velikost textu

Komunikace neslyšících prostřednitvím SMS zpráv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace neslyšících prostřednitvím SMS zpráv
Název v angličtině:
The communication of deaf through text messages
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Helena Růženská
Vedoucí:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponent:
Mgr. Radka Faltínová
Id práce:
56519
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
výborně
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
SMS (textové zprávy), komunikace, komunikační funkce, komunikace prostřednictvím SMS zpráv, rysy komunikace prostřednictvím SMS zpráv, psaná čeština českých neslyšících
Klíčová slova v angličtině:
SMS (short text messages), communication, communicative function, communication through text messages, features of communication through text messages, written Czech of the Czech deaf
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce je teoreticko-analytické povahy a věnuje se komunikaci českých neslyšících prostřednictvím SMS zpráv. V teoretické části zpracovává témata jazyka a komunikace, konkrétně vymezuje jazykovou komunikaci, komunikační funkce a faktory ovlivňující styl komunikátu. Dále charakterizuje komunikaci prostřednictvím SMS zpráv a postihuje její typické jazykové rysy v českém prostředí. Teoretickou část uzavírá shrnutí poznatků o psané češtině neslyšících Čechů. Tyto okruhy slouží jako východiska pro následnou analýzu SMS neslyšících. Součástí práce jsou SMS zprávy shromážděné ze soukromého a oficiálního typu komunikace. V praktické části jsou získané SMS analyzovány ze tří hledisek: jaké nesou funkce, jak se v nich projevuje vliv stylotvorných faktorů a zda se do nich promítly charakteristické rysy SMS zpráv popsané v českém prostředí. Analýza hledá tendence, kterými se vyznačuje psaná čeština neslyšících v SMS zprávách. V závěru práce je provedena diskuse, kde jsou naznačeny možné směry dalších výzkumů.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis is of a theoretical-analytical nature and deals with the communication of the deaf through text messages. The theoretical part sets out the notions of a language and communication, namely those of language communication, communicative functions and the factors influencing the style of communicative means. In the theoretical part, the main features of the communication through short text messages are defined with the focus on the language features typical for Czech language. The findings on the written Czech of the Czech deaf are summarised. The theoretical part, consequently, serves as a basis for the analytical part of the thesis that focuses on an analysis of the short text messages of the deaf that are either of a private, or official character. The collected text messages are examined from three main viewpoints: the functions they carry, the stylistics they apply and the extend, if any, to which they reflect characteristic features of text messages. The aim of the analytical part is to look for, and possibly, find tendencies in the written Czech of the deaf, i.e. in their short text messages. The end of the bachelor work is then devoted to the interpretation of the findings that gives rise to several issues for future possible discussion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Helena Růženská 629 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Helena Růženská 196 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Helena Růženská 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Helena Růženská 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Faltínová 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 286 kB