velikost textu

Institut překážek v práci v českém pracovním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Institut překážek v práci v českém pracovním právu
Název v angličtině:
The institution of obstacles at work under Czech labour law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Olga Čepelová, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
53528
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo II - Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, právo k nehmotným statkům, civilní proces (SII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překážky v práci na straně zaměstnance, překážky v práci na straně zaměstnavatele, dočasná pracovní neschopnost, mateřská dovolená, rodičovská dovolená
Klíčová slova v angličtině:
obstacles to work on the employee´s part, obstacles to work on the employer´s part, employee´s temporary sick leave, maternity leave, parental leave
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Překážky v práci jsou souborem právních skutečností, které mají zásadní vliv na pracovněprávní vztahy a dotýkající se po většině každého zaměstnance a rovněž i korelativně zaměstnavatele. Tato práce si kladla za cíl probádat tuto oblast pracovního práva důkladněji a naznačit práva a povinnosti obou subjektů pracovněprávního vztahu i nad rámec zákoníku práce a prováděcích předpisů. A to tak, aby bylo podáno komplexní pojednání o této problematice s možným řešením vyskytnuvších se neočekávaných a zákoníkem práce nepředvídatelných situacích. Překážky v práci jsou právem uznané skutečnosti, které dočasně ztěžují nebo brání zaměstnanci ve výkonu práce vyplývajícího z pracovněprávního vztahu a zaměstnavateli v přidělování práce, kdy absence zaměstnance v práci je zaměstnavatelem omluvena při splnění podmínek stanovených pracovněprávními předpisy, vnitřním předpisem, popř. smlouvou. Náhrada mzdy nebo platu a podmínky jejího vyplácení při nečinnosti zaměstnance jsou stanoveny těmito výše uvedenými dokumenty. V úvodu disertační práce nastiňuje, proč bylo zvoleno právě toto téma, jsou uvedeny podporující průzkumy Evropského statistického úřadu, které jsou detailněji analyzovány. Práce si klade za cíl pojednat zejména o osobních překážkách v práci na straně zaměstnance se speciálním zaměřením na péči o dítě. Čtenář je obšírněji seznámen s vymezením pojmů, jako jsou pracovněprávní vztahy, účastníci pracovněprávních vztahů, tj. zaměstnanec a zaměstnavatel. Dále je specifikován pracovní poměr, tedy právní vztah dvou subjektů, který je založen vzájemným konsenzem, tedy uzavřením pracovní smlouvy. Vymezuje essentialia negotii pracovní smlouvy. Následně jsou rozebrány dohody o pracích mimo pracovní poměr, tedy dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Jednou z dalších podpůrných kapitol, přesto stěžejních je „Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace.“ Institut zajištění rovného zacházení a dodržování zákazu jakékoliv diskriminace zaměstnanců patří v pracovním právu k základním zásadám pracovněprávních vztahů. S ohledem na nerovné postavení v pracovním vztahu zaměstnance a zaměstnavatele při výkonu závislé práce je především v pracovním právu význam rovného zacházení a zákazu diskriminace zásadní. Zejména je rozebrán antidiskriminační zákon a mezinárodní dokumenty související s diskriminací. Mezinárodní dokumenty týkající se celé problematiky překážek v práci tvoří samostatnou kapitolu, kdy její subkapitolou je „Legislativa Evropských společenství/Evropské unie týkající se překážek v práci (zejména na straně zaměstnance).“ V první zmíněné je pojednáno o ratifikovaných mezinárodních smlouvách, mezi které patří i úmluvy Mezinárodní organizace práce, OSN a další. V rámci kapitoly „Legislativa Evropských společenství/Evropské unie týkající se překážek v práci (zejména na straně zaměstnance)“ je analyzována směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS a následně je zejména rozebrána na ní navazující revidovaná rámcová dohoda promítnutá do směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS, a kterou se zrušuje směrnice 96/34/ES. Dále je rozebrán návrh směrnice, který pojednává o prodloužení minimální povinné délky mateřské dovolené nejméně na dobu dvaceti po sobě jdoucích týdnů, rozložených před porodem nebo po porodu, a povinnou mateřskou dovolenou v trvání nejméně šesti týdnů po porodu a uznání práva otcům na 2 týdny placené dovolené v souvislosti s narozením dítěte. Následující kapitoly, které uvádějí „Pojem překážek v práci,“ „Třídění překážek v práci,“ a „Pojem a vymezení chráněných osob a jejich postavení v zaměstnání“ a následující tvoří základ celé disertační práce. „Překážky v práci na straně zaměstnance“ nejprve vymezují svou podstatu, dále je uvedeno legislativní členění v zákoníku práce a definice. Jsou zde uvedeny rovněž povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele při vzniku překážky a detailněji rozebrány jednotlivé překážky v práci na straně zaměstnance. Speciální kapitolou v rámci překážek v práci na straně zaměstnance je kapitola s názvem „Pojem a vymezení chráněných osob a jejich postavení v zaměstnání.