velikost textu

Distribuční smlouva v mezinárodním obchodním styku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Distribuční smlouva v mezinárodním obchodním styku
Název v češtině:
Distribuční smlouva v mezinárodním obchodním styku.
Název v angličtině:
Distribution Agreement in the International Business Law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Gabriela Navrátilová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D.
JUDr. Ing. Bohumil Poláček
Id práce:
56608
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Distribuční smlouva v mezinárodním obchodním styku
Klíčová slova v angličtině:
Distribution Agreement in the International Business Law
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce Název: Distribuční smlouva v mezinárodním obchodním styku Autor: Mgr. Gabriela Navrátilová Školitel: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc, DSc. Vědní obor: Právo Instituce: Univerzita Karlova 1. Disertační práce se ve dvou částech zabývá distribuční smlouvou z praktického a teoretického pohledu. Vysvětlení pojmu distribuční smlouvy je nezbytným předpokladem pro pochopení postavení tohoto institutu v mezinárodním obchodním právu. 2. První část práce je založena na definování pojmu distribuční smlouvy, právní úpravy jednotlivých států EU, komparaci a franchisingové smlouvě, se kterou je distribuční smlouva srovnávána. Je rozdělena na podčásti o distribuční smlouvě (A), franchisingové smlouvě (B) a komparaci distribuční a franchisingové smlouvy (C). 3. Podčást o distribuční smlouvě zkoumá právní úpravu distribuční smlouvy dle práva České republiky, EU se zaměřením na čl. 4 Nařízení Řím I, zkoumá pravidla rozhodná pro aplikaci kolizní normy – metodou přímou. Následuje rozbor distribuční smlouvy jako dvoustranného či vícestranného právního vztahu. Jsou zkoumány účinky distribuční smlouvy vůči jejím stranám a třetím osobám s uvedením na konkrétních rozhodnutích a příkladech. V této části jsou uvedeny typy distribuční smlouvy. 1. Podčást o franchisingové smlouvě se věnuje právní úpravě franchisingové smlouvy v České republice, dle práva EU se zaměřením zejména na aplikaci čl. 4 Nařízení Řím I podle platného práva a práva právní teorie. Zabývá se právními úpravami vybraných členských států EU. Následuje analýza subjektů, které mají možnost volby práva distribuční smlouvy, nejen podle platného práva, ale i podle hlediska vhodnosti. V případě, že si subjekty nevyberou příslušnou právní úpravu, aplikuje se zejména Nařízení Řím I mezi právními státy EU. 2. Druhá část práce je zaměřena na oblast praktické aplikace distribuční smlouvy, rozebírá subjekty, podmínky distribuce, časovou působnost, územní působnost, práva a povinnosti distributora, výrobce, podmínky placení, podmínky dodání zboží, odpovědnost za škodu, volbu práva, vady při distribuci a konkrétní příklady rozhodovací praxe Soudního dvora EU. 3. Tato druhá část práce je rozdělena na dvě podčásti podle praktické použitelnosti. První část představuje praktické podmínky uzavření smlouvy, rozebírá jednotlivé náležitosti smlouvy (A) a odkazuje na vybrané příklady z rozhodovací praxe Soudního dvora EU a ochrany hospodářské soutěže (B). 4. První i druhou částí práce prostupuje oblast hospodářské soutěže se zaměřením na zakázané kartelové dohody, vertikální dohody a z nich povolené blokové výjimky. 5. Podkapitola zaměřená na náležitosti distribuční smlouvy se zabývá podstatnými náležitostmi smlouvy, právy a povinnostmi distributora a výrobce. Rozebírá odpovědnost za vady a škodu. V neposlední řadě jsou zde zmíněny i způsoby dodání zboží. 9. Podčást zaměřená na praktické příklady uvádí několik příkladů z rozhodovací praxe Soudu Evropské unie. Tyto příklady jsou zaměřeny zejména na kartelové dohody, porušení distribuční smlouvy a porušení Smlouvy o Evropské unii. 10. Práce spěje k závěru, že nejlepším řešením by bylo vytvoření závazných nadnárodních pravidel, která by řešila právo rozhodné, příslušnost stejně jako pravomoc orgánu týkajících se distribučních smluv nejen na území EU, ale po celém světě. Mělo by dojít k harmonizaci příslušných vnitrostátních pravidel na mezinárodní úrovni. Do této harmonizace by měla být zapojena i Česká republika, která by v rámci tohoto procesu zakotvila do příslušných právních předpisů (občanského, obchodního zákoníku) zevrubné ustanovení o distribuční smlouvě. Avšak vzhledem k tomu, že je nepravděpodobné, aby státy v budoucnosti uzavřely úmluvu zabývající se touto otázkou, lze toto považovat za doporučení pro právní úpravu distribuční smlouvy v České republice a případně i jiných státech nejen EU.
