velikost textu

Analýza procesů formování a rozpadu rodin s využitím modelů vícestavové demografie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza procesů formování a rozpadu rodin s využitím modelů vícestavové demografie
Název v angličtině:
Analysis of family formation and dissolution processes using multistate demography modelling
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zdeněk Dušek
Vedoucí:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponent:
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Id práce:
53529
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sňatečnost, rozvodovost, rodina, tabulky života, vícestavová demografie, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
nuptiality analysis, divorce analysis, life tables, multistate demography, the Czech Republic
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat vývoj procesů formování a rozpadu rodin v České republice v letech 1993 až 2008, a to za pomocí modelů vícestavové demografie. S využitím této pokročilé demografické metody byly analyzovány přechody mezi jednotlivými rodinnými stavy včetně charakteristik událostí, které těmto stavům předcházejí. První část analýzy je zaměřena na celou věkovou strukturu obyvatelstva, zatímco část druhá se věnuje analýze obyvatelstva ve fertilním věku, jehož charakteristiky v otázce procesů formování a rozpadu rodin zaujímají v demografii výjimečné postavení. K výpočtu modelu rodinného stavu na datech za Českou republiku byl využit počítačový program LIPRO, pomocí kterého byla rovněž sestavena projekce počtu obyvatel dle rodinného stavu do období let 2019?2023. Znalostní oporu při analýze pomocí modelů vícestavové demografie nám poskytly další kapitoly této práce, ve kterých byla postupně analyzována úroveň sňatečnosti a rozvodovosti ve sledovaném období a faktory, které mohly úroveň těchto dvou procesů ovlivnit. Jedním z faktorů, který mohl přispět ke snižování intenzity sňatečnosti, je rozšíření nesezdaných soužití, jejichž vývoji je proto věnována speciální pozornost. Dále byl nastíněn soudobý sociálně-ekonomický vývoj a rodinná a sociální politika, které taktéž ovlivňují vznik a zánik rodinných svazků. Uvedené faktory a jejich potenciální vztah ke sňatečnosti jsou zkoumány s využitím statistických metod korelační, faktorové a regresní analýzy. Změna v úrovni sňatečnosti je následně zkoumána na základě metody dekompozice, jež ukázala, že na poklesu úrovně sňatečnosti se podílel především pokles intenzity sňatečnosti.
Abstract v angličtině:
The main aim of this thesis is to analyse the development of the processes of family formation and dissolution in the Czech Republic between 1993 and 2008 using multistate demography. By this method, we analyze probability of transition between individual marriage states and events, which characterise these transitions. The first part of the analysis deals with the population as a whole, while the second part analyses only the part of population in fertile ages. LIPRO program was used to create a model of marital status based on data for the Czech Republic as well as for producing a forecast of population divided by marital status for the years of 2019?2023. Other parts of this thesis support the main aim of the thesis. The level of marriage and divorce rate were analysed between 1993 and 2008 as well as potential factors that could influence the level of above mentioned processes. Rising number of cohabitations could be one of those factors and therefore a special attention is paid to the development of this type of coexistence. Socioeconomic development and family and social policy are mentioned as well, because they could also have significant impact on the processes of formation and dissolution of families. The above mentioned factors and their relationship to the marriage rate are analysed using the statistical methods of correlation, factor and regression analysis. The decomposition method is subsequently used to examine the change of the level of marriage rate.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zdeněk Dušek 2.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zdeněk Dušek 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zdeněk Dušek 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB