velikost textu

Incidenční spory v průběhu řešení úpadku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Incidenční spory v průběhu řešení úpadku
Název v angličtině:
Incidental disputes in Insolvency proceeding
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Petr Michal, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. František Kučera
Id práce:
56605
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) (OBCANSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce, jejíž název je „Incidenční spory v průběhu řešení úpadku“, je analyzovat otázku incidenčních sporů v insolvenčním řízení z pohledu zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Incidenční spory prošly v průběhu historie určitým vývojem a jako o incidenčních se o nich začalo hovořit explicitně až v devadesátých letech dvacátého století. V příslušných částech disertační práce se zabývám otázkou vývoje incidenčních sporů a rozdílu jejich řešení v právu československém a českém. Oblast incidenčních sporů v rámci insolvenčního řízení je z velké části řešena rovněž soudní judikaturou, o kterou se tato práce z velké části opírá. Judikaturou Nejvyššího soudu České republiky se autor zabývá i při popisu jednotlivých typů incidenčních sporů. Mimo jiné je práce zaměřena na problematiku rozhodování incidenčních sporů v rámci insolvenčního řízení. Práce analyzuje otázku, zda by stejný insolvenční soudce, který rozhoduje v insolvenčním řízení, měl rovněž rozhodovat o incidenčním sporu, který z takového řízení vyvstane. Jasnou pozici k dané problematice zaujal Ústavní soud ve svém nálezu č. 448/2004, kdy konstatoval, že je v rozporu s požadavky kladenými na nepodjatost a nezávislost soudu, aby konkursní soud rozhodoval spor, jehož účastníkem je i konkursní správce. Vztah konkursního soudu a správce podstaty je podle Ústavního soudu specifický a do značné míry je ovlivněn právě průběhem konkursního řízení; tyto faktory pak vylučují konkursní soud z možnosti věc projednat nestranně a nezávisle. Ústavní soud nachází oporu pro svá tvrzení v doktríně z doby první republiky, která incidenční spory vylučovala z rámce konkursního řízení s poukazem na fakt, že v konkursním řízení převažuje prvek veřejnoprávní, zatímco v incidenčním řízení jde čistě o spor soukromoprávní. Jednalo se údajně o dvě odlišné záležitosti, které neměly být rozhodovány společně. Proti těmto argumentům stojí tvrzení autorů předlohy nového úpadkového zákona, že svěřením rozhodování incidenčních sporů insolvenčnímu soudu, se odstraní nevhodná duálnost při jejich řešení, přičemž by bylo možné využít v jejich rozhodování znalosti případu, kterou insolvenční soud nabyl během řízení. Navíc, by údajně insolvenční soud byl více motivován v rychlosti rozhodování incidenčních sporů, neboť má sám zájem na ukončení celého úpadkového řízení. Autor nemůže říci, že by jednu z nastíněných variant považoval osobně za více způsobilou zrychlit průběh vyřizování incidenčních sporů. Postoj Ústavního soudu v dané věci je za současného stavu procedury výběru správce konkursní podstaty zcela na místě. Pokud by napříště o jmenování správce místo soudu rozhodoval věřitelský orgán, znamenalo by to zcela jistě otupění hrotů, které brání rozhodování insolvenčních sporů konkursním soudem. Ani potom ovšem nebude možné považovat rozhodování incidenčních sporů týmž soudem za odůvodněné, a to právě vzhledem k jejich čistě soukromoprávnímu charakteru, který se příčí účelu sledovanému v samotném konkursním řízení. Úspěšnost účastníků incidenčních sporů by mohla být tímto způsobem velmi závislá na působení tlaků v konkursním řízení, jejichž uplatnění by jinak při rozhodování incidenčního sporu odlišným soudem nemělo místo. Text práce je rozdělen do šestnácti kapitol a zaměřuje se na jednotlivá témata spojená s incidenčními spory. V první kapitole se autor zabývá obecným úvodem a popisem role insolvenčního řízení ve společnosti. Druhá kapitola je věnována otázce možných způsobů řešení úpadkové situace dlužníka. Navazuje kapitola o vývojových tendencích právní úpravy úpadku v České republice s důrazem na revitalizaci podniku dlužníka. Čtvrtá kapitola je zaměřena na posun v přístupu k úpadku a způsobům jeho řešení po přijetí Insolvenčního zákona. Úpadkové řízení s cizím prvkem a úpravou úpadkového řízení na komunitární úrovni s ohledem na úpravu Nařízení Rady ES č. 1346/2000 je vyloženo v kapitole páté. Kapitola šestá je zaměřena na obecnou úpravu incidenčních sporů a je rozdělena na šest částí, ve kterých se autor zabývá úpravou incidenčních žalob v občanském soudním řádu, úpravou incidenčních sporů v insolvenčním zákoně, otázkou projednání a rozhodnutí ve věci incidenčního sporu, dále úpravou incidenčních sporů v SRN dle tamního insolvenčního řádu a otázkou reformy úpadkového práva v SRN. Sedmá kapitola popisuje žalobu o výši, pořadí nebo pravost pohledávky a zaměřuje se především na její procesní stránku a úpravu v německém insolvenčním řádu. V osmě kapitole se autor věnuje institutu vylučovací žaloby a postupu při jejím projednání. V jednotlivých částech osmé kapitoly autor popisuje smysl a předmět excindační žaloby, otázku soudního poplatku, legitimaci k podání excindační žaloby, dále autor řeší otázku žaloby z lepšího práva a věnuje se úpravě excindační žaloby v právu SRN. V deváté kapitole jsou popsány spory o vypořádání SJM úpadce a jeho manžela po jeho zániku v důsledku zjištění úpadku. Desátá kapitola je zaměřena na problematiku odpůrčí žaloby, na aktivní i pasivní legitimaci k žalobě, jakožto i na úpravu dle insolvenčního řádu SRN. V jedenácté kapitole se autor zabývá otázkou sporů o náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinností v úpadkovém řízení insolvenčním správcem. V jednotlivých částech této kapitoly nalezneme úpravu odpovědnosti insolvenčního správce za škodu nebo odpovědnosti insolvenčního správce za dobu hospodaření s majetkovou podstatou. Spory ze žalob o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení plnění, jehož se týká neplatný právní úkon, jsou upraveny v kapitole dvanácté. V třinácté kapitole se autor věnuje popisu žalob o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetku podstaty mimo dražbu, dále otázkou zamítnutí návrhu na prodej mimo dražbu soudem, stanovení kupní ceny při prodeji mimo dražbu, či zpochybnění platnosti smluv. Čtrnáctá kapitola je věnována sporům o zrušení podílového spoluvlastnictví dlužníka, či jeho omezení při nakládání s majetkovou podstatou. V patnácté kapitole se autor zabývá úvahami de lege ferenda, zhodnocením přínosů nové právní úpravy v České republice a úvahám vztahujícím se k zásadě „fair trial“. V příslušné kapitole autor provádí rovněž historický exkurs k úpravě incidenčních řízení. Šestnáctá kapitola pak obsahuje závěr a zhodnocení provedené analýzy zvoleného tématu.