velikost textu

České učebnice prvopočátečního čtení pro neslyšící žáky - od 19. do 21. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České učebnice prvopočátečního čtení pro neslyšící žáky - od 19. do 21. století
Název v angličtině:
Czech Textbooks of Reading at the Elementary Stage for the Deaf - from Century 19 to 21
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Pavlová
Vedoucí:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Komorná
Id práce:
56518
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Čeština v komunikaci neslyšících (CL CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neslyšící žáci, učebnice prvopočátečního čtení, slabikáře, výuka českého jazyka, metody výuky čtení, výuka čtení neslyšících žáků
Klíčová slova v angličtině:
deaf pupils, textbooks of reading at the elementary stage, primers, teaching of Czech language, methods of teaching reading, teaching reading to the deaf pupils
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem práce jsou české učebnice prvopočátečního čtení pro neslyšící žáky od konce 19. století až do současnosti. Pozornost je věnována také metodám výuky čtení, celá problematika je zasazena do širšího rámce metod a postupů ve vzdělávání neslyšících žáků. V první části je pojednáno o metodách výuky čtení obecně a o zařazení těchto metod do výuky neslyšících žáků, druhá část se věnuje historii vyučování neslyšících, důraz je položen na výuku čtení, je nastíněna také souvislost výuky čtení s výukou správné artikulace a s výukou českého jazyka v tom kterém historickém období. V třetí části pak jsou popsány jednotlivé učebnice prvopočátečního čtení z formálního i obsahového hlediska a z hlediska použitých metod a učebních postupů. V závěru práce jsou shrnuty obecné charakteristiky učebnic prvopočátečního čtení pro neslyšící, je zde nastíněna souvislost těchto učebnic s výukou českého jazyka neslyšících.
Abstract v angličtině:
Abstract The Bachelor’s thesis characterises Czech textbooks of reading at the elementary stage for deaf pupils from the end of 19th century up to the present day. The attention is paid also to the methods of teaching reading, the issue is put into context of methods of educating deaf pupils. The first chapter covers the methods of teaching reading in general and inclusion of these methods in education of deaf pupils. The second chapter is dedicated to the history of teaching the deaf with an emphasis on teaching reading, it outlines the connection between teaching reading, teaching correct articulation and teaching the Czech language in different historical periods. The third part describes textbooks of reading at the elementary stage from a formal and a content point of view as well as the methods used and teaching techniques. The last part of the thesis summarizes general characteristics of textbooks of reading at the elementary stage for the deaf as well as the connection of these books to teaching the Czech language to the deaf pupils.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Pavlová 4.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Pavlová 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Pavlová 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Komorná 261 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB