velikost textu

Právní garance nezávislého výkonu mandátu člena parlamentu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní garance nezávislého výkonu mandátu člena parlamentu
Název v angličtině:
Legal guarantees ensuring independent exercise of the parliamentary mandate
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Eva Částková, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc.
doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Id práce:
56604
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
parlament, člen parlamentu, poslanec, senátor, parlamentní imunita, střet zájmů, neslučitelnost funkcí, plat
Klíčová slova v angličtině:
parliament, member of parliament, deputy, senator, parliamentary immunity, conflict of interests, incompatibility of functions, indemnity
Abstrakt:
ABSTRAKT Překládaná disertační práce je věnována právní úpravě nástrojů představujících garance nezávislosti člena parlamentu při výkonu jeho mandátu. Cílem práce je zejména přinést ucelený pohled na problematiku ochrany nezávislého výkonu mandátu člena parlamentu, zhodnotit právní úpravu platnou v České republice a najít odpověď na otázku, zda a nakolik je právní úprava platná v České republice kompletní a účinná, jakož i de lege ferenda k ní nabídnout možné alternativy. Nezávislost člena parlamentu musí být zaručena s ohledem na všechny stránky výkonu jeho mandátu. Nezávislost člena parlamentu je nezbytnou podmínkou pro výkon jeho mandátu takovým způsobem, který mu umožní čelit vnějším tlakům, a to nejen od orgánů jiných státních mocí, ale i od jiných subjektů či jevů (zejm. tlak veřejného mínění). Nástroje, které chrání nezávislý výkon mandátu, napomáhají i tomu, aby členové parlamentu měli možnost plnit své poslání svobodně, a v konečném důsledku tvořili plně funkční parlament. Předkládaná disertační práce se zabývá tématem parlamentní imunity, a to zejména té z jejích částí, která představuje ochranu svobody hlasování a projevů, otázkou stanovení funkcí neslučitelných s výkonem mandátu člena parlamentu resp. s mandátem jako takovým, problematikou opatření předcházejících vzniku možného střetu osobního zájmu člena parlamentu se zájmem veřejným a dojde-li k takovému střetu stanovenými postupy k jejich řešení a v neposlední řadě též rozsahem zakotvení adekvátního hmotného zabezpečení členů parlamentu. Práce se zaměřuje na právní úpravu platnou a účinnou v České republice, která je porovnávána s tou, která je zakotvena ve vybraných státech evropské právní kultury, přičemž bylo snahou autorky volit vždy takovou právní úpravu, která představuje jiný přístup k úpravě analyzované problematiky. V rámci komparace je poukazováno na příslušnou právní úpravu reprezentující jak středoevropský právní okruh, tak okruh románský a nordický. Z tohoto důvodu byla pro účely komparace provedené v této práci podkladem zejména právní úprava platná ve Spolkové republice Německo, Slovenské republice, Polské republice, Francouzské republice, Finské republice, Španělském království, Belgickém království a v Nizozemském království. Kromě bližší analýzy jednotlivých institutů se práce věnuje za účelem bližšího porozumění konkrétnímu tématu i historickým souvislostem, jakož i otázkám hodnotovým, neboť některé z práv, které jsou garancí nezávislého výkonu mandátu, se mohou dostat do rozporu s právy jinými, typicky rozpor parlamentní imunity s právem na rovnost či s právem na přístup k soudu. U jiných z práv naopak vyvstává otázka jejich legitimity (typicky rozsah hmotného zabezpečení). V úvodu disertační práce jsou definovány hypotézy, které práce ověřuje. První z hypotéz zní: Platná právní úprava garancí nezávislého výkonu mandátu poslance a senátora Parlamentu České republiky je dostatečná co do škály právních instrumentů, které zakotvuje. Na tuto tezi navazuje druhá hypotéza, která ji doplňuje: Právní úprava těchto instrumentů neplní zcela svůj účel, když svým rozsahem neodpovídá potřebám, které zabezpečení nezávislého výkonu mandátu vyžaduje. Obě hypotézy jsou v závěru práce potvrzeny. Předkládaná disertační práce je strukturována do čtyř kapitol. První kapitola, která je rozsahem nejširší, je věnována tématu parlamentní imunity, a to v celé šíři právní úpravy, tedy jak indemnitě, tak imunitě přestupkové a trestněprávní, přičemž se zabývá jak hmotněprávními, tak procesněprávními aspekty právní úpravy. Parlamentní imunita představující legitimní institut právního státu je zde chápána jako čistě funkční privilegium, které je uděleno ve prospěch parlamentu jako celku a nikoli jeho jednotlivých členů. Tato kapitola se především zaměřuje na analýzu platné právní úpravy parlamentní imunity dle článku 27 Ústavy České republiky, včetně výkladových stanovisek k příslušným právním normám, přičemž se opírá zejména o názory právní vědy a příslušná soudní rozhodnutí. Za pomoci využití komparativní