velikost textu

Akustická ekologie: případová studie zvukového prostředí lokality Loretánského nám. v Praze.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Akustická ekologie: případová studie zvukového prostředí lokality Loretánského nám. v Praze.
Název v angličtině:
Acoustic Ecology: Case Study of Acoustic Environment of Loretánské náměstí in Prague.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ján Griger
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Olga Čenčíková, CSc.
Id práce:
56330
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Sociální a kulturní ekologie (SKE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce, která je založena na klíčových teoretických konceptech akustická ekologie a zvukové prostředí, je rozdělena na dvě hlavní části. V první části diskutuji tři hlavní přístupy k výzkumu subjektivní percepce a interpretace každodenního zvukového prostředí: ekologický přístup WSP, Truaxův komunikační přístup a strukturální přístup Augoyarda a Amphouxe z výzkumného institutu CRESSON. V rámci každého přístupu zmiňuji základní pojmový aparát, který je s ním spojen, a metodu (resp. metody), které pro výzkum zvukového prostředí používá. Ve druhé části se věnuji popisu jednotlivých fází a analýze výsledků terénního výzkumu zvukového prostředí, který jsem provedl v lokalitě Loretánského náměstí v Praze. Výzkum byl proveden metodou dotazníkového šetření za použití přístupů soustředění se na jedno místo (subjektivní percepce a interpretace každodenního zvukového prostředí celého Loretánského náměstí) a soustředění se na jeden zvuk (subjektivní percepce a interpretace zvuku Loretánské zvonohry). Na základě výsledků vzešlých z terénního výzkumu se pokouším navrhnout, jak by měl vypadat trvale udržitelný rozvoj zvukového prostředí této lokality. Práce obsahuje kromě standardních součástí také přílohy, v nichž se nachází mnoho materiálů vztahujících se k terénnímu výzkumu, které doplňují skutečnosti zmíněné v hlavním textu.
Abstract v angličtině:
This diploma thesis, which is based on key theoretical concepts meaning acoustic ecology and soundscape, is divided into two main parts. In first part of the thesis I discuss three main approaches to the research of the subjective perception and interpretation of the everyday sound environment: ecological approach of WSP, Truax´s communicational approach and structural approach of Augoyard and Amphoux from research institute CRESSON. Concerning each approach I discuss basic terms and method (or methods), which are used for the soundscape research. In second part of the thesis I describe each phase of the field research and make analysis of the results from the field research of the soudscape of the location of Loreta Square in Prague. The research was made by questionnaires and two main approaches were used: one place oriented approach (subjective perception and interpretation of everyday soundscape of the whole Loreta Square) and one sound oriented approach (subjective perception and interpretation of the sound of Loreta Carillon). Based on the results from the field research I try to suggest how the sustainable development of this location should look like. This work also contains appendixes, apart from standard diploma thesis components, in which is possible to find many materials related to the field research. These materials complement facts mentioned in the main text.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ján Griger 915 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ján Griger 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ján Griger 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Olga Čenčíková, CSc. 75 kB