velikost textu

Quid iuris? (Deskriptivní teorie právní interpretace a argumentace)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Quid iuris? (Deskriptivní teorie právní interpretace a argumentace)
Název v angličtině:
Quid iuris? (Descriptive Theory of Legal Interpretation and Argumentation)
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková
Školitel:
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D.
Miloš Večeřa
Id práce:
53575
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Teorie, filozofie a sociologie práva (TEOR-FIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právní interpretace, metody a teorie právního uvažování, analýza, hermeneutika, argumentace
Klíčová slova v angličtině:
legal interpretation, methods and theories of legal reasoning, analysis, hermeneutics, argumentation
Abstrakt:
ANOTACE Cílem práce je analytické a komparativní přiblížení základních právněteoretických přístupů k problematice právní interpretace, a to se zřetelem na aplikační praxi. Zprvu je pozornost věnována explikaci samotného pojmu právní interpretace s tím, že důraz je kladen i na praktický smysl rozlišování jednotlivých designátů pojmu právní interpretace, jakož i jejich reflexi v platném právu. V dalších částech práce je nejdříve představena obecná typologie teorií právní interpretace, posléze jsou detailněji analyzovány tři základní soudobé teorie (filozofie) právní interpretace práva, a to analytický přístup (jak tzv. horse-shoe analysis, tak i soft-shoe analysis), hermeneutický směr (pozornost je věnována tradiční i moderní hermeneutice, a to jak fenomenologické, tak i metodologické větvi) a diskurzivní proud (zastoupený jednak rétoricko- topickým pojetím diskurzu, jednak procedurální koncepcí diskurzu). Práce ústí vyslovením synkretického závěru, že jednotlivé teorie interpretace práva by měly být vysvětlovány a vyučovány ve vzájemném kontextu, neboť právě tento dialogický přístup skýtá záruku, že jejich závěry a metodické pokyny budou exegety v praxi používány relevantně.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The objective of the PhD-thesis is analytical and comparative description of the main theoretical and philosophical approaches to the issue of legal interpretation, focusing on practical application. Initially, attention is paid to explanation of the concept of legal interpretation itself, focusing also on the practical meaning of differentiation between each designatum of the concept of legal interpretation as well as the reflection thereof in the applicable law. Other parts of the thesis include an introduction to the general typology of the theories of legal interpretation followed by a more detailed analysis of the three basic contemporary theories (philosophies) of legal interpretation, namely analytical approach (both the so-called horse-shoe analysis and soft-shoe analysis), hermeneutic approach (attention is paid to the traditional as well as modern hermeneutics, both the phenomenological and methodological branch), and discursive approach (represented by the rhetorical -topical view of discourse as well as the procedural concept of discourse). The PhD-thesis results in the pronunciation of a syncretic opinion that the different theories of interpretation of law should be explained and taught in mutual context because this dialogic approach provides a guarantee that their conclusions and methodological guidelines will be properly used by exegetes in practical application.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková 2.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta Miloš Večeřa 1.44 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 132 kB