metody poukazuje na jiná možná řešení konkrétních problematik spojených s aplikací parlamentní imunity, přičemž se věnuje i judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, který se otázkou parlamentní imunity opakovaně zabýval s ohledem na možnou kolizi s právem na přístup k soudu. Ve snaze pojednat o tématu parlamentní imunity co nejuceleněji se tato kapitola zaměřuje i na historicko-právní vývoj institutu, jakož i na předkládané návrhy změn stávající právní úpravy a snaží se nastínit řešení některých obecných otázek. Samostatná část je věnována otázce imunity poslanců Evropského parlamentu, a to z důvodů, které jsou uvedeny v úvodu práce. S ohledem na skutečnost, že zatímco ve většině evropských států je patrná snaha právní úpravu imunity (a to nejen parlamentní) buďto zužovat (tak např. novelizační tendence ve Slovenské republice) anebo zachovávat určité status quo, je samostatná podkapitola věnována situaci v Italské republice, kde byly v posledních letech naopak patrné tendence právní úpravu imunity rozšiřovat, zejména co do osobní působnosti. Ve stručnosti je v rámci této kapitoly formou exkurzu nastíněna i problematika imunity parlamentních prostor. V dalších třech kapitolách se disertační práce zaměřuje na nástroje, jejichž společným cílem je ochránit nezávislý výkon mandátu člena parlamentu mimo jiné i před vnějšími vlivy, ať se již jedná o vlivy plynoucí z nedostatečné dělby mocí, vlivy osobní povahy či vnější tlaky ze strany subjektů rozmanitého charakteru. Kapitola druhá se zabývá otázkami spojenými s tématem neslučitelnosti funkcí s funkcí člena parlamentu, přičemž se věnuje jak neslučitelnosti mezi volenými mandáty zastupitelského charakteru, tak neslučitelnosti s funkcemi ostatními. Kapitola třetí analyzuje právní úpravu řešení střetu osobního zájmu člena parlamentu se zájmem veřejným a s tím související povinnost podávat čestná prohlášení. V kapitole čtvrté je pojednáno o poskytování materiálního zabezpečení. Co se týká použitých metod práce, jsou totožné jako v případě kapitoly první a analýza platné právní úpravy se tedy opírá zejména o dostupné názory právní vědy, související judikaturu soudů a právní komparatistiku.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This PhD. thesis is dedicated to the legal regulation of instruments presenting guarantees of the independence of the member of parliament during the performance of his/her functions. The aim of this thesis is in particular to present a comprehensive picture of the topic concerning protection of independent performance of the parliamentary mandate, evaluate the Czech legal regulation in force and, last but not the least, to find an answer to the question to what extent is the Czech legal regulation in force complete and effective as well as present possible alternatives de lege ferenda. Member of parliament must be independent with regard to all aspects of the exercise of his/her mandate. Independency of the member of parliament is necessary precondition for his/her ability to exercise the mandate in such a way, which will enable him/her to face external pressures, not only from the state bodies, but also from other subjects or phenomenons. Instruments protecting independent performance of the mandate also support the possibility of members of parliament to fulfil their role freely and as a result to constitute working parliament. Presented PhD. thesis deals with the topic of parliamentary immunity, particular focus is put on the part presenting protection of freedom of voting and freedom of speech, definition of functions incompatible with the exercise of parliamentary mandate (or with the mandate itself), measures preventing possible conflict of interests and if the situation of conflict of interests arises it deals with procedures leading to its settlement and last but not least with topic of fixing appropriate salaries and allowances of the members of parliament. The thesis focuses on the legal regulation in force in the Czech Republic and compares it with legal regulation in force in other selected countries of the European legal culture. The author tries to choose such a legal regulation that represents different approach to the analysed question. Relevant legal regulation representing Central European legal system, Romanesque legal system and Nordic legal system were included in the comparison. That is the reason why the legal regulation in force in the Federal Republic of Germany, the Slovak Republic, the Republic of Poland, the French Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Spain, the Kingdom of Belgium and the Kingdom of Netherlands were chosen. Besides detailed analysis of particular topics the thesis is devoted to the historical context as well as to the question of values. Some rights serving as guarantees of the independent performance of the