velikost textu

Srovnání ekologických nároků epifytických zástupců čeledi Orthotrichaceae

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání ekologických nároků epifytických zástupců čeledi Orthotrichaceae
Název v angličtině:
Comparison of ecological requierements of the epiphytic species within Orthotrichaceae family
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Hana Franková
Vedoucí:
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Oponenti:
Martin Hejda, Ph.D.
Mgr. Ivana Marková
Konzultant:
RNDr. Zdeněk Soldán, CSc.
Id práce:
53352
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Ekologie (NEKO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
epifyt, forofyt, ekologické nároky
Klíčová slova v angličtině:
epiphyt, phorophyt, ecological requirements
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je součástí výzkumu, který se zabývá studiem taxonomie, ekologie a rozšířením epifytických mechorostů čeledi Orthotrichaceae. Ke shromažďování dat zde posloužila databáze v současné době obsahující 6500 záznamů recentních i historických, shrnující terénní sběry mnoha bryologů. Recentní sběry, po roce 1990, pocházejí převážně z oblastí Moravskoslezských Beskyd a Jeseníku, historické údaje jsou vzaty převážně z prací Vondráčka (1993, 1994). Analyzovala jsem rozdíly mezi nároky jednotlivých druhů z hlediska jejich výskytu v různých nadmořských výškách, preference forofytu a pH borky, a také jejich umístění na forofytu. Jednotlivé druhy se signifikantně lišily v nadmořské výšce, ve které se vyskytovaly, stejně jako v preferenci forofytů a pH, přičemž nadmořská výška byla nejdůležitějším faktorem. Bylo prokázáno, že všechny analyzované druhy jsou vskutku obligátními epifyty. Některé druhy vykazují mírnou tendenci vyskytovat se preferenčně na severní a západní straně forofytů, nicméně tato tendence není univerzální. V práci diskutuji získané poznatky v souvislosti se znalostmi autekologie jednotlivých druhů a změn jejich rozšíření během posledního století.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is a part of an ongoing research on taxonomy, ecology, and the distribution of epiphytic bryophytes particularly within the Orthotrichaceae family, based on collected bryofloristic records. The database now contains 6500 records. I have analysed interspecific differences in habitat preferences between species, namely their associations with particular phorophytes, pH of phorophyte bark, altitude, and the position on the phorophyte. Individual species differed in their occurrence according to altitude, phorophyte, and pH, though altitude was the most important factor. All analysed species have been shown to represent obligate epiphytes. Some species reveal a tendency to occur preferrentially on northern or western side of the phorophyte, but this tendency is not by any means universal. I discuss these findings in the context of the knowledge of species autecology and current changes in their distribution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Hana Franková 15.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Hana Franková 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Hana Franková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta Martin Hejda, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Marková 834 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Martin Černý, Ph.D. 487 kB