velikost textu

Současné pojetí vyučovacího předmětu Znakový jazyk na ZŠ pro SP

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současné pojetí vyučovacího předmětu Znakový jazyk na ZŠ pro SP
Název v angličtině:
The sign language current education at elementary schools for hearing impared
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Soňa Karolová
Vedoucí:
Kateřina Červinková Houšková
Oponent:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Id práce:
56540
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
předmět český znakový jazyk, vzdělávání neslyšících, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, realizační proces výuky českého znakového jazyka, základní škola pro sluchově postižené, osobnost pedagoga ČZJ
Klíčová slova v angličtině:
subject Czech sign language, education of hearing impaired, Framework education programme, School education programme, implementation of CSL education, elementary school for hearing impaired, personality of CSL teacher, education of CSL teacher
Abstrakt:
ANOTACE Hlavním tématem bakalářské práce je současné postavení předmětu český znakový jazyk (dále jen ČZJ) ve výuce neslyšících dětí na základních školách pro sluchově postižené. V jednotlivých kapitolách popisuji celý realizační proces výuky, tedy vše, co s výukou českého znakového jazyka souvisí: ukotvení ČZJ v kurikulárních dokumentech, didaktické materiály pro výuku ČZJ, testování znalostí žáků v ČZJ, hodnocení znalostí žáků v ČZJ, osobnost a vzdělání pedagoga ČZJ aj. Dále se snažím popsat a vysvětlit současné problémy a otázky, které se vznáší nad výukou českého znakového jazyka na školách pro sluchově postižené. Při psaní jsem vycházela nejen z odborné literatury, ale navštívila jsem také dvě školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí a v Praze—Radlicích, které mi umožnily nahlédnout do praktické výuky českého znakového jazyka. Poznatky z těchto náhledů jsem zde také zapracovala. Práce přináší informace o tom, jaké problémy souvisejí s výukou českého znakového jazyka. Z mého šetření vyplynulo, že učitelé českého znakového jazyka se nejčastěji potýkají s nedostatkem didaktických materiálů pro předmět český znakový jazyk a dále s nejasnostmi ve vymezení předmětu jako takového a jeho postavením ve výuce. Věřím, že tato práce může být přínosem nejen pro učitele základních škol pro sluchově postižené, kteří se potýkají s podobnými problémy, ale také pro další odborníky, kteří se touto problematikou zabývají nebo se na vzdělávacím procesu sluchově postižených žáků podílejí.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION This bachelor thesis deals with the current situation of Czech sign language (CSL) acquisition at elementary schools for hearing impaired children. At first, the process of teaching CSL is explained, including sign language in the context of teaching curricula, existing didactic materials, testing children´s knowledge in CSL, assessment in CSL and required personality traits and education of CSL teachers. This part is followed by description and explanation of ongoing problems and frequent questions connected with teaching CSL at schools for hearing impaired children. The results that can be found in my work are based on relevant specialized literature and visits two schools for hearing impaired in Valašské Meziříčí and Praha— Radlice where I had an oportunity to observe Czech sign language classes. Consequently, I discussed the situation with the Czech sign language teachers. A concrete result of this work is a conclusion that the most serious problem of CSL education is the lack of CSL didactic materials and vague position of the subject in school curriculum.I believe that my thesis will contribute to better mapping of the whole situation of Czech sign language teaching and its acquisition. Moreover, the work can serve as a source of information for Czech sign language teachers as well as experts in the field of education of hearing impaired children.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Soňa Karolová 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Soňa Karolová 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Soňa Karolová 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Kateřina Červinková Houšková 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 398 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 352 kB