parliamentary mandate can come into conflict with those having different purposes (e. g. conflict between the parliamentary immunity and the right to equality or the right of access to a court). Others must have the question of their legitimacy fully justified (e. g. the extent of indemnities and allowances). In the introduction of this thesis several hypotheses are defined. The first hypothesis is as follows: Legal regulation of the guarantees of the independent performance of the functions of the deputy or senator of the Parliament of the Czech Republic is adequate with regard to the extent of legal instruments. This hypothesis is closely interlinked to the second one: Legal regulation of these instruments does not fulfil its purpose entirely as its scope does not correspond with the needs required for ensuring the independent exercise of the parliamentary mandate. In the conclusion of the thesis both hypothesis are confirmed. Presented PhD. thesis is divided into four chapters. The first one, which is the most extensive, is dedicated to the topic of parliamentary immunity. It focuses on both parts of parliamentary immunity known as irresponsibility and inviolability (immunity for penal as well as minor offences) with the aim to analyse this subject clearly trying to take in account all its aspects. Parliamentary immunity is comprehended as an instrument designated for the protection of the parliament as a whole and individual members of parliament are protected purely for the reason that they are its members – i. e. because of their function. The core of this chapter is dedicated to the legal regulation of the parliamentary immunity laid down in the article 27 of the Constitution of the Czech Republic, including legal interpretation of particular legal provisions taking in account the opinions of the Czech researchers as well as analysing relevant decisions of the Constitutional Court of the Czech Republic, the Supreme Court of the Czech Republic and the Supreme Administrative Court. It also points out the relevant parts of the legal regulation of parliamentary immunity in foreign countries for comparison. Using comparative method the thesis outlines possible different approaches to the particular topics connected with the use of parliamentary immunity. The practice of the European Court of Human Rights is taken in the consideration as well, because for several times this Court dealt with alleged violation of the right of access to a court under article 6 §1 of the European Convention on Human Rights due to application of the parliamentary immunity. This chapter focuses also on the historical evolution as well as on the amendments proposed in the Parliament of the Czech Republic. Special part of this chapter focuses on the parliamentary immunity in the European Parliament. Although majority of the European states attempts to restrict the extent of the parliamentary immunity (e. g. proposed bills in the Slovak Republic) or to maintain present legal regulation, Parliament of the Italian Republic decided to make such an extent broader, especially concerning personal scope. This chapter also briefly outlines the topic of the immunity of parliamentary buildings. In the next three chapters the thesis focuses on instruments that have one objective in common. This objective is protection of independent performance of the parliamentary mandate from external influences no matter whether they are coming from insufficient division of powers, influences of personal character or external pressures from other subjects. The second chapter deals with questions connected with the topic of the incompatibility of functions with the function of the member of parliament focusing on incompatibility with elective functions as well as with other functions. Chapter number three analyses legal regulation of the conflict of personal interest of the member of parliament with the public interest and related obligation represented by submitting declarations in honour. The fourth chapter is dedicated to the parliamentary indemnities and allowances. Concerning methods used they are the same as in the first chapter of this thesis. Analysis of the legal regulation in force is based especially on available opinions of the law scientists, related judicial decisions and comparative law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Částková, Ph.D. 1.04 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Eva Částková, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Částková, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Částková, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jana Reschová, CSc. 342 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. 701 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc. 1.16 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 305 kB