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis named „Incidental disputes in Insolvency proceeding“, is to analyze a theme of Incidental disputes at the point of view of a insolvency law of the Czech Republic. These disputes were in history called in different ways. In the appropriate part of this thesis we will see the history of the Incidental disputes in the relevant Civil Codes of the Czech Republic or Czechoslovakia. This area of law is typical for its generality when the essential influence is reserved for a judicature. For that reason there is a great emphasis on the decisions of the Czech Republic´s Supreme Court and courts in this thesis. The thesis is considering and focuses on the question, if the same insolvency judge should or should not decide in the matters of the Incidental disputes during ongoing Insolvency proceedings. On one hand there is a statement No. 448/2004 of the Constitutional Court of the Czech Republic, which says that it is contrary to requirements of the prejudice of the judge and the independence of court. The Constitutional Court maintains a position that the Insolvency Court should not decide an incidental disputes where the insolvency administrator appears as a litigant. The Constitutional Court says that the legal relationship between the Insolvency Court and the Insolvency Administrator is specific and partly influenced by the insolvency proceeding. These elements then exclude the Insolvency Court out of the decision-making about the incidental dispute impartially. The Constitutional Court of the Czech Republic base its arguments on the “First Czechoslovakian Republic´s” doctrine, which says that in the Incidental disputes were the public(-law) element while the Incidental dispute proceeding had the private(-law) element. The Insolvency and the Incidental proceeding were two different issue so it shouldn´t be decided by the same court. The thesis is focused on contrast between mentioned arguments of the Constitutional Court of Czech Republic and the arguments of the authors of new Insolvency Code, which come into force on the 1st January 2008. The authors says that if the same Insolvency Court which solve also insolvency proceeding will decide in particular Incidental dispute, and then the inappropriate duality will be removed. Insolvency court can also take advantage of proceed insolvency proceeding and pass the sentence much faster. In the thesis the author concludes that neither one mentioned method I consider for better one. The arguments of the Constitutional Court of the Czech Republic are reasonable and the author thinks that till the Insolvency Administrator will be appointed by judge (Insolvency court) the situation will be still controversial. Solution should be if the Insolvency Administrator will be appointed by the creditor´s body. Other parts of the thesis are focused on particular topics which are connected to incidental disputes. Text of the thesis is divided into sixteen chapters. In Chapter One there is an introduction to this thesis and description the role of the insolvency proceeding in society. Chapter Two concentrates on the theme of possible ways how to solve the bankruptcy. Chapter Three illustrates the process of modification of the Incidental disputes in the Czech national law. Chapter Four describes the change of approach in insolvency proceedings since acceptation of the Czech Insolvency Code. The influence of the EU regulation on the Czech insolvency law is solved in chapter five, especially the regulation No. 1346/2000. The most comprehensive chapter is Chapter six. It is focused on general provision about the Incidental disputes and proceeding. The chapter is divided into six parts. Part one looks at the Incidental actions in the Code of Civil procedure. Part Two describes the Incidental disputes in Insolvency Code. Part Three concentrates on a consideration of Incident proceeding. Part Four deals with the decision in Incidental dispute. Part Five refers about the incidental disputes in Germany following the “Insolvenzordnung”. Part six describes reform of insolvency law in Germany. Following chapters are about the individual types of the Incidental actions as they are mentioned in the Insolvency Code. Chapter Seven describes the action for sum of the claim. Chapter Eight describes the eliminative action and the system of proceeding. In particular parts of the chapter there are mentioned the costs of proceeding, court costs etc. The Chapter eight is divided into eleven parts. First and second part mentions the general premises for using the eliminative action. Chapter Nine illustrates the disputes of the settlement of the marital property. Following chapter Ten describes the action for counterclaim and deal with the active and passive legitimacy. Chapter Eleven describes the disputes for compensation which arises out of breach of the Insolvency Administrator´s legal duty. Chapter twelve describes the property advantage gains out of null and voidable legal act Chapter Thirteen and Fourteen describes the last two incidental disputes mentioned in § 159 sub. 1. Chapter Fifteen deals with the consideration of the new enactment of the Insolvency Code. Last Chapter comprehends a conclusion; briefly summarize general findings of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Michal, Ph.D. 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Michal, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Michal, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. František Zoulík, CSc. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. František Kučera 658 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 235 kB