“ Jsou zde definovány termíny chráněných osob, prorodinná opatření a další, s nutností působit na zaměstnavatele a doporučit mu řadu opatření, která by znamenala rozšíření jeho možností při přístupu k zaměstnancům, jejich potřebám a nalezení rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem. Je rozebrán projekt „Audit Rodina a zaměstnání,“ který byl vyvinut z tzv. „family-friendly-index“ pocházejícího z USA. Je zde uvedena i evropsky uznávaná značka „work & family“. Následující kapitoly se již zabývají samostatně každou překážkou v práci na straně zaměstnance, kdy je pojednáno nejprve o platné právní úpravě a následně jsou nastíněny možnosti úpravy překážek v práci vzájemným konsensem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (popř. na základě vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy) a dále náměty de lege fereda. Tedy konkrétně např. u dočasné pracovní neschopnosti je definován tento pojem, a to ať již pozitivní, tak i negativní definicí, následně jsou uvedeny podmínky pro nárok zaměstnance na finanční zabezpečení, vysvětlen termín tzv. „karenční doby.“ Jsou uvedeny konkrétní případy, kdy vzniká zaměstnanci nárok na čerpání dočasné pracovní neschopnosti s ohledem na jeho konkrétní směnu. V souvislosti s tématem jsou zde uvedeny výše redukčních hranic pro rok 2010 a příklady výpočtu náhrady mzdy. Je zde upraveno zaměstnavatelovo oprávnění kontrolovat zaměstnance při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. V závěru je uvedena shodná úprava dočasné pracovní neschopnosti i pro pracující na základě dohody o pracovní činnosti s povinností zaměstnavatele určit předem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn. Platná legislativa je podrobena kritickému pohledu s možnostmi de lege ferenda. Překážky v práci v souvislosti s narozením dítěte tvoří jednu z kapitol, která se dělí následně na další subkapitoly postupně dle životních etap zaměstnankyně – matky a zaměstnance - otce, tedy na „Mateřská dovolená, rodičovská dovolená, Krácení mateřské a rodičovské dovolené, Mateřská a rodičovská dovolené při převzetí dítěte, Překážky v práci při péči o dítě po návratu do zaměstnání.“ V poslední subkapitole je rovněž upravena překážka v práci z důvodu kojení. Dále se práce mimo jiné zabývá „Jinými důležitými osobními překážkami v práci podle § 199 zákoníku práce a nařízení vlády č. 590/2006 Sb.“, překážkami v práci z důvodu obecného zájmu, překážkami v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studií. Samostatně je pojednáno o pasáži, která se zabývá zvláštním druhem překážek v práci na straně zaměstnance a to stávkou. Obdoba na straně zaměstnavatele je výluka, o které je s ohledem na zachování celistvosti úpravy těchto dvou institutů, pojednáno na témže místě. Zvláštní kapitolou jsou: „Překážky v práci z důvodu povodní.“ Byla do obsahu tohoto tématu zvolena s ohledem na aktuálnost problematiky. Jsou zde uvedeny základní překážky v práci z důvodu povodní jak na straně zaměstnance, tak i zaměstnavatele a jejich možná řešení, je však zřejmé, že s ohledem na zvláštní povahu tohoto přírodního jevu, je nutné řešit každou nastalou situaci individuálně. Českou právní úpravu překážek v práci v tomto dokumenty zakončuje kapitola s názvem: „Důsledky překážek v práci - práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele.“ Mezi hlavní důsledky překážek v práci je zde řazen vliv na pracovní dobu, dovolenou, zkušební dobu a stabilitu pracovního poměru. Všechny tyto situace jsou blíže rozebrány. Komparace s právními úpravami některých jiných zemí Evropské unie se zaměřuje na právní úpravu překážek v práci v legislativě Slovenské republiky a Velké Británie. Obě tyto právní úpravy jsou porovnány s českou legislativou s nastíněním možných budoucích změn do právního řádu České republiky. Tyto dvě země byly zvoleny záměrně, a to s ohledem na podobnou právní úpravu se Slovenskou republikou a naopak velké odlišnosti v legislativě Velké Británie. V závěru je shrnuta právní úprava de lege lata v porovnání s mezinárodními dokumenty, zejména s právem Evropské unie, je pojednáno o možném vlivu směrnic Evropského parlamentu na české pracovní právo a naznačeny možné další právní úpravy týkající se překážek v práci de lege ferenda. Mezi hlavní návrhy na úpravy de lege fere a náměty k zamyšlení se, lze řadit zavedení institutu otcovské dovolené, uzákonění daňových a dalších úlev pro zaměstnavatele zřizující firemní školky, rozšířit překážku v práci z důvodu úmrtí o překážku v práci na základě účasti u dědického řízení, kdy by měl zaměstnanec nárok na pracovní volno na dobu nezbytně nutnou. Podobně, jako námět k zamyšlení se nad rozšířením pracovního volna v případě úmrtí osob nejbližších. Další oblastí, která by měla být řešena odbornou veřejností je doprovod zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět. V této situaci by de lege ferenda dle mého názoru měly být stanoveny (resp. zvýšeny) minimální standardy, kdy zaměstnavatel by byl povinen umožnit doprovod zdravotně postiženého dítěte jednomu členovi rodiny do školského zařízení a zpět s možností střídání se. Hlavní motto, které se prolíná celou prací, je kompromis a ochota domluvy mezi oběma subjekty. A to při splnění základní ochranářské funkce pracovního práva, která bude pouze v nezbytně nutné míře zasahovat do oprávněných zájmů zaměstnavatele. Tedy naplnění tzv. zásady „flexicurity.“
