velikost textu

Justiční a policejní spolupráce v Evropské unii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Justiční a policejní spolupráce v Evropské unii
Název v angličtině:
Judicial and Police Cooperation in the European Union
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tereza Coufalová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
JUDr. Jan Sváček
Id práce:
53521
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (TRESTNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evropská unie, justiční spolupráce, trestní právo, evropské právo, procesní právo, evropský zatýkací rozkaz, Eurojust, vzájemné uznávání, Corpus Juris, instituce Evropské unie, evropský veřejný žalobce, Lisabonská smlouva, mezinárodní justiční spolupráce, evropský vyšetřovací příkaz
Klíčová slova v angličtině:
European Union, Judicial Cooperation, Criminal Law, European Law, Procedural Law, European Arrest Warrent, Eurojust, Mutual recognition, Corpus Juris, EU bodies, European Public Prosecutor, The Lisbon Treaty, international judicial cooperation, European Investigation Order
Abstrakt:
Anotace V souvislosti s postupující integrací Evropské unie a užší spoluprací členských států v oblasti trestního práva procesního jsou v současné době jak orgány činné v trestním řízení, tak další osoby na trestním řízení zúčastněné, vystaveny řadě nově nastolených výzev a dosud nezodpovězených otázek. V posledních několika letech na půdě Evropské unie vzniklo mnoho nových institucí a byla přijata řada právních nástrojů, které mají přímý vliv na spolupráci mezi justičními a policejními orgány jednotlivých zemí. V návaznosti na nově vznikající druhy kriminality a celkově provázanější spolupráci pachatelů závažné trestné činnosti, se příslušné orgány na unijní i na národní úrovni setkávají se situacemi, které zatím nebyly řešeny buď vůbec, nebo které jsou zatím upraveny pouze teoretickými normami, dosud neuvedenými do praxe. Vzhledem k různorodosti a četnosti právních nástrojů a institucí, které zasahují do trestněprávní sféry, aniž by v mnoha případech byla jakkoliv upravena jejich vzájemná kooperace či vyřešena otázka aplikační přednosti, považuje autorka této práce za účelné představit odborné veřejnosti ucelený pohled na danou problematiku a definovat a shrnout všechny podstatné právní nástroje a instituce, které se danou problematikou na půdě Evropské unie zabývají. Autorka v této práci čerpá ze své studijní praxe v Eurojustu v letech 2004 až 2005 a na ni navazující diplomové práce na téma „Eurojust“, vypracované v magisterském studijním programu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2007, a na základě vlastních zkušeností z tohoto období a dalšího studia dané problematiky předkládá možná řešení budoucího vývoje integrace procesních a hmotněprávních norem trestního práva. Klíčová slova: Evropská unie, justiční spolupráce, trestní právo, evropské právo, procesní právo, evropský zatýkací rozkaz, Eurojust, vzájemné uznávání, Corpus Juris, instituce Evropské unie, evropský veřejný žalobce, Lisabonská smlouva, mezinárodní justiční spolupráce, evropský vyšetřovací příkaz.
Abstract v angličtině:
Abstract The criminal justice as well as the persons participating in criminal proceedings, they both are currently facing number of newly posed challenges and unanswered questions so far, due to the onward going integration of the European Union and much closer cooperation of the Member States, in the field of the Procedural Criminal Law. There have been established many new institutions within the field of the European Union in last few years and there were adopted many legal tools which directly influence the cooperation between the judicial and police authorities of individual countries. In connection with newly emerging forms of the crime and more coherent cooperation of the perpetrators of severe crime, the relevant authorities at the union level as well as at the national level encounter situations not being resolved at all, or which are specified by theoretical standards only and have not been put into practice yet. Due to the diversity and abundance of the legal tools and institutions which interfere the criminal law sphere without adjusting their mutual cooperation or without having sorted out the priority of application in many cases, the author of this thesis considers as an appropriate to have such comprehensive view to this relevant issue introduced to the specialized public, as well as having defined and summarized all relevant legal tools and institutions dealing with such an issue within the field of the European Union. The author of this thesis draws on her own study experience gained in Eurojust in the years 2004 and 2005, followed by the diploma thesis topic ‘Eurojust’ drafted in the master degree study programme at the Faculty of Law at Palacký University Olomouc in the year 2007. Based on own gained experience from this time, followed by further study of the relevant issue, hereinafter the author presents possible solutions of the future development of the integration of procedural and substantive rules of the criminal law. Key words: European Union, Judicial Cooperation, Criminal Law, European Law, Procedural Law, European Arrest Warrent, Eurojust, Mutual recognition, Corpus Juris, EU bodies, European Public Prosecutor, The Lisbon Treaty, international judicial cooperation, European Investigation Order.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Coufalová, Ph.D. 1017 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Coufalová, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Coufalová, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 394 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Sváček 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 127 kB