Abstract v angličtině:
Abstract of Dissertation Title: Distribution Agreement in the International Business Law Author: Mgr. Gabriela Navrátilová Tutor: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc, DSc. Legal Field: Law Institution: Charles University 1. The dissertation is divided in two parts, the first part is interested in the distribution agreement from the practical and theoretical point of view. Explication of the title distribution agreement is the substantive suppose for the understanding this institute in the field of the international business law. 2. The first part is based on the definitions of the title distribution agreement, legal provisions of each member states of the European Union, comparison and franchising agreement, with which the distribution agreement is compared. This part is divided into the divisions about distribution agreement (A), franchising agreement (B) and comparison of distribution franchising agreement. 3. Division about distribution agreement specified the legal provisions on the distribution according to the legal system of the Czech Republic, EU with the specialization on the article 4 Regulation Rome I, it investigates the rules decisive for the application of the conflicting rules of law – direct method. After that there is the legal analyze of the distribution agreement as the two or more party-legal relationship. There is the analysis of the effects on the distribution agreement according to the parties and third persons with the concrete judgments and examples. There are types of the distribution agreement in this part. 4. Part about the franchising agreement is interested in the arrangement of this agreement in the Czech Republic, according to the EU law with the application specified in the article 4 Regulations Rome I according to the law and legal theory. It is interested in the arrangement of the chosen EU member states. After that there is analysis of the subjects who have choice of law in the case of distribution agreement, not even only under the valid law, but also under the possibilities. In the case then the subjects do not choose the applicable law, the Regulation Rome I will be applied among the EU member states. 5. The second part of the dissertation is interested in the field of practical application of the distribution agreement, subjects, conditions of the distribution, temporal, territorial competence, laws and obligations of the distributor, producer, payment conditions, transfer conditions, liability for damage, choice of law, defects during distribution and concrete judgments of the Court of the European Union. 6. The second part is divided into two parts under the practical use. There are the practical conditions during the conclusion of the distribution agreement, concentrates on the each belonging of the agreement (A) and on the chosen examples from the judicial praxis of the Court of the European Union and protection of the economic competition (B). 7. First and second part of the dissertation are connected with the economic competition with the specification on the forbidden cartel agreements, vertical contracts and from which permitted block exceptions. 8. Part concentrated on belongings of the distribution agreement is interested in the parts of the distribution contracts, laws and obligations of the producer and distributor. Deals on the liability for defects, damage. And in the last part there are the walls of the goods delivery. 9. Part intended on the practical example represents some examples from the judicial praxis of the Court of the European Union. These examples are concentrated especially on the cartel contracts, breach of the distribution agreement and agreement of the European Union. 10. The dissertation tends to the conclusion, that the best solution it would be draft of the obliged communitarian rules, that would solve the resolve law, competence, jurisdiction of the legal authority in the connection with the distribution agreements not only on the territory of the European Union, but also all over the world. There should be harmonization also in the Czech Republic, that should enact this into the competent legal regulations (civil, business code), detailed statutes about the distribution agreements. But whereas, that it is improbable, that the states would like to conclude such arrangements, conventions interested in this question, it can be considered for the recommendation for the legal arrangement of the distribution agreement in the Czech Republic and also in other states not only in the EU.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Gabriela Navrátilová, Ph.D. 873 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Gabriela Navrátilová, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Gabriela Navrátilová, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 297 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D. 481 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Bohumil Poláček 572 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 242 kB