Abstract v angličtině:
Abstract in English Obstacles to work as a set of legal facts have fundamental influence on employment relations and concern each and every employee as well as employer (correlatively). The goal of this thesis was to explore this area of employment law thoroughly and to indicate individual rights and duties of both parties in employment relations, including those which surpass the Labour Code and its implementing legislation. This was to be accomplished by providing a comprehensive treatise on the subject with solutions to possible unexpected situations not covered in the Labour Code. Obstacles to work are defined as legally acknowledged circumstances that – on the part of the employee – impede or forbid the performance of work, and - on the part of the employer – impede or forbid the assignment of work, in cases when the employee‟s absence from work is excused by the employer in compliance with the terms stated by employment laws, internal regulations or employment contract. Compensatory wage or salary and conditions of payment to idle workers are determined by the above-mentioned documents. The introduction of this doctoral thesis deals with the reasons why this particular topic was chosen and introduces Eurostat‟s surveys which are further analyzed to the details. The main objective of this thesis is to analyze employee‟s obstacles to work of personal nature, in particular those related to care of children. The reader will be acquainted with definitions of relevant terms, such as employment relations, parties to employment relations, i. e. employer and employee. Furthermore, employment as a legal relation between two parties based on mutual consensus is specified, i. e. conclusion of an employment contract and the essential elements of such a contract are defined. Subsequently, other agreements which do not constitute employment as such, but whose parties agree to perform specified work or assignment, are analyzed, namely agreement to complete a job and agreement to perform work. Another supporting, yet significant chapter is Principle of equal treatment and prohibition of discrimination. The concept of providing equal treatment and compliance with the prohibition of discrimination is one of the fundamental principles of employment law. This principle is fundamental especially in employment law considering the uneven status of employer and employee in standard employment relation. The thesis focuses in particular on the Antidiscrimination Law and related international documents. International documents relevant to the topic of this thesis are mentioned in a separate chapter depicting ratified international treaties such as conventions adopted by the International Labour Organization, UN and others. Attention is also drawn to contribution of the European Union, namely in subchapter named “Legislation of the European Communities/ European Union concerning the barriers to work (particularly for staff).” It analyses Council directive 96/34/EC of 3 June 1996 on the framework agreement on paternal leave concluded by UNICE, CEEP and the ETUC, and subsequently analyzes the revised framework agreement that is reflected in Council directive2010/18/EU of 8 March 2010 implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC and repealing Directive 96/34/EC. Furthermore, it depicts directive proposal on prolongation of minimum obligatory maternal leave to duration of twenty consecutive weeks, spread before and after birth, obligatory maternal leave for at least six weeks after birth and acknowledgement of fathers‟ right to two weeks of paid leave in relation to the birth of their child. Subsequent chapters dealing with “Obstacles to work as legal concept”, “Classification of obstacles to work” and “Protected individuals and their employment status” and so on represent the very foundation of the thesis. “Obstacles to work on the part of the employee” is a chapter that specifies the nature of this subject and concentrates on its legislative classification in the Labour Code and relevant definitions. It also states employer‟s and employee„s duties in case of an obstacle to work and provides more detailed analysis of obstacles to work on the part of the employee. Chapter “Protected individuals and their employment status” disserts upon a special category among obstacles to work on the part of the employee. It contains definitions of types of protected individuals, pro-familial measures and so on. It recognizes the necessity to influence employers and to offer them a variety of measures that would lead to expansion of their opportunities in relation to the employees, their needs and towards finding a balance between work and family life. In this regard, attention is paid to a project called “Family and employment audit” that was developed from so called “family-friendly-index” originated in the USA. The brand “work & family” which is widely recognized in Europe, is mentioned as well. Following chapters deal with each obstacle to work on the part of the employee individually, focusing first on the legislation