velikost textu

"Zprávy v českém znakovém jazyce" v kultuře českých neslyšících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Zprávy v českém znakovém jazyce" v kultuře českých neslyšících
Název v angličtině:
"The TV news in czech sign language" in czech deaf culture
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Dudková
Vedoucí:
Mgr. Radka Nováková
Oponent:
doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc.
Konzultant:
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Id práce:
56503
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma „Zprávy v českém znakovém jazyce“ v kultuře českých neslyšících se zabývá zpravodajstvím v České republice, které je uváděno neslyšícími moderátory v českém znakovém jazyce. Práce vypovídá o důležitosti Zpráv v českém znakovém jazyce pro kulturu českých neslyšících. Práce se dále zabývá mediální komunikací obecně, platnými mediálními zákony, které souvisí se zpravodajstvím pro neslyšící. Velkou částí práce je historický vývoj Zpráv v českém znakovém jazyce dle jednotlivých proměn a dotazníková část, kde byl získán reprezentativní vzorek odpovědí na kladené otázky. V závěru práce je srovnání českých Zpráv ve znakovém jazyce se zahraničním vysíláním, především ve Finsku a v Anglii.
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis on „The TV news in Czech Sign Language“ in Czech Deaf Culture is about the media coverage in the Czech Republic, which is indicated by deaf moderators in Czech Sign Language. The thesis shows the importance of TV news for the deaf culture in the Czech Republic. The bachelor thesis is also about media communication in general as well as about existing media laws that are related to the news for the deaf. A large part of the thesis is a historical development of TV news with regard of individual changes. Another important part is a questionaire which covers representative samples of the society. The ending of thesis is a comparison of TV news in Czech Sign Language with foreign broadcast, especially of Finland and England.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Dudková 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Dudková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Dudková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radka Nováková 169 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 31 kB