velikost textu

Kompozita v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompozita v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
Compounds in the Czech sign language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavlína Marešová
Vedoucí:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponent:
PhDr. Mgr. Lucie Šůchová
Id práce:
56514
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá kompozity v českém znakovém jazyce. Úvodní kapitoly jsou věnovány stručnému přehledu slovotvorby v českém jazyce, typům kompozit v českém jazyce a tvoření nových znaků v českém znakovém jazyce. V práci se autorka zaměřila na excerpci kompozit z vybraných tištěných a elektronických slovníků českého znakového jazyka, na jejímž základě popsala charakter jednotlivých typů kompozit v českém znakovém jazyce (kompozita ovlivněna mluveným jazykem vs. kompozita pravá; kompozita koordinační a subordinační; kompozita sekvenční, simultánní a sekvenčně-simultánní). Součástí práce je také výzkum fonologických změn u sekvenčních kompozit, které se vyskytují během jejich artikulace.
Abstract v angličtině:
The present bachelor's thesis analyzes compounds in the Czech sign language. Introductory chapters present a brief summary of word-formation in Czech, of compound types in Czech and the principles of formation of new signs in the Czech sign language. For the purposes of this work, the author made excerpts of Czech sign language compounds from a selected sample of print and electronic dictionaries of the Czech sign language, on the basis of which she described the nature of different types of compounds in the Czech sign language (spoken language-affected compounds vs. true compounds; subordinate and coordinate compounds; sequential, simultaneous and sequential-simultaneous compounds). Also, a part of this work presents a study on phonological processes in sequential compounds that occur during the articulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Marešová 86.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavlína Marešová 56.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Marešová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Marešová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Lucie Šůchová 141 kB