velikost textu

Právní a vnitřní předpisy v ozbrojených silách České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní a vnitřní předpisy v ozbrojených silách České republiky
Název v angličtině:
Legal and internal regulations in Czech armed forces
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Vladimír Mikule
Oponenti:
doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.
JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
Id práce:
56617
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Správní právo a správní věda (SPRAVNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ozbrojené síly, právní a vnitřní úprava
Klíčová slova v angličtině:
armed forces, legal and internal regulations
Abstrakt:
Vydávání vnitřních předpisů (příp. interních normativních aktů, správních nařízení apod.) je jev typický v soukromé, ale především ve veřejné sféře. Pokud jejich formu a existenci neukládá právní předpis, což je vzácný úkaz, odvíjí se jejich názvosloví, četnost, hierarchie i podoba zpravidla od charakteru organizace, která je vydává. Ozbrojené síly ČR resortně spravované ministerstvem obrany, avšak podřízené prezidentu republiky jako jejich vrchnímu veliteli, zaujímají v tomto směru zvláštní pozici. »Vojenský život« byl vždy více než jiné oblasti státní správy osnován vojenskými řády, služebními předpisy a rozkazy s normativním i individuálním obsahem. K tvorbě vnitřních předpisů a jiných interních řídících aktů se v domácí literatuře zpravidla stručně podotkne, že k jejich vydání sice není třeba zákonného ani podzákonného zmocnění, avšak musejí být v souladu s právními předpisy obecně závaznými, příp. mohou analogicky aplikovat pravidla pro jejich tvorbu, strukturu a systematiku.
Abstract v angličtině:
This work entitled „Legal and internal regulations in Czech armed forces“ endeavours to tackle the relation between legal and internal regulations in public administration focusing on their hierarchy, quantity, liability in specific area of armed forces. At first sight military service is independent on legal code, because there is wide range and amount of relatively autonomous service regulations and official channels. Career soldiers and civil employees have to obey not only the texts of legislation composed of laws, govermental directions etc., but also must maintain discipline and work rules founded on internal orders, guidelines and advices. All commanders and managers as military superiors are obliged to enforce their authority through this regulations. Relation between legal and internal level is not clear. There are many doubts and questions based on facts regarding for instance these features and issues of any internal system of rules: •delegation of authority to creation and publishing; •verification of compatibility and harmony with legal framework; •persistence, integrity, perpetual modifications and amendments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D. 776 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D. 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Mikule 436 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. 981 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 388 kB