velikost textu

Mosquitoes and biting midges as vectors in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mosquitoes and biting midges as vectors in the Czech Republic
Název v češtině:
Komáři a tiplíci jako přenašeči v České republice
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Rádrová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Oponenti:
prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.
prof. Bülent Alten
Id práce:
56399
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Parazitologie (P1522)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Hmyz je jednou z nejrozmanitějších a nejrozšířenějších skupin živočichů, v rámci které nalézáme mnoho druhů ovlivňujících lidi, ať už pozitivně či negativně. Již od konce 19. století je známo, že krevsající hmyz může hrát roli v přenosu patogenů působících různá onemocnění. Spolu se změnami klimatu dochází také k šíření členovců, včetně krevsajícího hmyzu na nová území, kde může sloužit jako vektor, díky čemuž došlo v uplynulých letech k šíření hmyzem přenosných onemocnění postihujících lidi i domácí zvířata na území Evropy, s dopadem nejen na zdraví, ale také ekologickými a sociálně-ekonomickými důsledky. Jedná se například o komáry přenášený virus západonilské horečky infekní pro lidi i zvířata, nebo dvě zoonózy postihující zejména ovce, Katarální horečka ovcí a virus Schmallenberg, přenášené tiplíky. V rámci širších projektů byly na území České republiky zpracovány dvě epidemiologické a entomologické studie cílené na komáry a tiplíky jako možné přenašeče viru západonilské horečky, katarální horečky ovcí či viru Schmalenberg Díky tomu byly na našem území zaznamenány nové druhy komárů i tiplíků, byla prokázána přítomnost viru západonilské horečky v komárech a také byl nalezen nový druh trypanosomy, Trypanosoma culicavium. Kromě faunistických studií a detekce patogenů v krevsajícím hmyzu byly studovány i hostitelské preference komárů, které úzce souvisí s přenosem patogenů mezi hostiteli, jelikož ovlivňují druhové spektrum možných hostitelů.
Abstract v angličtině:
Abstract Insect is the largest and the most diverse class of animals and many species have significant impact to people and his activities, whether positive or negative. Since the late 19th century it is known, that bloodsucking insects can serve as vectors of pathogens, causative agents of many infection diseases. As climate change, the distribution and abundance of arthropods including bloodsucking insects can be affected. Emergence of new vector-borne diseases in Europe is likely to be among the most important effects of global changes. In recent years, several vector-borne diseases affecting humans and domestic animals have (re)emerged and spread in Europe with major health, ecological and socio-economical consequences. For example mosquito-borne West Nile virus affects human and animal health, as well. On the other hand, two newly emerged zoonosis, caused by Bluetongue and Schmallenberg viruses and transmitted by biting midges, affect mainly small domestic ruminants. In the frame of broader projects, two epidemiological and entomological surveys focused on mosquitoes and biting midges as possible vectors of West Nile virus, Bluetongue or Schmallenberg virus were carried out in the Czech Republic. New mosquito and biting midges species were recorded for the Czech Republic, the presence of West Nile virus was found in mosquitoes as well as a new trypanosome species, Trypanosoma culicavium. Beside the faunistic studies, and screening for pathogen presence in insect, we studied also feeding preferences of mosquitoes, which strongly correlate with parasite transmissions as they influence the spectrum of the host contacts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Rádrová, Ph.D. 3.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Rádrová, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Rádrová, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Rádrová, Ph.D. 601 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. 405 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Bülent Alten 1.43 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 454 kB