duties and obligations. The three subdivisions of this chapter contain an analysis of the key treaties and conventions of the United Nations, the International Labour Organisation, and the Council of Europe. The fifth chapter explores equal opportunities of men and women from the perspective of EU law. Since EU regulation applicable to equal opportunities and to the prohibition of discrimination is rather extensive and has been regularly reviewed and developed in light of the judgments of the Court of Justice of the European Union, this chapter analyses not only the primary law of the EU, but also its secondary law. The last section of this chapter deals with the questions of enforceability of the community law, including the question of the horizontal and vertical direct effect. In the sixth chapter of the dissertation, attention is paid to equal opportunities for women and men under Czech laws, primarily from the perspective of the constitutional order of the Czech Republic, and secondarily from the perspective of the international treaties and covenants by which the Czech Republic is bound; subsequently, the dissertation discusses the cornerstone of the legal regulation governing this issue – the applicable laws. The chapter contains a detailed analysis of equal opportunities from the perspective of Act No. 262/2006 Coll., the Labour Code, as amended; Act No. 198/2009 Coll. on equal treatment and on legal remedies against discrimination and on amendment of some other acts (the Discrimination Act); and Act No. 435/2004 Coll. on employment, as amended. 2 The seventh chapter analyses the individual principles that apply to equal opportunities of women and men in labour-law relationships, and is divided into three main sections. Section 7.1 explores, in detail, the principle of equal treatment and the prohibition of discrimination, not only analysing these terms and the applicable statutory provisions, but their defining characteristics as well. Special attention is paid to the grounds for discrimination, working conditions, objective reasons for a different treatment, and positive (affirmative) action, not only in the context of labour laws, but also in the context of Act No. 198/2009 Coll. on equal treatment and on legal remedies against discrimination and on amendment of some other acts (the Discrimination Act). In addition to an analysis of the applicable EU laws, this section also deals, in great detail, with the initial and significant judgments of the Czech courts and of the Court of Justice of the European Union. Section 7.2 deals with the prohibition of discrimination in hiring employees, primarily in the context of Act No. 435/2004 Coll. on employment, as amended. The significance of this principle is substantiated by the fact that if discrimination already occurs prior to the formation of an employment relationship, it is unlikely that the other principles of equal treatment will be applied successfully and effectively. This section also provides a detailed analysis of the exemptions from the prohibition of discrimination in hiring employees, with a reference to a case-law of the Czech courts and of the Court of Justice of the European Union. Section 7.3 emphasises the importance of the principle of equal remuneration for men and women. In this context, the author discusses the terms “equal work” and “work of equal value”, and also the term “remuneration” and its content. The dissertation also highlights the differences between the applicable Czech laws and the law of the European Union with regard to ensuring the principle of equal remuneration to all employees. Finally, the seventh chapter explores the cases that have been heard before the Czech courts and the Court of Justice of the European Union. 3 The eighth chapter, subdivided into five sections, is dedicated to issues of the legal protection of equal opportunities for men and women. Section 8.1 describes the instruments of public law protection of equal opportunities for men and women, emphasising one of the cornerstones of private law – the principle of prevention. This section highlights the individual means of monitoring compliance with the equal treatment principle from a public law perspective, including the penalties for a breach of this principle. Section 8.2 offers an analysis of the instruments of private law protection of equal opportunities for men and women. An emphasis is placed on the difference between discrimination-based actions and actions under the law of personality and privacy protection, while this section also highlights certain ambiguities concerning the right to claim (in addition to moral satisfaction) monetary damages for a non-monetary detriment. Section 8.3 analyses in detail the question of the reverse burden of proof in discrimination disputes, as provided for in § 133a of Act No. 99/1963 Coll. the Code of Civil procedure, as amended, and the application difficulties caused by this principle. Section 8.4 describes the legal protection of equal opportunities for men and women from the perspective of the law of the European Union, including the related case-law of the Czech courts and the Court of Justice of the European Union. Section 8.5 contains a conclusion summarising this issue. In its ninth and final chapter, the dissertation summarises the analyses contained in the preceding chapters and the relevant conclusions and findings, and proposes de lege ferenda recommendations in cases where a different law may appear to be more appropriate, or where a difficulty of interpretation might occur in practice in the future. 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petra Sochorová, Ph.D. 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petra Sochorová, Ph.D. 265 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petra Sochorová, Ph.D. 261 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 256 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 666 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 771 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 225 kB