velikost textu

Mýty a předsudky o českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mýty a předsudky o českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
Myths and prejudices about Czech sign language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jitka Herynková
Vedoucí:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Id práce:
56542
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mýtus, předsudek, etnocentrismus, neslyšící, komunikace neslyšících, český znaková jazyk
Klíčová slova v angličtině:
Myth, prejudice, ethnocentrism, deaf, communication among deaf people, czech sign language
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na mýty a předsudky o českém znakovém jazyce a komunikaci neslyšících lidí obecně. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části autorka sleduje vývoj vybraných mýtů z této oblasti v české a slovenské literatuře vydané od roku 1900 do roku 1995 a snaží se je na základě současné odborné - zejména lingvistické - literatury vyvrátit. V empirické části se pak pomocí dotazníkového šetření snažila zmapovat, jak jsou mýty a předsudky zmiňované v odborné literatuře rozšířeny v povědomí laické i pedagogické veřejnosti.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor work focuses on myths and prejudice concerning Czech sign language and communication among deaf people in general. This work is divided into a theoretical and practical part. In the theoretical part, the author follows the development of chosen myths regarding this topic in Czech and Slovak literature published from 1900 until 1995 and tries to disprove them on the basis of present scientific, especially linguistic, literature. In the empiric part, the author aims to map, with the help of questionnaire inquiry, how the myths and prejudice in the above mentioned scientific literature spread in the awareness of both lay and pedagogical public
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Herynková 3.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Herynková 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Herynková 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 593 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 317 kB