in force, then outlining the possibilities of regulating this area through mutual consensus between employer and employee (eventually by means of internal regulations or collective agreement) and suggesting solutions de lege ferenda. To illustrate the system on particular examples: when dealing with temporary incapacity to work, the exact definition (positive and negative) is provided first, then are stated the conditions under which an employee is entitled to receive financial support and the term „waiting time“ is explained. Subsequently particular situations are stated when the employee‟s right to take the leave of absence is granted. Within the context of this theme the amounts of reduction limits for 2010 are given as well as examples of wage compensation calculations. Also covered is the employer‟s right to monitor employee‟s compliance with the regime of a temporarily incapacitated insured person The section is concluded by parallel legal regulations that apply to temporary incapacity to work of individuals working on the grounds of an agreement to perform work with employer‟s obligation to determine the lay-out of weekly working hours in shifts. The legislation in force is critically analyzed from the viewpoint of de lege ferenda. Obstacles to work in connection with childbirth constitute one of the chapters, further divided into following subchapters: „Maternity leave, parental leave, reduction of maternity and parental leave, maternity and parental leave to take over the child, obstacles to work in child care after returning to work.” Breastfeeding as an obstacle to work is mentioned as well. Further on the doctoral thesis also deals with „Other important obstacles to work according to provision of section 199 of the Labour Code and government regulation no. 590/2006,” or barriers to work due to public interest, staff training, and other forms of education and upskilling. A special chapter „Obstacles to work caused by floods“ was introduced due to recent events. The chapter contains specification of basic obstacles to work caused by floods on the part of both employer and employee and their possible solutions, although each such situation must be assessed individually due to specific nature of this phenomenon. A separate chapter analyzes a specific kind of obstacles to work on the part of the employee, a strike. The analogy to strike on the part of an employer is lay-off as partial or total cessation of business by an employer. In order to maintain the complexity of regulation of the above mentioned two institutes, they are reviewed at the same place. Following chapter titled „Consequences of obstacles to work – rights and duties of employer and employee“ concludes the analysis of relevant Czech legislation. Among the main consequences are influence on working hours and vacation and stability of employment. All of the above mentioned situations are analyzed in detail. The comparison of Czech legislation with those of some other European countries focuses primarily on Slovakia and Great Britain and outlines possible future development. These particular countries were chosen because of a great degree of similarity between Czech and Slovak legal regulation on one hand and a great degree of difference between Czech and British legislation on the other. The thesis concludes with comparison of the legislation in force to international documents, in particular to European law stating possible influence of Parliament directives on Czech labour law and its possible changes with regard to obstacle to work de lege ferenda. Among the questions and topics that have been raised in the process of completing this thesis, the following deserve particular attention: introduction of paternity leave, tax (and other) relieves for employers that establish kindergartens and nurseries in the workplace, acknowledgement of attendance to probate proceedings as an obstacle to work which would entitle the employee to necessary time off from work and extension of time off in case of decease of next of kin. Another area that deserves special attention of the professional public is escort of a handicapped child to or from social care premises, school or specialized educational establishment for handicapped children. In my opinion, the legislation should raise the minimum standards for such cases and the employer should be obliged to allow one member of a family to escort the handicapped child to and from school with the possibility to rotate. The main motto that is omnipresent in the entire doctoral thesis is compromise and willingness of the two parties to reach an agreement, given that the employment law will interfere with the legitimate interest of the employer only in the extent necessary to carry out its principal protective function. In other words, fulfilment if the „flexicurity“ principle.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Olga Čepelová, Ph.D. 2.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Olga Čepelová, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Olga Čepelová, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 687 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 273 kB