velikost textu

Střídání rolí v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Střídání rolí v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
Role shifting in Czech Sign Language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Denisa Lachmanová
Vedoucí:
Mgr. Radka Nováková
Oponent:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Id práce:
56536
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících — Fonetika (CN FON)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Znakový jazyk, český znakový jazyk, střídání rolí, hledisko, nemanuální prostředky, větný rámec střídání rolí.
Klíčová slova v angličtině:
Sign language, Czech sign language, role shifting, point of view, non-manual features, framing constructed action.
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se soustřeďuje na vyjadřování střídání rolí v českém znakovém jazyce. Cílem práce je v rámci výzkumu zmapovat způsoby vyjadřování střídání rolí v českém znakovém jazyce a výsledky porovnat s poznatky ze zahraničí. Na základě informací ze zahraničních publikací práce předkládá přehled způsobů vyjadřování střídání rolí v cizích znakových jazycích ve srovnání s českým znakovým jazykem. Součástí práce je DVD s nahranými ukázkami projevu respondentů, uživatelů českého znakového jazyka, ve kterých je doložen způsob vyjadřování střídání rolí v českém znakovém jazyce.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor's thesis focuses on the expression of role shifting in Czech sign language. The goal of the thesis is to describe the mechanisms of expressing role shifting in Czech sign language within our survey and comparing the results with findings from abroad. The principles of work are mostly based on foreign literature and they are compared with Czech sign language. A part of the thesis is a DVD of deaf respondents’ recordings who use Czech sign language and which illustrate the way of expressing role shifting in Czech sign language.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Lachmanová 2.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Lachmanová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Lachmanová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radka Nováková 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB