velikost textu

Role vzdělání v procesu rozvoje chudých zemí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role vzdělání v procesu rozvoje chudých zemí
Název v angličtině:
The role of education in the process of development of poor countries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Kocová
Vedoucí:
RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Skalická
Id práce:
56448
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Učitelství geografie a biologie pro střední školy (UNZB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem předkládané diplomové práce je diskutovat úlohu vzdělání v procesu rozvoje chudých zemí. Práce je koncepčně rozdělena do dvou částí. První část se pokouší ilustrovat vztah mezi vzděláním a rozvojem na globální úrovni. Kvantitativně je hodnocen současný stav světového vzdělání včetně vývoje vybraných globálních iniciativ zaměřených na vzdělání. Úvodní část rovněž poukazuje na souvislosti mezi vzděláním a dílčími ukazateli rozvoje. Druhá a stěžejní část práce se pak snaží na základě poznatků získaných rešerší dostupné vědecké literatury diskutovat a utřídit „mikromechanismy“, které mohou stát za „makro-souvislostmi“ mezi vzděláním a rozvojem doloženými v první částí práce. Hlavní identifikované mechanismy lze rozdělit do následujících oblastí: ekonomické chování, demografické chování, zdravotní stav, genderová nerovnost, implementace technologií v zemědělství, environmentální chování, migrace. Zatímco makro-souvislost mezi vzděláním a rozvojem na úrovni celých společností je zcela evidentní, diskuze v předkládané práci ukazuje, že konkrétní mechanismy, které uvedený makrovztah podmiňují, jsou velmi různorodé a závislé na kontextu, ve kterém se uplatňují. Klíčová slova: vzdělání, rozvoj, ekonomické chování, demografické chování, zdraví, nerovnost, chudoba, migrace
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to discuss the role of education in the process of development of poor countries. The thesis is divided into two sections. The first, introductory section, attempts to illustrate the relationship between education and development at the global level. The current state of global education, including the development of selected global initiatives on education, is evaluated quantitatively. Introductory section also highlights the connection between education and individual indicators of development. The second section which is the main part of the work focuses on discussing and evaluating knowledge gained through research of scientific literature on "micro-mechanisms" underlying and explaining “macro-relations” between education and development discussed in the first section of the work. The main identified mechanisms can be divided into the following areas: economic behavior, demographic behavior, health quality, gender inequality, the implementation and use of technology in agriculture, environmental behavior, and migration. Overall, it has been illustrated that while the macrorelationship between education and development at the level of overall societies is quite evident, the discussion presented in this thesis suggests that the specific individual mechanisms which enable such relationship are very diverse and dependent on the context in which they work. Keywords: education, development, economic behavior, demographic behavior, health, inequality, poverty, migration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Kocová 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Kocová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Kocová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Skalická 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB