velikost textu

Minimální páry v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Minimální páry v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
Minimal pairs in Czech sign language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Silovská, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Klára Richterová
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Konzultant:
Mgr. Radka Nováková
Id práce:
56511
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fonologie, foném, alofon, minimální pár, český znakový jazyk, parametr znaku, manuální složka znaku
Klíčová slova v angličtině:
phonology, phoneme, allophone, minimal pair, Czech sign language, sign parameter, manual component character
Abstrakt:
ANOTACE Bakalářská práce se zaměřuje na výzkum minimálních párů v českém znakovém jazyce, v nichž pozice rozlišujícího segmentu může být obsazena jakýmkoli parametrem znaku (tvar ruky, místo artikulace, pohyb, orientace dlaně, orientace prstů, uspořádání rukou, kontakt). Hlavní část této práce představuje analýza jednoručních a dvouručních znaků, v kterých je ruka/ruce ve tvaru zavřené ruky A, resp. ve tvaru A, A0, A stříška, sA a tA. Analyzovaný materiál byl získán elicitací od českých neslyšících, rodilých mluvčích českého znakového jazyka, a excerpcí z několika slovníků českého znakového jazyka. Hlavní pozornost je zejména soustředěna na detailní popis manuální složky znaků a na naznačení možných významových vztahů mezi znaky figurujícími v minimálních párech. V závěru analytické části je podán přehled nalezených fonémů, možných variant fonémů a frekvenční zastoupení typů znaků a tvarů ruky/rukou, míst artikulace a míst kontaktů. Klíčová slova: fonologie, foném, alofon, minimální pár, český znakový jazyk, parametr znaku, manuální složka znaku
Abstract v angličtině:
ANNOTATION This thesis research focuses on the minimal pairs in the Czech sign language, in which segment a distinctive position may be filled by any parameter character (hand shape, place of articulation, movement, palm orientation, the orientation of the fingers, hands arrangement, and contact). The main part of this work is a one-handed and two-hand analysis of characters in which the hand / hands in the shape of the hand and closed, respectively in the shape of A, A0, A roof, sA and tA. The analyzed material was obtained from the Czech elicitation deaf native Czech sign language, and several excerption Czech sign language dictionaries. The main attention is concentrated on a detailed description of the manual components of signs and indication of possible semantic relationships between the characters figures in minimal pairs. In conclusion, the analytical part is an overview of phonemes found, possible variants of phonemes and frequency representation of character types and shapes of the hand / hands, places of articulation and places of contacts. Key words: phonology, phoneme, allophone, minimal pair, Czech sign language, sign parameter, manual component character
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Silovská, DiS. 4.71 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Silovská, DiS. 139.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Silovská, DiS. 217 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Silovská, DiS. 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Klára Richterová 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 293 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 392 kB